Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Beleidsregels Plaatsing (langdurige) opvanglocatie(s) gemeente Lansingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Plaatsing (langdurige) opvanglocatie(s) gemeente Lansingerland
CiteertitelBeleidsregels Plaatsing (langdurige) opvanglocatie(s) gemeente Lansingerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 9 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023nieuwe regeling

23-05-2023

gmb-2023-237777

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Plaatsing (langdurige) opvanglocatie(s) gemeente Lansingerland

Het college van de gemeente Lansingerland;

 

Gelet op:

 • artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, in het bijzonder artikel 9 van die Regeling.

Overwegende dat:

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland de intentie heeft geuit om Oekraïense ontheemden die zich na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in Lansingerland hebben gevestigd de mogelijkheid te bieden om met voorrang door te stromen naar de (langdurige) opvanglocatie;

   

 • het doel van langdurige opvanglocaties in Lansingerland is ontheemden uit Oekraïne geruime tijd van zo zelfstandig mogelijke woonruimte te voorzien;

   

 • het in dat kader wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor de plaatsing van ontheemden in gemeentelijke (langdurige) opvanglocatie(s), in het bijzonder wie en in welke volgorde zij in aanmerking kunnen komen te worden geplaatst in de beperkt beschikbare gemeentelijke opvangvoorzieningen voor Oekraïners in Lansingerland;

   

 • de (langdurige) opvanglocaties in Lansingerland van elkaar kunnen verschillen, maar voornamelijk bestaan uit buurten met kleinschalige maar min of meer volwaardige woningen, waar individuen en gezinnen zelfstandig kunnen wonen en leven. Op de meeste (langdurige) opvanglocaties zijn geen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een washok, gemeenschappelijke keuken of woonkamer aanwezig. Ook is er geen uitgebreide ondersteuning of begeleiding vanuit de gemeente op locatie;

   

 • deze (langdurige) opvanglocaties daarom vooralsnog alleen geschikt zijn voor zelfredzame bewoners, die geen uitgebreide ondersteuning of begeleiding van professionals nodig hebben en/of een aangepaste woonvoorziening;

   

 • het tevens wenselijk is invulling te geven aan de bevoegdheid tot overplaatsing zoals die in artikel 9 lid 1 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne aan de burgemeester is toegekend;

Besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: de Beleidsregels Plaatsing (langdurige) opvanglocatie(s) gemeente Lansingerland.

Artikel 1. Reikwijdte en begripsbepaling

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   burgemeester: de burgemeester van de gemeente Lansingerland;

  • b.

   (langdurige) opvanglocatie(s): gemeentelijke accommodatie in Lansingerland waarin onderdak wordt geboden aan ontheemden.

  • c.

   ontheemden: personen op wie het Uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 van de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 van toepassing is, ingevolge artikel 2 van dat besluit;

  • d.

   Regeling: Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

 • 2.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op de plaatsing en herplaatsing van ontheemden in (langdurige) opvanglocaties in Lansingerland gedurende de gemeentelijke opvang als bedoeld in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

 • 3.

  De burgemeester past deze beleidsregels toe met inachtneming van het bepaalde in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne en hetgeen overigens uit kracht van wet- en regelgeving geldt met betrekking tot die opvang zolang de burgemeester de taak heeft voor de opvang zorg te dragen.

 • 4.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne.

Artikel 2. Plaatsing algemeen

 • 1.

  Voor plaatsing komen in aanmerking personen die aantoonbaar bescherming genieten als ontheemden omdat zij onder de reikwijdte vallen van het Uitvoeringsbesluit van 4 maart 2022 van de richtlijn 2001/55/EG of een verlenging daarvan.

 • 2.

  Ter bepaling welke ontheemde voor plaatsing in een bepaalde (langdurige) opvanglocatie in aanmerking komt, kan advies worden ingewonnen/kan gebruik worden gemaakt van ondersteuning en coördinatie van het Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS) van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond.

 • 3.

  De besluitvorming over plaatsing is mede afhankelijk van de beschikbare opvangcapaciteit in een bepaalde (langdurige) opvanglocatie ten tijde van die besluitvorming.

 • 4.

  Bij het bepalen in welke (langdurige) opvanglocatie binnen de gemeente een ontheemde wordt geplaatst, wordt rekening gehouden met de mate van zelfredzaamheid van de ontheemde. De (langdurige) opvanglocaties in Lansingerland worden vooralsnog alleen geschikt geacht voor personen met een hoge mate van zelfredzaamheid.

Artikel 3. Plaatsingsvolgorde in een (langdurige) opvanglocatie

 • 1.

  Bij beschikbare capaciteit is de volgorde van plaatsing als volgt:

  • a.

