Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten
CiteertitelBeleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpHuisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2023
Externe bijlageVisie Kaag en Braassem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2020 die als bijlage V onderdeel uitmaakt van het afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening (juni 2020) intrekken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.3 van de Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023Nieuwe regeling; vervangt bijlage V van het afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening (juni 2020)

16-05-2023

gmb-2023-237142

498479

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

 

 • Gelezen het voorstel ‘Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem’ van 9 mei 2023;

 

 • Gelet op het besluit van de gemeenteraad in te stemmen met het door het college van burgemeester en wethouders vaststellen van de gewijzigde beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten d.d. 17 april 2023;

 

 • Gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op het Convenant huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland d.d. 27 juni 2014 inclusief de richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland en de Samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’ d.d. 7 mei 2018 Gemeente Kaag en Braassem;

 

Besluiten:

 

 • 1.

  De ‘Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2023’ vast te stellen.

 • 2.

  De ‘Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2020’, die als bijlage V onderdeel uitmaakt van het ‘Afwijkingenbeleid ruimtelijke ordening (juni 2020)’, in te trekken.

 • 3.

  De beleidsregel in werking te laten treden op de dag na publicatie.

Inleiding

 

Deze beleidsregel is een gedeeltelijke uitwerking van het “Convenant huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland” inclusief de “richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland” d.d. 27 juni 2014. Binnen de richtlijnen wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen arbeidsmigranten:

 • 1.

  Arbeidsmigranten die enkele maanden naar Nederland komen om hier geld te verdienen en vervolgens weer teruggaan naar huis (kortverblijvers).

 • 2.

  Arbeidsmigranten die hier voor een periode van enkele maanden tot enkele jaren verblijven om hier te werken maar met de bedoeling om weer terug te gaan naar huis (langverblijvers).

 • 3.

  Arbeidsmigranten die zich hier permanent willen vestigen (vestigers).

 

Deze beleidsregel is van toepassing op de logiesgewijze huisvesting van de eerste twee groepen; de tijdelijke groep arbeidsmigranten (kortverblijvers en langverblijvers). Deze beleidsregel is niet van toepassing op de laatste groep (vestigers). Arbeidsmigranten die zich hier willen vestigen zijn aangewezen op de reguliere woningmarkt.

De richtlijnen huisvesting arbeidsmigranten Holland Rijnland, het convenant Huisvesting Arbeidsmigranten Holland Rijnland en de Samenwerkingsagenda ‘Maak meedoen mogelijk’ zijn gebruikt als handvat voor het opstellen van dit beleid. Echter zijn de richtlijnen niet een op een overgenomen. Hierin zijn afwegingen gemaakt om tot een passend beleid te komen voor de gemeente Kaag en Braassem.

 

Kader

Doelstelling

Deze beleidsregel is bedoeld om de afwegingen van de Gemeente Kaag en Braassem over de huisvesting van arbeidsmigranten te verduidelijken aan de hand van uitgangspunten en regels en invulling te geven aan het kader voor huisvesting arbeidsmigranten zoals opgenomen in de samenwerkingsagenda ‘maak meedoen mogelijk’.

Aanvragen van onder andere een omgevingsvergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten moeten worden getoetst aan deze uitgangspunten en beleidsregels.

 

Doelgroep

Deze beleidsregel is van toepassing op de logiesgewijze huisvesting van de tijdelijke groep arbeidsmigranten (kortverblijvers en langverblijvers). Het gaat hierbij om arbeidsmigranten die op grond van een EU-paspoort / identiteitsbewijs of een tewerkstellingsvergunning legaal werkzaam zijn en hun hoofdverblijf elders hebben. Deze arbeidsmigranten zijn hier voor een korte periode (aantal maanden) dan wel een langere periode (maximaal 3 jaar) werkzaam. Zij hebben niet de bedoeling om zich hier te vestigen. Het is dus niet de bedoeling dat de arbeidsmigranten de druk op de woningmarkt in de Gemeente Kaag en Braassem verhogen. Tevens is in de regionale richtlijnen vastgesteld dat huisvesting voor wisselende bewoners in verblijven met een logiesfunctie thuishoort, zodat daarmee voor andere inwoners duidelijk is dat er geen woningverdringing plaatsvindt.

Deze beleidsregel is niet van toepassing op arbeidsmigranten die de intentie hebben zich hier te vestigen. Zij zijn aangewezen op de reguliere woningmarkt. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de logiesplekken niet tot de woningvoorraad van de gemeenten worden gerekend; dit betekent dat deze plekken niet meetellen bij de door de provincie toegestane woningbouw.

