Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Attentieregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAttentieregeling
CiteertitelAttentieregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is deze regeling per 1 januari 2023 vervallen, tenzij de hierna genoemde bestuursorganen de betreffende regeling al eerder vervallen hebben verklaard.

- Het college van de gemeente Boxtel heeft op 5 januari 2021 besloten deze regeling vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Boxtel zoals dat per 1 januari 2021, op grond van de Wet van 8 juli 2020 tot splitsing van de gemeente Haaren, is ontstaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet art. 160
 2. Algemene Wet Bestuursrecht art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.V.T.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2002Nieuwe regeling

18-06-2002

Intranet (intern), 10 september 2007

B&W voorstel 18 juni 2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Attentieregeling

Attentieregeling voor het personeel van de gemeente Haaren , in actieve dienst.

 

Inleiding

De gemeente Haaren hanteert als uitgangspunt dat de sectordirecteur de totale verantwoordelijkheid draagt voor de personele zorg binnen de sectie. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de uitvoering van de attentieregeling. Dit betekent dat het afdelingshoofd op een persoonlijke wijze gestalte kan geven aan deze uitvoering.

In deze regeling zijn de taken/ representatieve verplichtingen van het afdelingshoofd en het gemeentebestuur naar het personeel opgenomen. Het uitgangspunt van de attentieregeling is, dat bij de in de regeling genoemde gebeurtenissen, op een gelijke wijze door de organisatie wordt gehandeld.

De rol van de afdeling P&O in deze regeling is beperkt. Zij zal in het begin van het jaar aangeven welke jubilea te verwachten zijn, zodat de sectie c.q. afdeling op tijd de uitvoering kan voorbereiden.

 

Onderdelen

Artikel 1 Geboorte

 • a

  Geboorte/adoptie kind van een personeelslid

  - schriftelijke gelukwensen, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris

  - bloemen ten bedrage van € 15,--, exclusief bezorging worden, zodra het geboortekaartje is ontvangen, in opdracht van PenO bezorgd;

  - een geschenk ter waarde van € 35,- wordt door het afdelingshoofd, tijdens een kraamvisite, persoonlijk aangeboden.

Artikel 2 Huwelijk personeelslid

 • a

  Huwelijk personeelslid

  - schriftelijke gelukwensen, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris

  - een bedrag van € 50,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie

   

  Ontvangt het college een uitnodiging, dan zal een afvaardiging van het college/secretaris de receptie/ het feest bijwonen.

 • b

  25-jarig huwelijksfeest/geregistreerd partnerschap personeelslid (indien de afdeling PenO hiervan op de hoogte is)

  - schriftelijke gelukwensen, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris

  - een bedrag van € 50,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie

   

  Ontvangt het college een uitnodiging, dan zal een afvaardiging van het college/secretaris de receptie/ het feest bijwonen.

 • c

  40-jarig huwelijksfeest/geregistreerd partnerschap personeelslid (indien de afdeling PenO hiervan op de hoogte is)

  - schriftelijke gelukwensen, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris

  - een bedrag van € 100,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie

   

  Ontvangt het college een uitnodiging, dan zal een afvaardiging van het college/secretaris de receptie/feest bijwonen.

Artikel 3 Overlijden

 • a

  Van een personeelslid in actieve dienst

  - persoonlijke condoleancebrief, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris;

  - condoleance-advertentie in regionaal dagblad (in overleg met familie),

  - 1 namens het bestuur

  - 1 namens het personeel, tekst in overleg met de afdeling;

  - uitvaartdienst/ crematie wordt bijgewoond door sectorhoofd, afdelingshoofd, collega's van de afdeling en een afvaardiging van het college/secretaris;

  - bloemstuk (indien gewenst ) ter waarde van € 75,-- exclusief bezorging.

 • b

  Van echtgeno(o)t(e)/partner/kind van een personeelslid

  - persoonlijke condoleancebrief, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris;

  - uitvaartdienst/crematie wordt bijgewoond door sectorhoofd, afdelingshoofd, vertegenwoordiger(s) van de afdeling en een afvaardiging van het college/secretaris;

  - bloemstuk (indien gewenst ) ter waarde van € 50,- exclusief bezorging.

