Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Subsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024
CiteertitelSubsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019, art. 2 3e lid, 5e lid, art.3 5e lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-202301-01-202201-01-2025Vervangende regeling

23-05-2023

gmb-2023-232660

Collegevergadering d.d. 23 mei 2023, nr. 4/19

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

Gelet op artikel 2, derde lid, artikel 2, vijfde lid en artikel 3, vijfde lid van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019,

 

overwegende dat:

• de gemeente Nijmegen hard werkt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit om zo de gezondheid te verbeteren en aan de Europese normen te voldoen;

• de gemeente Nijmegen per 1-1-2025 stapsgewijs voor 3 gebieden een Zero Emissiezone Stadslogistiek (ZES) invoert

• de landelijke overheid een subsidie beschikbaar heeft gesteld voor aanschaf van elektrische bestelauto’s en dat de kosten voor aanschaf- en installatiekosten van een laadpaal niet onder deze subsidieregeling (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) vallen;

• het daarom wenselijk is de aanschaf- en installatiekosten van een laadpaal voor elektrische bestelauto’s als instrument te stimuleren;

 

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels: Subsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024.

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

Artikel 1 Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: onderneming die bij het college aanvraag indient om in aanmerking te komen voor een subsidie voor de aankoop en installatie van een laadpaal;

 • b.

  Bestelauto: een voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwd motorvoertuig met ten minste vier wielen met de voertuigclassificatie N1 of N2, zoals bedoeld in Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 (tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd), met een technisch toegestane maximummassa tot 3.500 kg in de klasse N1 en tot 4.250 kg in de klasse N2;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

 • d.

  Elektrische bestelauto: een equivalent van een bestelauto die volledig elektrisch wordt aangedreven door middel van een batterij;

 • e.

  E-herkenning: een gestandaardiseerd inlogsysteem waarmee bedrijven zichzelf kunnen authentiseren en autoriseren bij het online zaken doen met overheden en bedrijven;

 • f.

  Concern: een economische eenheid waarin rechtspersonen onder centrale leiding organisatorisch zijn verbonden en waarbij de eenheid is gericht op een duurzame deelneming aan het economisch verkeer;

 • g.

  Oplaadpaal of laadpaal: voorziening, waarmee een elektrische voertuig veilig kan worden opgeladen en waarbij de stroom door de gebruiker kan worden in- en uitgeschakeld; een laadpaal is in de vorm van bijvoorbeeld een paal of een box en kan één of meer oplaadpunten bevatten;

 • h.

  Oplaadpunt of laadpunt: een op de oplaadpaal aanwezige voorziening waarmee de gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien;

 • i.

  MKB-bedrijf: Onderneming met maximaal 250 fte in dienst en een omzet van maximaal €50 miljoen en/of een balanstotaal van maximaal €43 miljoen.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in hoofdstuk 1, artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

Subsidie wordt verstrekt voor de aanleg-en installatiekosten van een laadpaal voor een nieuwe elektrische bestelauto.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemingen van mkb-ers en zzp-ers die zijn gevestigd in, en bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven op een adres in de gemeente Nijmegen.

 

Hoofdstuk 2 De subsidie

 

 

Artikel 1 Voorwaarden

 • 1.

  Het moet gaan om een subsidiabele activiteit.

 • 2.

  De subsidieaanvrager is eigenaar, erfpachter of huurder van de grond waarop de laadpaal geïnstalleerd wordt of van het gebouw waaraan de laadvoorziening bevestigd wordt.

 • 3.

  De in lid 2. bedoelde grond of gebouw is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Nijmegen.

 • 4.

  De oplaadfaciliteit is voorzien van een door Nederland erkend veiligheidskeurmerk en is geplaatst door een erkende installateur volgens de NEN 1010-norm. De oplaadvoorziening is bij AC-laders van het type 2 mode 3 met een nominaal vermogen van 11 kW of meer.

 • 5.

  De elektrische bestelauto moet na 1 januari 2022 zijn aangekocht of zijn geleased blijkende uit de datum van de getekende koopovereenkomst of lease overeenkomst van de aanvrager. Of blijkende uit de datum van de tenaamstelling, zoals opgenomen op het kentekenbewijs.

 • 6.

  De aanvrager is de (toekomstige) eigenaar bij aankoop of gebruiker bij lease van de elektrische bestelauto, blijkende uit de koopovereenkomst of lease overeenkomst van de aanvrager. Of blijkende uit de tenaamstelling, zoals opgenomen op het kentekenbewijs.