 

Procedure

 

Initiatiefnemers gaan eerst met de gemeente Kaag en Braassem in overleg alvorens zij hun aanvraag indienen.

Alle inkomende aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten dienen aan onderstaande uitgangspunten en regels te worden getoetst. Daarnaast zijn specifieke regels opgesteld per gebiedstype. Naast de toetsing aan dit beleid dient tevens de aanvraag getoetst te worden aan de haalbaarheidscheck uit het gemeentelijke Afwijkingenbeleid. Indien de aanvraag passend is binnen dit beleid en de haalbaarheidscheck uit het Afwijkingenbeleid kan doorstaan, bestaat er een positieve grondhouding voor vergunningverlening van de aanvraag. Dit betekent dat slechts bijzondere omstandigheden er toe kunnen leiden dat de aanvraag geweigerd dient te worden.

Bij aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten op locaties die eigenschappen van een of meer gebiedstypen bevat, dient te worden voldoen aan de specifieke regels van de betreffende gebiedstypen.

Indien aanvragen afwijken van onderstaande uitgangspunten en regels, dient een initiatiefnemer een principeverzoek in. De gemeente Kaag en Braassem beoordeelt of planologisch maatwerk kan worden toegepast. Zo kunnen bijzondere omstandigheden er ook toe leiden dat er maatwerk wordt toegepast en een vergunningaanvraag resulteert in een vergunningverlening. Deze aanvragen dienen te worden voorgelegd aan de gemeenteraad en eventueel te worden afgestemd met de regio of de provincie Zuid-Holland.

 

Algemene uitgangspunten

 

Bij het opstellen van de regels waaraan aanvragen getoetst moeten worden, wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn verwerkt in onderstaande regels.

 • De huisvesting van arbeidsmigranten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en de gemeente. Deze gedeelde verantwoordelijkheid moet in de voorstellen terugkomen: het initiatief ligt bij de werkgever, de gemeente faciliteert in de te volgen planologische procedure;

 • De gemeente Kaag en Braassem neemt als uitgangspunt dat het aantal te realiseren verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten gerelateerd is aan de totale behoefte aan arbeidsmigranten binnen de eigen gemeente;

 • Per gebiedstype is een afweging gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw, tijdelijke en permanente huisvesting.

 • De gemeente Kaag en Braassem heeft de voorkeur om arbeidsmigranten in bestaande bouw en op korte afstand van de werklocatie te huisvesten.

 • Bij huisvesting van arbeidsmigranten dient er een goede handhaving op leefbaarheid, veiligheid en het voorkomen van overlast plaats te vinden.

 • Er mogen geen beperkingen ontstaan voor de (uitbreiding van) omliggende functies die mogelijk zijn binnen het geldende bestemmingsplan.

 • De gemeente Kaag en Braassem zoekt in regionaal verband de samenwerking om de problematiek omtrent huisvesting arbeidsmigranten op te lossen.

  • Aan de samenwerkende gemeenten vraagt de provincie om in hun regionale woonvisie inzicht te geven in de geraamde behoefte aan logiesplekken, het aantal reeds beschikbare logiesplekken, het aantal te ontwikkelen logiesplekken en de manier waarop de gemeenten deze behoefte aan logiesplekken ruimtelijk binnen en buiten bestaand stads- en dorpsgebied willen faciliteren.

 

Regels

Artikel 1 Begrippen

 

Arbeidsmigrant:

Een buitenlandse werknemer die op grond van EU-paspoort/geldig EU-identiteitsbewijs of een tewerkstellingsvergunning legaal in Nederland werkzaam is en die niet de intentie heeft zich permanent in Nederland te vestigen.

 

Bedrijventerreinen:

De bedrijventerreinen betreffen De Lasso, de Drechthoek en Veenderveld. Zie bijlage 1 voor de kaart van de gemeente Kaag en Braassem onderverdeeld in gebiedstypen;

 

Bestaande bouw:

Bestaande bebouwing en herbouw van bestaande bebouwing binnen hetzelfde volume.

 

Bestaand stads- en dorpsgebied (BSD):

Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur.

 

Buitengebied:

Het buitengebied heeft betrekking op de gronden buiten bestaand stads- en dorpsgebied, waar onder andere agrarische bestemming, natuur en recreatie voorkomen. Zie bijlage 1 voor de kaart van de gemeente Kaag en Braassem onderverdeeld in gebiedstypen;

 

Concentratie:

Opeenhoping van en het dicht bij elkaar liggen van huisvestingslocaties.

