Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Halderberge

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Halderberge

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHalderberge
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Halderberge
CiteertitelVerordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Halderberge
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023nieuwe regeling

25-05-2023

gmb-2023-239814

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Halderberge

De raad van de gemeente Halderberge;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 april 2023 ;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Duurzaamheidslening;

2. a. geen extra middelen beschikbaar te stellen voor de Stimuleringslening;

b. de revolverende middelen te hergebruiken;

c. voor het jaar 2023 maximaal €1.000.000,- uit het fonds te benutten voor het uitvoeren en toewijzen.

3. de Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Halderberge vast te stellen.

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

 

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a) Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van de woning waarvoor een stimuleringslening wordt aangevraagd. Bij twee of meer eigenaren dient gezamenlijk door alle eigenaren een aanvraag ingediend te worden of het bestuur van een vereniging of stichting met een maatschappelijk doel die tevens eigenaar en gebruiker is van de accommodatie waarvoor een stimuleringslening wordt aangevraagd.

b) Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die eigenaar is van een bestaande woning of een appartementsrecht heeft en die deze bestaande woning bewoont;

c) Woning: Woning in de gemeente Halderberge die geschikt en bestemd is voor eigen bewoning;

d) Vereniging of stichting: een vereniging of stichting met een maatschappelijke doelstelling waarvan de accommodatie geheel of gedeeltelijk is gelegen in de gemeente Halderberge, waaronder in ieder geval worden verstaan sportverenigingen, scouting, heemkundekring, reddingsbrigade, onderwijs en zorg.

e) Accommodatie: een complex van fysieke voorzieningen gelegen in de gemeente Halderberge ten behoeve van het faciliteren en uitoefenen van de activiteiten van de vereniging of stichting in wiens eigendom deze is.

f) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

g) Stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde geschatte kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in/ aan de woning dan-wel accommodatie van de aanvrager;

h) Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3 ter verbetering van duurzaamheid van bestaande woningen en accommodaties;

i) Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

j) SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647; en

k) Toewijzing: het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Stimuleringslening bij SVn.

 

Hoofdstuk 2 Algemeen

 

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op

a) Eigenaar-bewoners van een bestaande woning in de gemeente Halderberge, of

b) Verenigingen/stichting die een accommodatie in de gemeente Halderberge in eigendom en gebruik hebben en die met de stimuleringslening maatregelen treffen als bedoeld in de Artikel 3.

 

Artikel 3 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

a. Een beperking van de energievraag, danwel vermindering van CO2 uitstoot van een woning danwel accommodatie

b. Het verhogen van het aandeel duurzaam energieverbruik van accommodatie.

c. Het saneren van asbest ten behoeve van de verduurzaming van de woning danwel accommodatie

 

Artikel 4 Budget

1. In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Halderberge het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van stimuleringsleningen.

2. Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

3. De maximaal aan te vragen lening voor een eigenaar-bewoner is €25.000,- en voor een vereniging of stichting €50.000,-.

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

1. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een toewijzing krijgt.

2. Het college kan aan de toewijzing van stimuleringsleningen nadere voorschriften verbinden.

 

Hoofdstuk 3 Stimuleringsmaatregelen

 

 

Artikel 6 Maatregelen duurzaamheid

1. Voor een stimuleringslening komen in aanmerking de werkelijke kosten, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten, van duurzaamheidsmaatregelen en maatregelen ten behoeve van asbestsanering. Wel kunnen deze (waarschijnlijk) te ontvangen subsidies worden voorgefinancierd, waarbij de verplichting wordt opgelegd om direct na ontvangst van deze subsidie, dit bedrag aan te wenden voor aflossing op de verstrekte lening

2. Het college stelt een lijst maatregelen op, die vallen onder de in het eerste lid genoemde maatregelen.

3. Het college kan de in het tweede lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Hoofdstuk 4 Procedurevoorschriften

 

 

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt ingediend via de gemeentelijke website en gaat onder opgave van:

a. De te treffen stimuleringsmaatregelen.

b. Een begroting van de kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen eventueel onderbouwt met bijvoorbeeld offertes.

c. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

d. Zelfverklaring van vereniging of stichting dat alternatieven voor financiering zijn onderzocht maar niet geschikt zijn gebleken.

2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, dan kan het college besluiten de aanvraag buiten behandeling te stellen.

5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, danwel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

 

Artikel 8 Afwijzen aanvraag en intrekken toewijzing

1. Het college wijst een aanvraag voor een Stimuleringslening af, indien:

a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

b. de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of

c. de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-

d. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

2. Het college trekt een toewijzing Stimuleringslening in, indien:

a. de Stimuleringslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

b. de Stimuleringslening niet tot stand komt.

 

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen gemeente Halderberge en SVn.

3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en/of kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 10 Nadere regels

1. Er kunnen meerdere aanvragen voor een stimuleringslening worden ingediend.

2. In afwijking van het eerste lid geldt per object een maximum van het bedrag dat aan stimuleringsleningen bij SVn kan worden aangevraagd. Per woning geldt een maximum van in totaal € 25.000,- Per accommodatie geldt een maximum van in totaal € 50.000,-

3. Een combinatie van maatregelen als bedoeld in hoofdstuk 3 is toegestaan.

4. De looptijd van de stimuleringslening wordt door de gemeente op het moment van aanvragen vastgesteld

5. Het rentepercentage wordt door de gemeente vastgesteld op het moment van toewijzen van de stimuleringslening;

6. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast;

7. De lening kan vervroegd boetevrij worden afgelost, met een minimale aflossing van € 250,- per keer;

8. Bij verkoop of tenietgaan van de betreffende woning danwel accommodatie waaraan stimuleringsmaatregelen zijn getroffen, dient de restschuld van de lening door de aanvrager direct en volledig te worden afgelost;

 

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Halderberge’.

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad

van de gemeente Halderberge op 25 mei 2023,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. Koenen drs. B.J.A. Roks