Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijzingsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen Dutch Grand Prix 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen Dutch Grand Prix 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen Dutch Grand Prix 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-232740

2023/127875

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerverbod recreatievoertuigen Dutch Grand Prix 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

 

Gelet op artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017,

 

Overwegende:

 

 • -

  dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix 2023 op het circuitpark te Zandvoort plaatsvindt van vrijdag 25 augustus 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023 dat dit veel bezoekers trekt die Zandvoort zullen aandoen;

 • -

  dat er veel bezoekers in Zandvoort worden verwacht met de intentie om langer te verblijven;

 • -

  dat het schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente Zandvoort als veel recreatieve voertuigen zoals aanhangers, campers, caravans, keetwagens en andere voertuigen in Zandvoort worden geparkeerd;

 • -

  dat de raad het college de bevoegdheid heeft gegeven om wegen aan te wijzen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt te parkeren;

 • -

  dat tijdens de Formule 1 een geslotenverklaring van kracht is voor heel Zandvoort om de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid van Zandvoort te optimaliseren. Alleen bewoners en belanghebbenden mogen dan Zandvoort in met hun voertuig op basis van een doorlaatbewijs. Overigens kunnen campers en andere recreatieve voertuigen maar voor drie dagen parkeren op grond van artikel 5:6 lid 1 onder a.

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort besluit:

 

 • 1.

  Alle openbare straten en wegen binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort aan te wijzen als weg als bedoeld in artikel 5:6 eerste lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017 , waardoor het verboden is deze voertuigen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zandvoort te parkeren. Dit verbod is niet van toepassing op campers, aanhangers en andere voertuigen die niet voor verkeersdoeleinden worden gebruikt indien hier een doorlaatbewijs voor is afgegeven.

 • 2.

  Dat de werking van dit aanwijsbesluit wordt beperkt tot de periode zaterdag 19 augustus 2023 tot en met maandag 28 augustus.

 • 3.

  Dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten te Zandvoort op 16 mei 2023,

de secretaris,

de burgemeester,

 

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.