 

Concern:

Een groep van ondernemingen die samen een economische eenheid voeren en onder een gezamenlijke leiding actief zijn.

 

Eigen glastuinbouw gerelateerde onderneming:

Alle glastuinbouw gerelateerde ondernemingen die onderdeel zijn van het concern.

 

Eigen terrein/gebouw:

Een situatie waarin er sprake is van een eigendomsrecht en/of gebruiksrecht, zoals bijvoorbeeld een huurrelatie;

 

Gebruiksoppervlak wonen (GBO)

Het gebruiksoppervlak wonen is de oppervlakte waarvoor wordt ingeschat dat deze nuttig gebruikt kan worden. Het gebruiksoppervlak dient geheel inpandig te zijn. Alle voorzieningen (sanitair, keuken, slaapvertrek en woonkamer of ontspanningsruimte) dienen onder één dak en inpandig bereikbaar te zijn;

 

Glastuinbouwbedrijf:

Een bedrijf dat voorziet in het uitoefenen van overwegend volwaardige en doelmatige glastuinbouw, bollenbroeierijen, vollegrondsteelt of hoveniersbedrijven waarbij minimaal 25% van het bedrijfsoppervlak wordt aangewend voor eigen teeltactiviteiten;

 

Glastuinbouwgebied:

Een gebied waar het accent ligt op glastuinbouwbedrijven en de daarbij horende voorzieningen. Zie bijlage 1 voor de kaart van de gemeente Kaag en Braassem onderverdeeld in gebiedstypen;

 

Herstructurering

Het realiseren van meer toegevoegde waarde per vierkante meter teeltareaal door middel van het herschikken van bestaande ruimtelijke structuren zoals bijvoorbeeld het verleggen van watergangen en wegen, verplaatsen en/of sloop van woningen en de realisatie van nieuwe kassen;

 

Huisvester:

De persoon/organisatie/stichting die de huisvesting van arbeidsmigranten faciliteert;

 

Huisvesting arbeidsmigranten:

Tijdelijke dan wel permanente voorzieningen ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten, die hun hoofdverblijf elders hebben, niet bedoeld voor recreatieve doeleinden;

 

Initiatiefnemer:

De persoon/organisatie/stichting die een aanvraag voor het huisvesten van arbeidsmigranten indient;

 

Nieuwbouw:

Nieuw te realiseren bebouwing dat geen herbouw betreft;

 

Permanente huisvesting:

Huisvesting zonder een instandhoudingstermijn of een instandhoudingstermijn van meer dan 10 jaar en binnen het gebiedstype glastuinbouwgebied voor meer dan 15 jaar;

 

Stichting Normering Flexwonen (SNF):

Stichting die de registers beheert van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en beheert de normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de “Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten” (www.normeringflexwonen.nl);

 

Tijdelijke huisvesting:

Huisvesting met een instandhoudingstermijn van de bebouwing voor maximaal 10 jaar en binnen het gebiedstype glastuinbouwgebied voor maximaal 15 jaar.

 

Woonkernen:

Het bestaand stads- en dorpsgebied. Zie bijlage 1 voor de kaart van de gemeente Kaag en Braassem onderverdeeld in gebiedstypen.

 

Artikel 2 Algemene regels

 • 1.

  De SNF-normering is de minimale norm voor huisvesting van arbeidsmigranten en organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden moeten een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen.

 • 2.

  Uitzendorganisatie die zich (mede) bezighouden met huisvesting van arbeidsmigranten dienen in het bezit te zijn van het NEN 4000-1 c.q. NEN 4400-2 certificaat waaruit hun goed werkgeverschap blijkt.

 • 3.

  Indien huisvesting niet plaats vindt op eigen terrein of in en/of bij een eigen gebouw dient er sprake te zijn van huisvesting door een huisvestingsorganisatie;

 • 4.

  Huisvesting van arbeidsmigranten vindt bij voorkeur plaats binnen bestaand stads- en dorpsgebied;

 • 5.

  Bij aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in bestaande bebouwing dient de aanvrager een inrichtingsplan voor de ruimtelijke en landschappelijke inpasbaarheid in, zo nodig met een beeldkwaliteitsplan.

 • 6.

