Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens
CiteertitelBeleidsregel voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 14 van de Huisvestingswet 2014
 2. Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 Gemeente De Ronde Venen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2023nieuwe regeling

25-06-2019

gmb-2023-252385

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

 

Gelet op artikel 14 van de Huisvestingswet en artikel 2.4.5, eerste lid, van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 Gemeente De Ronde Venen;

 

Overwegende dat in de gemeente De Ronde Venen sprake is van schaarste van goedkope huurwoningen;

 

overwegende dat het voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse goedkope huurwoningen wenselijk is nadere regels en voorwaarden te stellen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens

Artikel 1: begripsbepaling

 

Lokaal woningzoekende:

 • -

  Een woningzoekende met een maatschappelijke of economische binding met het omschreven gebied in artikel 2 en

 • -

  Een woningzoekende die de afgelopen drie jaren in verband met studie tijdelijk elders ingeschreven is of is geweest, maar voorafgaand wel tenminste drie jaar ingeschreven heeft gestaan op een adres in het gebied zoals omschreven.

Maatschappelijke binding:

De binding van een persoon aan het omschreven gebied in artikel 2, daarin gelegen dat die persoon een redelijk met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in dit gebied te vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van:

 • -

  personen die tenminste drie jaar onafgebroken ingezetenen zijn in het gebied zoals omschreven, dan wel gedurende de voorgaande tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn geweest van het gebied zoals omschreven en

 • -

  personen die een dagopleiding volgen gedurende ten minste negentien uur per week aan een, in het gebied zoals omschreven gevestigde en erkende instelling voor dagonderwijs.

Economische binding:

De binding van een persoon aan de kern waarbij die persoon voor de voorziening in het bestaan is aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen of vanuit deze kern.

Verordening

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente De Ronde Venen

Artikel 2: gebieden en categorieën woningen waarop de bindingsregel van toepassing is

Bij het verlenen van een huisvestingsvergunning voor een woning met een huur tot aan de liberalisatiegrens wordt voorrang gegeven aan huishoudens met inachtneming van tabel 1.

 

Tabel 1

Deelgebied

Categorieën woningen waarbij de voorrang geldt

Voorrang voor lokale woningzoekenden uit

 • a.

  Geheel Gemeente De Ronde Venen

Woningen in de volgende nieuwbouwprojecten van GroenWest, voor zover de woningen voor de eerste keer na oplevering worden verhuurd

 • -

  Futenlaan Vinkeveen

 • -

  Prins Bernhardlaan te Mijdrecht

 • -

  Gosewijn van Aemstelstraat te Mijdrecht

Geheel Gemeente De Ronde Venen

 • b.

  Abcoude

Alle woningen

Abcoude

 • c.

  Amstelhoek

Alle woningen

Amstelhoek

 • d.

  Baambrugge

Alle woningen

Baambrugge

 • e.

  De Hoef

Alle woningen

De Hoef

 • f.

  Vinkeveen

Alle woningen met uitzondering van de woningen genoemd onder a.

Vinkeveen

 • g.

  Waverveen

Alle woningen

Waverveen

 • h.

  Wilnis

Alle woningen

Wilnis

 

Artikel 3: volgorde bij samenloop met andere voorrangsbepalingen

Voor zover de woningen bedoeld in artikel 2 voldoen aan de definitie van nultredenwoning, geldt op grond van artikel 2.4.3 van de verordening tevens voorrang voor woningzoekenden van 65 jaar en ouder, of die geïndiceerd zijn op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.

Voor zover het woningen met maximaal drie kamers zijn, wordt op grond van artikel 2.4.4, eerste lid, van de verordening tevens voorrang gegeven aan doorstromers die een zelfstandige sociale huurwoning met minimaal vier kamers achterlaten.

 

De volgorde van toewijzing van de nultredenwoningen is als volgt:

1e: senioren die een sociale huurwoning met minimaal vier kamers in De Ronde Venen achterlaten

2e: senioren met maatschappelijke of economische binding aan De Ronde Venen

3e: woningzoekenden die een sociale huurwoning met minimaal vier kamers in De Ronde Venen achterlaten

4e: woningzoekenden met maatschappelijke of economische binding aan De Ronde Venen

Na toekenning aan de 1e, 2e , 3e en 4e voorrang worden de overige beschikbare woningen bij eerste woningtoewijzing toegewezen aan regulier woningzoekenden conform de bepalingen in de Verordening.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt vanaf 8 juli 2019.

Artikel 5. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voorrang lokaal woningzoekenden bij toewijzing huurwoningen tot aan de liberalisatiegrens.

Mijdrecht, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris,

Lilian Schreurs

de burgemeester,

Maarten Divendal