Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing van gebieden verboden drankgebruik (Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik gemeente Oudewater 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing van gebieden verboden drankgebruik (Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik gemeente Oudewater 2023)
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt inde plaats van het Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2023nieuwe regeling

30-05-2023

gmb-2023-259007

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing van gebieden verboden drankgebruik (Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik gemeente Oudewater 2023)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023,

 

Gelet op artikel 2:48, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (hierna te noemen APV) van de gemeente Oudewater 2017,

 

Overwegende dat,

 

Het gebruik van alcohol door meerdere groepen op straat in bepaalde gebieden in de stad overlast veroorzaakt;

 

- Het op grond van artikel 2:48, eerste lid, van de APV verboden is om op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

- Het college van burgemeester en wethouders kan ingevolge artikel 2:48, eerste lid, van de APV gebieden verboden drankgebruik aanwijzen;

 

- Het college van burgemeester en wethouders reeds een jeugd ontmoetingsplaats (JOP) in de gemeente Oudewater heeft ingericht en deze op 17 maart 2015 heeft aangewezen als gebied verboden drankgebruik;

 

- Het gebruik van alcohol door meerdere groepen behalve bij de JOP ook overlast veroorzaakt bij andere locaties, straten/wegen en gebieden zoals aangegeven op bijgaande kaart en lijst met straatnamen (al dan niet gedeeltelijk);

 

- De overlast onder andere bestaat uit het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheid, het plegen van vernielingen, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners en het verontreinigen van de omgeving;

 

- De politie en de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) hiertegen kan optreden op grond van artikel 2:48, eerste lid, van de APV;

 

- Het wenselijk is om de politie en de Boa in staat te stellen om in bepaalde gebieden tegen het gebruik van alcohol op straat op te treden voordat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt;

 

Besluit:

 

Het “Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik gemeente Oudewater 2023” vast te stellen:

Artikel 1 Verboden drankgebruik

De volgende gebieden, worden aangewezen als gebied waarin het verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid van de APV:

- De straten en gebieden zoals genoemd en aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart en lijst met straatnamen (al dan niet gedeeltelijk).

Artikel 2 Inwerkingtreding en intrekking

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik 2015 d.d. 17 maart 2015.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik 2023".

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 30 mei 2023,

Mr. J. Michel Drs. D.C. de Vries

secretaris burgemeester

Bijlage: Kaart en lijst met straatnamen

 

 

 

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met het besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 100

3420 DC Oudewater

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat wij het te laat hebben ontvangen. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

 

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres,

- het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent*,

- de datum van uw bezwaarschrift,

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt,

- waarom u het niet met onze beslissing eens bent.

Tevens dient u zo mogelijk een kopie van dit besluit met uw bezwaarschrift mee te sturen.

Bovenstaande is bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

U kunt ook via internet bezwaar maken als u een DigiD heeft. Ga naar www.oudewater.nl, zoek op “bezwaarschrift” en klik op “Bezwaarschrift indienen”. In de rechterkolom van deze pagina klikt u vervolgens “Bezwaarmaken burger” aan en kunt u met uw DigiD inloggen.

 

* In de meeste gevallen belt het secretariaat van de commissie bezwaarschriften u op nadat uw bezwaarschrift is ontvangen. Samen met u wordt dan bekeken of er nog onduidelijkheden zijn, of er nog andere relevante informatie is en of er misschien een andere oplossing mogelijk is.

 

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure die naast een bezwaarprocedure loopt. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende bezwaarprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

 

U vraagt de voorlopige voorziening aan bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

 

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Rechtbank Midden-Nederland (088-3620000).