 • c

  Van een gepensioneerd personeelslid, (indien hiervan een berichtgeving wordt ontvangen)

  - persoonlijke condoleancebrief, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris;

  - uitvaartdienst/crematie wordt bijgewoond door een vertegenwoordiger van de afdeling en een afvaardiging van het college/secretaris (mits binnen de organisatie de overledene nog bekend is)

  - bloemstuk (indien gewenst ) ter waarde van € 50,-, exclusief bezorging.

 • d

  Van ouders/ schoonouders van een personeelslid, (indien hiervan een berichtgeving wordt ontvangen)

  - persoonlijke condoleancebrief, getekend door het college i.c. burgemeester + secretaris;

  - uitvaartdienst/crematie wordt bijgewoond door afdelingshoofd en vertegenwoordiger(s) van de afdeling.

Artikel 4 Jubilea

 • a

  12½ jaar gemeentedienst

  - een informele bijeenkomst (van 15.30 tot 16.30 uur) met het personeel van de eigen afdeling;

  - het afdelingshoofd bespreekt met het Bestuur welke rol zij wensen te vervullen tijdens deze bijeenkomst;

  - een bedrag van € 100,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie;

  - bloemen ten bedrage van € 15,- worden door het afdelingshoofd aangeboden;

  - gebak voor de afdeling wordt besteld op kosten van de gemeente.

 • b

  25/40 jaar overheidsdienst

  (ingeval dit niet samenvalt met gelijktijdig jubileum gemeentedienst)

  - informele bijeenkomst (van 15.30 tot 16.30 uur) met eventuele partner en personeel van de eigen afdeling;

  - het afdelingshoofd bespreekt met het Bestuur welke rol zij wensen te vervullen tijdens deze bijeenkomst;

  - een bedrag van € 150,-- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie;

  - gratificatieberekening met felicitatiebrief , namens de gemeente , wordt door het afdelingshoofd aangeboden;

  - bloemen ten bedrage van € 15,- worden door het afdelingshoofd aangeboden;

  - gebak voor de afdeling wordt besteld op kosten van de gemeente.

 • c

  25/40 jaar gemeentedienst

  De jubilaris heeft de keuze uit:

  - een formele bijeenkomst in de raadszaal, bestaande uit een officieel gedeelte met toespraken(van 15.30 tot 16.00 uur) en een receptie in de hal ( van 16.00 tot 17.30 uur)

  - felicitatiebrief wordt door het college van burgemeester en wethouders (facultatief) aangeboden

  - een bedrag van € 150,-- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie;

  - genodigden officiële gedeelte: betrokkene, gezin, familieleden, burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris, afdelingshoofden, medewerkers van de afdeling;

  - genodigden receptie: de genodigden van het officiële gedeelte, uitgebreid met alle medewerkers en eventueel enkele oud-/gepensioneerde medewerkers, die de jubilaris hiervoor graag uitnodigt. In goed overleg met het betreffende afdelingshoofd wordt het aantal genodigden vooraf vastgesteld;

  - het afdelingshoofd stelt de medewerkers hiervan in kennis via e-mail of interne post en stuurt externen een uitnodiging;-

  drankjes en hapjes worden verzorgd door de afdeling Facilitaire Zaken ( bodes). evenals het klaarzetten, serveren en opruimen van de raadszaal/hal;

  - bloemen ten bedrage van € 15,- worden door het afdelingshoofd aangeboden aan de partner van betrokkene;of- een informele bijeenkomst in de hal, bestaande uit een receptie (van 16.00 tot 17.30 uur);

  - genodigden receptie: betrokkene, gezin, familieleden, burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris, afdelingshoofden, alle medewerkers en eventueel enkele oud-/ gepensioneerde medewerkers, die de jubilaris hiervoor graag uitnodigt. In goed overleg met het betreffende afdelingshoofd wordt het aantal genodigden vooraf vastgesteld;

  - het afdelingshoofd stelt de medewerkers hiervan in kennis via e-mail of interne post en stuurt externen een uitnodiging;

  - drankjes en hapjes worden verzorgd door de afdeling Facilitaire Zaken ( bodes). evenals het klaarzetten, serveren en opruimen van de raadszaal/hal.