 • 7.

  Het kenteken van de elektrische bestelauto, wanneer reeds in bezit, is niet geschorst op het moment van aanvraag.

 • 8.

  Wanneer het kentekenbewijs bij aanvraag van de subsidie nog niet in het bezit van de aanvrager is, dan moet de aanvrager na ontvangst van de subsidie, binnen 6 weken na ontvangst van het kentekenbewijs en maximaal binnen een termijn van 16 maanden na aanvraag van de subsidie, een op dat moment, niet geschorst kentekenbewijs kunnen overleggen.

 • 9.

  De aankoop van de elektrische bestelauto is gedaan bij een autobedrijf met RDW-erkenning.

 • 10.

  Per aanvrager kan maximaal voor drie laadpunten subsidie worden aangevraagd mits de aanvrager voor minstens hetzelfde aantal elektrische bestelauto’s heeft aangeschaft. Als de aanvrager tot een concern behoort, geldt dit maximum voor het gehele concern.

 

Artikel 2. Aanvragen van subsidieverlening

 • 1.

  De subsidieaanvraag geschiedt via e-herkenning of DigiD.

 • 2.

  Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2024.

 • 3.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag voor subsidieverlening is volledig indien voldaan is aan in hoofdstuk 2, artikel 1, lid 6 en lid 8.

 

Artikel 3 Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag voor aanschaf- en installatiekosten van de laadpaal bedraagt maximaal € 1.500,- per laadpunt met een maximum van 3 laadpunten voor € 4.500,-. Het voorgaande geldt gedurende de gehele looptijd van deze regeling en ongeacht het aantal aanvragen. De subsidie bedraagt niet meer dan de werkelijke kosten.

 

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de subsidie is vanaf 1 september 2022 tot en met 31 december 2024 een bedrag beschikbaar van € 225.000,- voor de gehele looptijd van de subsidie.

 • 2.

  Binnen de looptijd van de subsidieregeling kan het college de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.

 

Artikel 5 Verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld;

 • 3.

  In het geval dat het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één complete aanvraag ontvangt, stellen zij de onderlinge rangschikking vast door middel van loting.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8, eerste en tweede lid, van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 wordt de subsidie geweigerd als:

 • a.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • b.

  De aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden en criteria die in deze subsidieregeling zijn genoemd;

 • c.

  Tegen de aanvrager een bevel uitstaat tot terugvordering van onrechtmatig verleende staatssteun;

 • d.

  De aanvrager voor de subsidiabele activiteit reeds subsidie ontvangt van de gemeente Nijmegen of iedere andere partij anders dan op grond van deze regeling.

 

Artikel 7 Vaststelling

 • 1. De aanvrager dient de subsidieaanvraag binnen 13 weken na aanschaf van de elektrische bestelauto of na inwerkingtreding van deze regeling in.

 • 2. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag om subsidievaststelling is volledig indien:

 • a.

  de subsidieaanvrager gebruik maakt van het betreffende aanvraagformulier met e-herkenning of DigiD op Nijmegen.nl.

 • b.

  het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend.

 • c.

  alle benodigde gegevens en bescheiden zijn ingeleverd, behorend bij de fase van aankoop, lease of daadwerkelijke levering van de bestelauto. Het dossier wordt bij latere levering aangevuld door de aanvrager. Indien aanvrager het kentekenbewijs niet kan aanleveren binnen de in hoofdstuk 2, artikel 1, lid 8 genoemde termijnen, dan kan de subsidie alsnog teruggevorderd worden.

 • d.

  De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet, maar die naar oordeel van het college wel redelijkerwijs aanspraak maken op de subsidie, beslist het college over toekenning van de subsidie.

 

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

 

 

Artikel 1 Inwerkingtreding, looptijd en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op dag na publicatiedatum, heeft een tijdelijk karakter tot en met 31 december 2024, en werkt terug tot 1 januari 2022.

Onder gelijktijdige intrekking van de ‘subsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024’, vastgesteld op 30 augustus 2022, en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Deze nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling voor aanschaf- en installatiekosten laadpaal voor elektrische bestelauto’s 2022-2024.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 23 mei 2023.

de gemeentesecretaris

A.P.W. van de Klift

de burgemeester

H.M.F. Bruls