Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidplas

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Raadhuisplein Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidplas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Raadhuisplein Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Raadhuisplein Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze aanwijzing geldt tot en met uiterlijk 9 juni 2023 09:00 uur en wordt zo snel mogelijk ingetrokken zodra de inzet van camera’s niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zuidplas 2021
 3. Wet politiegegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-202310-06-2023nieuwe regeling

05-06-2023

gmb-2023-250121

A23.000769

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Raadhuisplein Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas

De burgemeester van de gemeente Zuidplas,

 

gelet op artikel 151c Gemeentewet, juncto artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zuidplas 2021 en de Wet politiegegevens,

 

gezien de informatie van het politieteam Waddinxveen-Zuidplas d.d. 2 juni 2023,

 

gehoord de beraadslaging in de lokale driehoek d.d. 2 juni 2023, als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012,

 

overwegende dat:

 

 • -

  uit de informatie van de politie, Eenheid Den Haag, basisteam Waddinxveen-Zuidplas, is gebleken dat er onrust heerst onder (groepen) jongeren, waarbij ernstige strafbare feiten worden gepleegd en onderlinge confrontatie niet uit de weg wordt gegaan;

 • -

  bedoelde strafbare feiten onder meer bestaan uit openlijke geweldpleging, mishandeling en bedreiging;

 • -

  de politie signalen heeft dat meerdere jongeren beschikken over steekwapens, deze in de openbare ruimte voorhanden hebben en het tonen en/of dreigen met steekwapens bij confrontaties niet ondenkbaar is en eerder plaatsgevonden heeft;

 • -

  er bij zowel de politie als het team Veiligheid van de gemeente Zuidplas meldingen zijn gemaakt en zorgen zijn geuit over confrontaties tussen (groepen) jongeren, waarbij met gebruik van steekwapens gedreigd wordt;

 • -

  er een significante toename in het aantal meldingen waarneembaar is sedert 27 mei 2023;

 • -

  betrokken groepen jongeren en daarvan deel uitmakende individuen lastig te duiden en/of achterhalen zijn door snel wisselende samenstellingen van groepen;

 • -

  betrokken jongeren uit Zuidplas komen, alsook van buiten de gemeente uit onder meer de gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel;

 • -

  er reeds preventieve en repressieve maatregelen genomen zijn in het kader van de openbare orde en veiligheid, waaronder verscherpt en intensiever toezicht en handhaving op strafbare feiten;

 • -

  er van zaterdag 3 juni 2023, 13:00 uur tot en met donderdag 8 juni 2023, 21:00 uur, een evenement, zijnde een kermis, plaatsvindt op het Raadhuisplein te Nieuwerkerk aan den IJssel in de gemeente Zuidplas;

 • -

  kermissen een aanzuigende werking hebben op (groepen) jongeren en dergelijke evenementen met regelmaat aangegrepen worden om elkaar te treffen en confrontaties aan te gaan, waarbij het recent op een kermis in een van de buurgemeenten daadwerkelijk tot een confrontatie tussen jongeren gekomen is en daar strafbare feiten bij zijn gepleegd;

 • -

  er naast verscherpt toezicht van de politie en gemeentelijke Handhaving het voor de politie wenselijk is om gedurende de kermis cameratoezicht, als bedoeld in artikel 151c van de Gemeentewet, in te stellen;

 • -

  het cameratoezicht hier tot doel heeft goed overzicht op het kermisterrein te kunnen houden in aanvulling op de fysieke capaciteit, anderzijds snel en effectief op te kunnen treden bij incidenten en strafbare feiten vast te kunnen leggen;

 • -

  cameratoezicht een preventieve werking heeft en bijdraagt aan het vergroten van de veiligheid;

 • -

  de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet, juncto artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zuidplas 2021 (hierna APV Zuidplas) kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  de politie bevoegd is om deze camera’s te gebruiken en camerabeelden te bekijken;

 • -

  het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen als gesteld in artikel 151c van de Gemeentewet ten aanzien van het instellen van het cameratoezicht, waaronder kenbaarheid van het cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit;

 • -

  het belang van de handhaving van de openbare orde in dezen zwaarder weegt dan de inbreuk op de privacy;

 • -

  de duur van het cameratoezicht, alsmede de omvang van het aangewezen gebied proportioneel is in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  de verwerking van de gegevens een verwerking is als bedoeld in de Wet politiegegevens, met dien verstande dat, in afwijking daarvan de vastgelegde beelden na ten hoogste vier weken worden vernietigd en de gegevens, indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat die gegevens noodzakelijk zijn voor de opsporing van een strafbaar feit, ten behoeve van de opsporing van dat strafbare feit kunnen worden verwerkt.

BESLUIT

 

 • 1.

  Het Raadhuisplein te Nieuwerkerk aan den IJssel aan te wijzen als gebied waarbinnen het mogelijk is om camera’s in te zetten ten behoeve van het houden van toezicht op deze openbare plaats in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 • 2.

  Deze aanwijzing geldt tot en met uiterlijk 9 juni 2023 09:00 uur en wordt zo snel mogelijk ingetrokken zodra de inzet van camera’s niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Raadhuisplein Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Zuidplas op maandag 5 juni 2023.

J.F. Weber

Burgemeester