Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Aanwijzingsbesluit parkeren brom- en snorfietsen voetgangerszone binnenstad 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren brom- en snorfietsen voetgangerszone binnenstad 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren brom- en snorfietsen voetgangerszone binnenstad 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2023Nieuwe regeling

12-06-2023

gmb-2023-261628

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren brom- en snorfietsen voetgangerszone binnenstad 2023

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ENSCHEDE

 

Overwegende:

 

Dat op grond van artikel 3.22 van de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede (Vkl) het college bevoegd is gebieden aan te wijzen waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

 

Dat de binnenstad is ingericht als voetgangerszone waarbij het niet is toegestaan om deze zone zonder ontheffing te betreden met een brom- of snorfiets;

 

Dat geconstateerd is dat er ondanks het inrijverbod regelmatig brom- en snorfietsen geparkeerd staan binnen de zone;

 

Dat dit parkeren ongewenst is.

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit parkeren brom- en snorfietsen voetgangerszone binnenstad 2023:

 

Artikel 1

De volgende gebieden worden aangewezen als weg of weggedeelte, als bedoeld in artikel 3.22 van de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede (Vkl) waar het verboden is snorfietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan:

  • Voetgangerszone Binnenstad Enschede

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaarten (bijlage 1).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren brom- en snorfietsen voetgangerszone binnenstad 2023.

 

Aldus vastgesteld op 12 juni 2023.

College van Burgemeester en Wethouders,

de loco-Secretaris, de Burgemeester

E.A. Smit R.W. Bleker

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Te laat ingediende bezwaarschriften kunnen in beginsel niet in behandeling worden genomen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de datum van het bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen is gericht, de reden waarom bezwaar wordt ingediend, handtekening en zo mogelijk een kopie van dit besluit. Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB ZWOLLE) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.enschede.nl onder de zoekterm “Bezwaarschrift”.

 

Bijlage 1 Kaart afbakening gebieden