Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijzingsbesluit parkeren fietsen, brom- en snorfietsen Dutch Grand Prix 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeren fietsen, brom- en snorfietsen Dutch Grand Prix 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren fietsen, brom- en snorfietsen Dutch Grand Prix 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-232518

2023/127875

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren fietsen, brom- en snorfietsen Dutch Grand Prix 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

 

Gelet op artikel 2:51, tweede lid, Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

 

Overwegende:

 

Aanleiding

dat het raceweekend van de Dutch Grand Prix 2023 op het circuitpark te Zandvoort plaatsvindt van vrijdag 25 augustus 2023 tot en met zondag 27 augustus 2023;

 

dat in het kader van het waarborgen van (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ten tijde van het evenement diverse verkeersmaatregelen worden getroffen in de omgeving van het circuit;

 

dat deze verkeersmaatregelen worden getroffen als onderdeel van het Mobiliteitsplan Dutch Grand Prix 2023;

 

dat het Mobiliteitsplan Dutch Grand Prix 2023 is opgesteld door een co-creatie met de diverse betrokken stakeholders, zowel publieke als private stakeholders;

 

dat het Mobiliteitsplan Dutch Grand Prix 2023 onderdeel uitmaakt van de totale planvorming voor de Dutch Grand Prix 2023 en het bevoegd gezag op basis van deze planvorming een aanvraag voor een vergunning heeft ontvangen voor het organiseren van dit evenement;

 

dat voorliggend aanwijzingsbesluit het gebied aanwijst met betrekking tot het voorkomen van hinderlijk parkeren van fietsen, bromfietsen en snorfietsen in de gemeente Zandvoort;

 

Juridisch kader

dat op grond van artikel 2.51 van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017 het college gebieden mag aanwijzen waar het verboden is om fietsen, bromfietsen en snorfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde voorziening te parkeren;

 

dat gelet op artikel 2.51 van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017 de in voorliggend aanwijzingsbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken:

 

 • -

  in het belang van de veiligheid;

 • -

  ter voorkoming van hinder en het toebrengen van schade aan de openbare ruimte;

Belangenafweging

dat in en rondom Zandvoort tijdens en rondom het evenement sprake is van een aanzienlijke fietsers- en voetgangersstroom van bezoekers waarbij op piekmomenten hoge dichtheden op de fiets- en voetpaden (trottoirs) optreden;

 

dat in het kader van een optimale benutting van de beschikbare openbare ruimte op meerdere plaatsen in Zandvoort tijdelijke parkeervoorzieningen voor fietsen, snorfietsen en bromfietsen worden ingericht;

 

dat gelet op de grote hoeveelheid aanwezige bezoekers en het garanderen van de bereikbaarheid van hulpdiensten het ongewenst is om fietsen, snorfietsen en bromfietsen te stallen / parkeren buiten de daarvoor ingerichte voorzieningen;

 

dat het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is met het nemen van voorliggend besluit;

 

dat het in het geding zijn van het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer met deze maatregel gedurende dit evenement ondergeschikt wordt geacht ten opzichte van de belangen die met dit aanwijzingsbesluit worden gediend;

 

dat het verzoek tot het treffen van deze maatregel voortvloeit uit de afstemming tussen de organisatie van de Dutch Grand Prix en de politie;

 

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregelen.

 

Het besluit:

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort besluit:

 

 • -

  door middel van het plaatsen van verkeersborden de op de bij dit besluit behorende tekening opgenomen gemarkeerde gebied, zijnde de gehele bebouwde kom van Zandvoort, aan te wijzen als gebied waar het verboden is om fietsen, bromfietsen en snorfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde voorziening te parkeren;

 • -

  de hiervoor benoemde aanwijzing van kracht te verklaren donderdag 24 augustus 11:00 uur tot zondag 27 augustus 23:00 uur, of zoveel korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

Aldus besloten te Zandvoort op 16 mei 2023,

de secretaris,

de burgemeester,

 

Situatieschets:

 

 

Bezwaar en beroep

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA te Zandvoort. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.