  Bij aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in nieuw te bouwen locaties dient de aanvrager een inrichtingsplan voor de ruimtelijke en landschappelijke inpasbaarheid in, zo nodig met een beeldkwaliteitsplan;

 • 7.

  De aanvraag voldoet aan de haalbaarheidscheck uit het afwijkingenbeleid.

 • 8.

  De arbeidsmigranten worden bij voorkeur gehuisvest binnen korte afstand van de werklocatie.

 • 9.

  Huisvesting vindt bij voorkeur plaats in gebieden die op korte afstand van gebiedsontsluitingswegen liggen, zodat woonbuurten niet onevenredig worden belast met een hogere verkeersdruk.

 • 10.

  Voorkomen moet worden dat er concentratie ontstaat van logiesgewijze huisvesting.

 • 11.

  Bij een aanvraag voor de huisvesting van 50 of meer arbeidsmigranten mag binnen een straal van 750 meter vanaf de beoogde huisvestingslocatie niet nog een vergunde huisvestingslocatie waarbij 50 of meer arbeidsmigranten worden gehuisvest aanwezig zijn. Indien het gaat om een aanvraag voor 50 of meer arbeidsmigranten op een huisvestingslocatie op het terrein van een onderneming waar de gehuisveste arbeidsmigranten werkzaam (zullen) zijn voor diezelfde onderneming, geldt de afstandseis niet.

 • 12.

  Bij een aanvraag voor huisvesting van arbeidsmigranten in een aaneengesloten woning geldt dat huisvesting van arbeidsmigranten niet aaneengesloten mag plaatsvinden.

 • 13.

  Huisvesting van arbeidsmigranten is niet toegestaan binnen de bestemming ‘Recreatie’ en ‘Natuur’;

 • 14.

  Er moet voldoende parkeergelegenheid zijn. Dit wordt op eigen terrein of op aangrenzend gebied gerealiseerd. Binnen het gebiedstype Kernen is de norm 1,0 parkeerplaats per persoon. Binnen de gebiedstypen Buitengebied, Glastuinbouwgebied en Bedrijventerreinen is de norm 0,7 parkeerplaats per persoon. Voor alle gebiedstypen geldt dat er, mits goed onderbouwd, kan worden afgeweken van de norm.

 • 15.

  Het beheer van de locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest dient 24/7 telefonisch bereikbaar te zijn.

 • 16.

  Voor de leefbaarheid en menselijke maat hanteert de Gemeente Kaag en Braassem in beginsel de maatstaf van maximaal 1 arbeidsmigrant per slaapkamer, tenzij onderbouwd wordt dat er sprake kan zijn van 2 personen per slaapkamer (zoals bijvoorbeeld de arbeidsmigrant hier zelf voor kiest), en maximaal 6 arbeidsmigranten per appartement, met daarin een algemene ruimte en sanitaire voorzieningen;

 • 17.

  Als toevoeging op artikel 2 lid 16 moet bij aanvragen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in nieuw te bouwen locaties (nieuwbouw) worden uitgegaan van minimaal 15 vierkante meter gebruiksoppervlak wonen (GBO) per persoon.

 • 18.

  Een beheerplan dat voldoet aan de normen van SNF is onderdeel van de aanvraag. Hierin moeten ten minste de volgende onderdelen worden opgenomen:

  • a.

   een actieplan waarin goede handhaving op de leefbaarheid, veiligheid en het voorkomen van onaanvaardbare overlast voor omwonenden en omgeving, met daarin in ieder geval een aanspreekpunt of contactpersoon voor vragen en klachten van zowel omwonenden als huurders; en

  • b.

   een communicatieplan voor de communicatie met omwonenden en de manier waarop zij worden betrokken bij het plan. De relatie met omwonenden is de verantwoordelijkheid van de huisvester; en

  • c.

   een plan voor de inschrijving in de BRP (Basisregistratie personen) van de Gemeente Kaag en Braassem voor bewoners die langer dan vier maanden in Nederland (zullen) verblijven. Een correcte inschrijving in de BRP is verantwoordelijkheid van de huisvester; en

  • d.

   meertalige huisregels voor de arbeidsmigranten.

 • 19.

  Aanvragen voor huisvesting van meer dan 100 personen is alleen wenselijk als:

  • a.

   de huisvesting noodzakelijk is om te voorzien in de behoefte voor huisvesting van arbeidsmigranten die werkzaam zijn binnen de gemeente; en

  • b.

   er 24/7 adequaat beheer op de locatie aanwezig is.