  - bloemen ter waarde van € 15,- worden door het afdelingshoofd aangeboden aan de partner van betrokkene;

  - felicitatiebrief wordt door het college van burgemeester en wethouders (facultatief) aangeboden

  - een bedrag van € 150,-- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie;Opmerkinqen Indien een 25- of 40-jarig overheidsdienstjubileum binnen 6 maanden gevolgd wordt door een respectievelijk 25- of 40-jarig gemeentedienstjubileum vindt uitsluitend de hiervoor onder punt c genoemde bijeenkomst plaats. De jubilaris ontvangt een attentie met een totale waarde van de attenties welke hij/zij bij viering van de twee afzonderlijke jubilea gehad zou hebben. Met andere woorden, de jubilaris ontvangt een bedrag van € 300,- netto, overgemaakt via de salarisadministratie. Indien een medewerker wenst dat er op een andere wijze aandacht wordt geschonken aan zijn/haar jubileum b v. een lunch/ diner met de collega's van de afdeling) in plaats van een receptie, dan is dat mogelijk onder de voorwaarde dat de kosten voor de organisatie niet meer bedragen dan het geval zou zijn conform het bovenstaande punt 4. (kosten receptie € 150,-)

Artikel 5 Afscheid personeel in verband met ontslag

 • a

  Ontslag op eigen verzoek - korter dan 5 jaar in dienst- indien betrokkene dit op prijs stelt, vindt er een informele bijeenkomst plaats in de vorm van een "inloop" op de eigen kamer c.q. een ruimte die hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

  - het afdelingshoofd stelt de medewerkers hiervan in kennis via e-mail of interne post;

  - cadeau(bon) wordt aangeboden door het afdelingshoofd:

  - bij een dienstverband korter dan 3 jaar : een bedrag van € 30,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie;

  - bij een dienstverband langer dan 3 jaar en korter dan 5 jaar : een bedrag van € 50,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie;

  - gebak voor de afdeling wordt besteld op kosten van de gemeente.

 • b

  Ontslag op eigen verzoek - 5 jaar of langer in dienst- indien betrokkene dit op prijs stelt, vindt er een informele bijeenkomst plaats in de vorm van een "inloop" op de eigen kamer c.q. een ruimte die hiervoor beschikbaar wordt gesteld;

  - het afdelingshoofd stelt de medewerkers hiervan in kennis via e-mail of interne post;

  - een bedrag van € 10,-netto per dienstjaar, met een maximum van € 200,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie;

  - gebak voor de afdeling wordt besteld op kosten van de gemeente.

 • c

  Ontslag in verband met FPU of pensionering.

  De vertrekkende ambtenaar heeft de keuze uit:

  - een formele bijeenkomst in de raadszaal, bestaande uit een officieel gedeelte met toespraken (van 15.30 tot 16.00 uur) en een receptie in de hal (van 16.00 tot 17.30 uur);

  - tijdens de toespraak wordt een felicitatiebrief overhandigd door het college van burgemeester en wethouders (facultatief)

  - een bedrag van minimaal € 100,--netto (te vermeerderen met € 10,-netto voor elk dienstjaar, in dienst van de gemeente boven de 10 jaar, met een maximum van € 250,- netto) wordt overgemaakt via de salarisadministratie;

  - genodigden officiële gedeelte: betrokkene, gezin, familieleden, burgemeester en wethouders, gemeentesecretaris, afdelingshoofden, medewerkers van de afdeling;

  - genodigde receptie: de genodigden van het officiële gedeelte, uitgebreid met alle medewerkers en eventueel enkele oud-/gepensioneerde medewerkers, die de vertrekkende ambtenaar hiervoor graag uitnodigt. In goed overleg met het betreffende afdelingshoofd wordt het aantal genodigden vooraf vastgesteld;

