Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Subsidieverordening herstel en vernieuwing van rieten daken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening herstel en vernieuwing van rieten daken
CiteertitelSubsidieverordening herstel en vernieuwing rieten daken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpHerstel rieten daken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Monumentenwet 1988

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2004Nieuwe regeling

17-12-2003

Nieuwsblad van Castricum, 14-01-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening herstel en vernieuwing van rieten daken

gelezen het voorstel van het college d.d. 18 november 2003, nr. 111;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening gemeente Castricum 2003, de wet Algemene regelen herindeling, de Tijdelijke Referendumwet en de Algemene subsidieverordening gemeente Castricum;

B e s l u i t :

I. De “Subsidieverordening rieten daken”, zoals vastgesteld bij besluit van de raad van Limmen van 21 maart 1991,in te trekken;

II. Vast te stellen de:

Artikel 1  

Voor het behoud van rieten daken in het belang van het aanzien van stad en landschap kan door het college een subsidie worden verleend naar de grondslagen en onder de bepalingen, vervat in de volgende artikelen.

Artikel 2  

Behoudens het bepaalde in artikel 4 komen voor subsidie in aanmerking bestaande, met riet bedekte panden, die mede met deze dakbedekking uit een oogpunt van landschapsschoon of vanuit beeldbepalend oogpunt waardevol zijn. Dit ter beoordeling van het college, al dan niet geadviseerd door de monumentencommissie.

Artikel 3  

 • 1

  De subsidie bedraagt 25% van de door het college subsidiabel verklaarde kosten.

 • 2

  Voor solitair staande bedrijfsgebouwen geldt een subsidiepercentage van 12,5% van de door het college subsidiabel verklaarde kosten.

 • 3

  Herstel c.q. vernieuwingskosten van €450,- of minder komen niet voor subsidiering in aanmerking.

 • 4

  De maximaal te verlenen subsidie bedraagt €2.268,-.

 • 5

  De raad stelt jaarlijks bij de behandeling van de gemeentebegroting het subsidieplafond vast. Als in enig jaar een aanvraag niet kan worden gehonoreerd, vindt uitkering van de subsidie plaats in het daarop volgende jaar, waarbij de volgorde van binnenkomst van de aanvragen wordt aangehouden.

 • 6

  Verzekeringsuitkeringen ten behoeve van het herstel c.q. vernieuwen van rieten daken worden op de subsidiabele kosten in mindering gebracht.

 • 7

  De herstel- c.q. vernieuwingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door erkende rietdekkersbedrijven.

Artikel 4  

 • 1

  objecten, welke zijn ingeschreven in het register van beschermde rijksmonumenten, als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenwet 1988, waarvoor op grond hiervan subsidiering van kosten van herstel of vernieuwing van de rieten dakbedekking kan worden verkregen.

 • 2

  Objecten, welke zijn ingeschreven in het register van beschermde gemeentelijke monumenten, als bedoeld in artikel 6 van de Monumentenverordening gemeente Castricum 2003.

Artikel 5  

 • 1

  Een aanvraag voor subsidie voor herstel of vernieuwing van een rieten dak dient door de eigenaar schriftelijk te worden ingediend bij het college op een daartoe vastgesteld aanvraagformulier;

 • 2

  De aanvraag dient de volgende gegevens en/of bescheiden te bevatten:a. een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;b. een gespecificeerde begroting van de kosten; 

 • 3

  Het college kan bepalen dat naast de in het tweede lid genoemde bescheiden andere bescheiden worden overgelegd.

Artikel 6  

 • 1

  De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:a. de aanvang van het werk tenminste twee weken van tevoren wordt gemeld bij het college;b. met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen binnen 26 weken na de datum van het besluit tot verlening van de subsidie;c. binnen 30 maanden na de verlening van de subsidie de werkzaamheden zijn voltooid en de gereedmelding als bedoeld in artikel 7 is ingediend;d. aan de door het college met controle belaste personen gelegenheid wordt geboden het desbetreffende pand en de wijze waarop de werkzaamheden zullen worden, of zijn uitgevoerd, te inspecteren.

 • 2

  In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 7  

 • 1

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat:a. de in die aanvraag opgenomen werkzaamheden bij het college zijn gereed gemeld, gecontroleerd en akkoord bevonden;b. een overzicht is overlegd van de uitgevoerde gesubsidieerde werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten.

 • 2

  De hoogte van de vast te stellen subsidie wordt berekend op basis van de bij de verlening aanvaarde kosten van werkzaamheden of de werkelijke kosten van de werkzaamheden als deze lager zijn.

 • 3

  De gereedmelding als bedoeld in het eerste lid omvat:a. een volledig ingevuld gereedmeldingsformulierb. een kostenoverzichtc. alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

 • 4

  Het college kan er mee instemmen dat de aanvrager in plaats van rekeningen en betalingsbewijzen een verklaring van een registeraccountant overlegt waaruit blijkt dat het overgelegde kostenoverzicht juist en volledig is.

Artikel 8  

 • 1

  Binnen 12 weken na realisatie van de werkzaamheden dient de aanvrager een aanvraag tot vaststelling van de subsidie met een financiele verantwoording bij het college in.

 • 2

  Het college beslist op de aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 9  

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is treft het college de nodige voorzieningen of neemt de nodige besluiten.

Artikel 10  

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Subsidieverordening herstel en vernieuwing rieten daken”.

Artikel 11  

 • 1

  Deze verordening treedt overeenkomstig het hiertoe bepaalde in de Tijdelijke Referendumwet in werking 6 weken na datum van publicatie.

 • 2

  De “Subsidieverordening rieten daken”, zoals vastgesteld bij besluit van de raad van Limmen van 21 maart 1991, vervalt van rechtswege op 1 januari 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Castricum van 17 december 2003.

De raad voornoemd,

de voorzitter,                                de griffier,

A.Emmens-Knol                          drs. B. Fink