 

Artikel 3 Regels per gebiedstype

Naast de algemene uitgangspunten en de algemene regels dienen de aanvragen te voldoen aan de regels per gebiedstype. Per gebiedstype zijn er verschillende specifieke afwijkingsregels opgesteld. Daarnaast is er ruimte voor individuele beoordeling op ruimtelijke en maatschappelijke aanvaardbaarheid.

 

3.1 Buitengebied

 • 1.

  Er bestaat een positieve grondhouding voor aanvragen betrekking hebbende op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen het op de kaart aangewezen buitengebied zonder instandhoudingstermijn of met een instandhoudingstermijn van meer dan 10 jaar (permanente huisvesting) met inachtneming van de volgende regels:

  • a.

   de huisvesting vindt plaats in voormalige agrarische bebouwing van een voormalig agrarisch bedrijf dat niet meer exploiteerbaar is; en

  • b.

   de aanvrager dient de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten binnen de gemeente aan te tonen; en

  • c.

   de huisvesting van arbeidsmigranten moet binnen het bestaande bouwvlak plaatsvinden; en

  • d.

   er mag geen negatief beperkend effect ontstaan op omliggende bedrijven.

 • 2.

  Er bestaat een positieve grondhouding voor aanvragen betrekking hebbende op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen het op de kaart aangewezen buitengebied met een instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar (tijdelijke huisvesting) met inachtneming van de volgende regels:

  • a.

   een nieuw te bouwen bouwwerk is slechts toegestaan voor zover dit ondersteunend is aan huisvesting die plaats zal gaan vinden in bestaande bebouwing van een voormalig agrarisch gebouw waarbij de nieuw te bouwen locatie qua bouwvolume niet meer dan maximaal 15% van de bestaande bebouwing mag bedragen; en

  • b.

   de huisvesting moet binnen het bestaande bouwvlak plaatsvinden; en

  • c.

   de aanvrager dient de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten binnen de gemeente aan te tonen; en

  • d.

   er mag geen negatief beperkend effect ontstaan op omliggende bedrijven.

 

3.2 Glastuinbouwgebied

 • 1.

  Vergunningverlening voor aanvragen betrekking hebbende op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen het op de kaart aangewezen glastuinbouwgebied zonder instandhoudingstermijn (permanente huisvesting) of een instandhoudingstermijn van meer dan 15 jaar (tijdelijke huisvesting) is niet toegestaan.

 • 2.

  Er bestaat een positieve grondhouding voor aanvragen betrekking hebbende op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen het op de kaart aangewezen glastuinbouwgebied met een instandhoudingstermijn van 15 jaar (tijdelijke huisvesting) met inachtneming van de volgende regels:

  • a.

   er zijn geen herstructureringsplannen aanwezig; en

  • b.

   de functie glastuinbouw wordt daarna hersteld; en

  • c.

   de huisvesting is zo mogelijk zichtbaar vanaf de openbare weg; en

  • d.

   de locatie is goed ontsloten vanaf de openbare weg; en

  • e.

   de locatie ligt op een redelijke afstand van voorzieningen binnen de kernen; en

  • f.

   de huisvesting vindt bij voorkeur plaats in bestaande bebouwing, niet zijnde kassen; en

  • g.

   de aanvraag voorziet in huisvesting van arbeidsmigranten voor de eigen glastuinbouw gerelateerde onderneming; en

  • h.

   de aanvrager dient aan te tonen dat er een behoefte bestaat voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de eigen gemeente; en

  • i.

   de huisvesting vindt plaats bij of in de nabije omgeving van het glastuinbouwbedrijf ; en

  • j.

   de aanvrager heeft bij de huisvesting de samenwerking onderzocht met andere glastuinbouwbedrijven binnen de gemeente.

 • 3.

  Er bestaat een positieve grondhouding voor aanvragen betrekking hebbende op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen het op de kaart aangewezen glastuinbouwgebied met een instandhoudingstermijn van 10 jaar (tijdelijke huisvesting) met inachtneming van de volgende regels:

  • a.

   de huisvesting vindt bij voorkeur plaats in bestaande bebouwing, niet zijnde kassen; en:

  • b.

   de aanvraag voorziet in huisvesting van arbeidsmigranten voor de eigen glastuinbouw gerelateerde onderneming; en

  • c.

   de aanvrager dient aan te tonen dat er een behoefte bestaat voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de eigen gemeente; en

  • d.

   de huisvesting vindt plaats bij of in de nabije omgeving van het glastuinbouwbedrijf; en

  • e.

   de aanvrager heeft bij huisvesting de samenwerking onderzocht met andere glastuinbouwbedrijven binnen de gemeente.