   Personen met (veronderstelde) lokale binding

   Personen die tussen 1 maart 2022 en 1 augustus 2023 in een gemeentelijke opvanglocatie of in de particuliere opvang hebben gewoond en voor minimaal zes maanden ingeschreven hebben gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Lansingerland, mits zij hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor woonruimte op een (langdurige) opvanglocatie.

    

   Voor personen die in de tijdelijke opvanglocatie De Kulck hebben gewoond geldt dat zij tenminste ingeschreven hebben gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Lansingerland. De duur van de inschrijving is niet van belang, mits zij De Kulck niet hebben moeten verlaten als gevolg van misdragingen.

  • b.

   Personen uit de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

   Personen uit andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond. Dit zijn de gemeente: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.

  • c.

   Personen uit omliggende gemeenten van de Veiligheidsregio Rotterdam - Rijnmond

   Personen uit omliggende gemeenten buiten de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond. Hierover maken we dan afspraken met het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS).

 • 2.

  Indien aangepaste woningen in een (langdurige) opvanglocatie beschikbaar zijn, zullen deze worden toegewezen aan personen voor wie aanpassing van de woning vanwege een handicap, noodzakelijk is. Dit laat de zorgplicht van de burgemeester op basis van artikel 15 RooO onverlet.

Artikel 4. Herplaatsing

De burgemeester is op grond van artikel 9 lid 1 van de Regeling bevoegd een ontheemde naar een andere voorziening binnen de gemeente over te plaatsen indien dit in het belang van de openbare orde of de veiligheid van andere ontheemden noodzakelijk wordt geacht. Dit kan met name overwogen worden in de hiernavolgende gevallen:

 • na één incident met een zeer grote impact waaronder bijvoorbeeld kunnen worden begrepen:

  • o

   het overtreden van de huisregels die zijn neergelegd in het reglement van de desbetreffende (langdurige) opvanglocatie waarbij andere ontheemden en/of andere bewoners in die voorziening of personen die daar werkzaam zijn en/of derden zeer grote schade ondervinden en/of zeer groot gevaar lopen, zoals maar niet uitsluitend brandstichting, openlijk wapenbezit c.q. wapengebruik;

  • o

   agressie en geweld tegen andere ontheemden en/of andere bewoners in de desbetreffende (langdurige) opvanglocatie of personen die daar werkzaam zijn en/of derden met een zeer grote impact, zoals maar niet uitsluitend:

   • ernstige discriminatie op grond van iemands geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst, seksuele identiteit, etc.;

   • gedrag met als doel de ander ernstig te kleineren of te bedreigen;

   • gedrag met als doel de ander ernstige fysieke schade toe te brengen;

 • na meerdere incidenten met een grote impact waaronder bijvoorbeeld kunnen worden begrepen:

  • o

   het overtreden van de huisregels die zijn neergelegd in het reglement van de desbetreffende (langdurige) opvanglocatie waarbij andere ontheemden en/of andere bewoners in die voorziening of personen die daar werkzaam zijn en/of derden grote schade ondervinden en/of groot gevaar lopen, zoals maar niet uitsluitend ernstige nalatigheid in het schoonhouden van de eigen of eventuele gezamenlijke woonruimte of leefomgeving, waarbij de volksgezondheid in gevaar komt, of het afplakken van een rookmelder;

  • o

   agressie en geweld tegen andere ontheemden en/of andere bewoners in de desbetreffende (langdurige) opvanglocatie of personen die daar werkzaam zijn en/of derden met een grote impact, zoals maar niet uitsluitend:

   • discriminatie op grond van iemands geloofsovertuiging, huidskleur, afkomst, seksuele identiteit, etc.;

   • gedrag met als doel de ander te kleineren of te bedreigen;

   • gedrag met als doel de ander fysieke schade toe te brengen.

Indien er binnen de gemeentegrenzen geen andere (langdurige) opvanglocatie beschikbaar is, draagt de burgemeester er zorg voor dat een passende plek wordt gevonden voor de ontheemde(n), in samenwerking met burgemeesters uit de regiogemeenten of daarbuiten indien er binnen de regio geen passende plek is. Wanneer deze omstandigheid zich voordoet, neemt de burgemeester, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, een herplaatsingsbesluit of intrekkingsbesluit. Dit besluit treedt dan in de plaats van het primaire plaatsingsbesluit.

Artikel 5. Werkingsduur en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 juni 2023. De beleidsregels hebben werking tot het moment dat de bevoegdheid van de burgemeester ingevolge artikel 9 van de Regeling vervalt.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Plaatsing (langdurige) opvanglocatie(s) gemeente Lansingerland”.

   

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland op 23 mei 2023.

Vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2023.

Met een vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers

Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt

Burgemeester