  - het afdelingshoofd stelt de medewerkers hiervan in kennis via e-mail of interne post en stuurt externen een uitnodiging;

  - drankjes en hapjes worden verzorgd door de afdeling Facilitaire Zaken ( bodes), evenals het klaarzetten, serveren en opruimen van de raadszaal/hal;

  - bloemen ter waarde van € 15,- worden door het afdelingshoofd aangeboden aan de partner van betrokkene.of

  - een informele bijeenkomst in de hal, bestaande uit een receptie (van 16.00 tot 17.30 uur);- tijdens de toespraak wordt een felicitatiebrief overhandigd door het college van burgemeester en wethouders (facultatief) - een bedrag van minimaal € 100,-- netto (te vermeerderen met € 10,-netto voor elk dienstjaar, in dienst van de gemeente boven de 10 jaar, met een maximum van € 250,- netto) wordt overgemaakt via de salarisadministratie;- genodigden receptie: betrokkene, gezin, familieleden, BenW, gemeentesecretaris, afdelingshoofden, alle medewerkers en eventueel enkele oud-/gepensioneerde medewerkers, die de vertrekkende ambtenaar hiervoor graag uitnodigt ( tot een maximum van 25 personen);

  - het afdelingshoofd stelt de medewerkers hiervan in kennis via e-mail of interne post en stuurt externen een uitnodiging;

  - drankjes en hapjes worden verzorgd door de afdeling Facilitaire Zaken ( bodes), evenals het klaarzetten, serveren en opruimen van de raadszaal/hal;

  - bloemen ten bedrage van € 15,- worden door het afdelingshoofd aangeboden aan de partner van betrokkene.Indien een medewerker wenst dat er op een andere wijze aandacht wordt geschonken aan zijn/haar jubileum (b.v. een lunch/ diner met de collega's van de afdeling) in plaats van een receptie, dan is dat mogelijk onder de voorwaarde dat de kosten voor de organisatie niet meer bedragen dan het geval zou zijn conform het bovenstaande punt 5. (kosten receptie € 150,-). Het afdelingshoofd zal het college op de hoogte stellen van de bijeenkomst en afspraken maken over hun aanwezigheid.

Artikel 6 Ziekte medewerkers

- het afdelingshoofd neemt regelmatig persoonlijk telefonisch contact op met de zieke medewerk(st)er;

- bij 3 weken afwezigheid, wegens ziekte, bezorgt het afdelingshoofd een bloemstukje/fruitmand ten bedrage van € 15,- bij de zieke medewerker thuis;

- bij een langdurige afwezigheid, wegens ziekte, bezorgt het afdelingshoofd, telkens na 3 maanden, opnieuw een bloemstukje/fruitmand ten bedrage van € 15,- bij de zieke medewerker thuis;

- bij opname in ziekenhuis ( geen dagopname) zorgt het afdelingshoofd ervoor dat bloemen/ fruitmand worden bezorgd ten bedrage van € 15,--, exclusief bezorging.

Artikel 7 Diplomering opleiding

(alleen in geval van opleiding waar studiefaciliteiten voor zijn verleend in het kader van de CAR/UWO) De cursus moet bestaan uit een afgerond geheel, dat afgesloten wordt met een diploma (cursusduur minimaal 1 jaar). Een kopie van het diploma moet bij PenO worden ingeleverd.

Brief/ kaartje wordt overhandigd door het afdelingshoofd en een bedrag van € 15,- netto wordt overgemaakt via de salarisadministratie.

Uitzondering:Voor medewerkers van de afdeling gemeentewerken geldt geen minimale cursusduur van 1 jaar, maar voor minimaal drie dagen. Met dien verstande dat de attentie maximaal een maal per jaar wordt gegeven.In de praktijk blijkt namelijk dat deze groep medewerkers korte cursussen volgt die allen afgesloten worden met een examen, maar dat deze cursussen wel meerdere malen per jaar kunnen plaatsvinden.