Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 van 11 mei 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2023nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-254261

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2023 (Apv);

 

overwegende dat:

 

het met het ook op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte buitensporig of

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente wanneer langer dan drie achtereenvolgende dagen, op een door het college aangewezen weg, een voertuig wordt geparkeerd dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt;

 

er regelmatig klachten van burgers worden ingediend bij ons of de politie over het parkeren van eerdergenoemde voertuigen;

 

het aanbeveling verdient het parkeren van eerder bedoelde voertuigen binnen de bebouwde kommen van de gemeente te verbieden;

B E S L U I T :

 

 • 1)

  dat het verboden is om langer dan 3 dagen een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt te parkeren op een door het college aangewezen weg binnen de bebouwde kommen van de gemeente Berkelland, de 30 km zone nabij Rekken (plaatselijk bekend Van Ouwenaller Vereniging Rekken) en op de Industrieweg nabij Beltrum worden geparkeerd;

 • 2)

  te bepalen dat dit verbod niet van toepassing is op wagens van kermis- en circusexploitanten op de door de gemeente aangegeven plaatsen en tijden;

 • 3)

  het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening 2021 van 11 mei 2021 in te trekken;

 • 4)

  dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juni 2023.

Borculo, 2 mei 2023

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.