 •  

Artikel 3.3 Bedrijventerreinen

 • 1.

  Vergunningverlening voor aanvragen betrekking hebbende op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen het op de kaart aangewezen bedrijventerreinen zonder instandhoudingstermijn (permanente huisvesting) of een instandhoudingstermijn van meer dan 10 jaar is niet wenselijk.

 • 2.

  Er bestaat een positieve grondhouding voor aanvragen betrekking hebbende op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen het op de kaart aangewezen bedrijventerreinen met een instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar (tijdelijke huisvesting) met inachtneming van de volgende regels:

  • a.

   de huisvesting kan enkel plaatsvinden binnen bestemmingen waarop ten hoogste milieucategorie 3 van toepassing is; en

  • b.

   de huisvesting vindt bij voorkeur plaats aan de rand van bedrijventerreinen; en

  • c.

   de aanvrager dient aan te tonen dat er een behoefte bestaat voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de eigen gemeente; en

  • d.

   er mag geen negatief beperkend effect ontstaan voor omliggende bedrijven en de bedrijfsbestemming als zodanig.

  • e.

   er mag hooguit één vergunde huisvestingslocatie waarbij 50 of meer arbeidsmigranten worden gehuisvest aanwezig zijn per bedrijventerrein (De Lasso, de Drechthoek en Veenderveld).

 

3.4 Woonkernen

Voor aanvragen met betrekking op de huisvesting van arbeidsmigranten binnen op de kaart aangewezen woonkernen wordt maatwerk toegepast. Dit betekent dat elk initiatief per geval wordt beoordeeld en medewerking wordt verleend indien dit niet tot onoverkomelijke bezwaren leidt. Op basis hiervan kan per initiatief een belangenafweging worden gemaakt.

De volgende onderwerpen worden in ieder geval (en daarmee niet cumulatief) bij de beoordeling betrokken:

 • a.

  de huisvesting van arbeidsmigranten vindt plaats in bestaande bebouwing; en

 • b.

  de aanvrager dient aan te tonen dat er een behoefte bestaat voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de eigen gemeente; en

 • c.

  er mag geen negatief beperkend effect ontstaan voor de omgeving; en

 • d.

  er mag geen onwenselijke concentratie van panden voor het huisvesten van arbeidsmigranten ontstaan; en

 • e.

  er mag geen onwenselijke verkeersdruk ontstaan.

 

Artikel 4 Communicatie

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het communicatietraject met de omwonenden en stakeholders ten behoeve van het verkrijgen van voldoende draagvlak. De gemeente denkt en doet hierin waar nodig actief mee. Bij ontvangst van een principeverzoek of aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een locatie voor logiesgewijze huisvesting maakt de gemeente afspraken met een initiatiefnemer over de manier van communiceren. De uitvoering hiervan is maatwerk. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de omgevingsparticipatie ligt bij de initiatiefnemer. Over een locatie wordt in ieder geval gecommuniceerd als:

 • a.

  de initiatiefnemer een plan heeft opgesteld waarover de gemeente een globale beoordeling heeft uitgevoerd over de wenselijkheid en hierop heeft besloten (een principebesluit).

 • b.

  de initiatiefnemer een participatieplan heeft opgesteld en de gemeente kan instemmen met de aanpak van participatie.

 

Artikel 5 Bijdrage aan de bestrijding van leegstand van panden

Leegstaande panden zouden benut kunnen worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Zo kan leegstand worden teruggedrongen en het pand kan nuttig worden gebruikt. Leegstaande panden komen niet zonder meer in aanmerking voor huisvesting voor arbeidsmigranten, maar worden met inachtneming van artikel 2 en 3 afzonderlijk getoetst op ruimtelijke en maatschappelijke wenselijkheid.

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om, in gevallen die naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders tot een bijzondere hardheid leiden, af te wijken van de beleidsregels.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het besluit treedt in werking op de dag na de publicatie.

 • 2.

  De citeertitel van de beleidsregel is: “Beleidsregel Huisvesting Arbeidsmigranten gemeente Kaag en Braassem 2023”.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders

in hun vergadering van 16 mei 2023

de loco-gemeentesecretaris,

J.J. Demoed

De burgemeester,

A Heijstee-Bolt

Bijlage 1 Gebiedstypen Kaag en Braassem