Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Beleidsregels verwijdering wrakken en weesvoertuigen Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verwijdering wrakken en weesvoertuigen Stede Broec
CiteertitelBeleidsregels verwijdering wrakken en weesvoertuigen Stede Broec
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019
 2. artikel 125 van de Gemeentewet
 3. artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-231618

108308

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verwijdering wrakken en weesvoertuigen Stede Broec

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stede Broec

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 4:13, van de Algemene plaatselijke verordening Stede Broec 2019 (hierna: Apv);

 • -

  artikel 5:4, van de Apv;

 • -

  artikel 5:5, van de Apv;

 • -

  artikel 5:6, van de Apv;

 • -

  artikel 5:12, van de Apv;

 • -

  artikel 5:25a, van de Apv;

 • -

  artikel 125 en verder van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 5:21 en verder van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

overwegende:

 

 • -

  dat er op diverse plaatsen in de openbare ruimte wrakken en weesvoertuigen worden aangetroffen, deze wrakken en weesvoertuigen het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte aantasten, de bruikbaarheid van de openbare ruimte - zoals wegen en voetpaden - kunnen verminderen en/of tenietdoen en kunnen zorgen voor onveilige situaties;

 • -

  dat het achterlaten van wrakken en weesvoertuigen in de openbare ruimte van de gemeente leidt tot overlast en vraagt om handhaving;

besluit vast te stellen de navolgende:

 

Beleidsregels verwijdering wrakken en weesvoertuigen Stede Broec.

 

Hoofdstuk 1 Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1:1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

a.

RVV 1990

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

b.

Wet

Wegenverkeerswet 1994.

c.

Voertuig

hetgeen hieronder wordt verstaan conform het RVV.

d.

Motorrijtuig

hetgeen hieronder wordt verstaan conform de wet.

e.

College

het college van burgemeester en wethouders.

f.

Wm

Wet Milieubeheer.

Artikel 1:2 Autowrak

 • 1.

  Een motorvoertuig op meer dan twee wielen wordt als autowrak aangemerkt als het rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert.

 • 2.

  Het motorvoertuig verkeert in deze staat van onderhoud als:

  • a.

   het voertuig milieuverontreiniging veroorzaakt;

  • b.

   het voertuig grote ongeval schade heeft;

  • c.

   het voertuig op meerdere belangrijke plaatsen (chassis) is doorgeroest;

  • d.

   het voertuig ernstig is versleten en/of er ten minste twee van de volgende onderdelen ontbreken en/of zijn vernield:

   • 1°.

    kenteken;

   • 2°.

    één of meerdere ruiten;

   • 3°.

    een of meerdere koplampen en/of achterlichten;

   • 4°.

    het interieur;

   • 5°.

    dashboard;

   • 6°.

    één of meerdere portieren;

   • 7°.

    (deels) loshangende bedrading;

   • 8°.

    (deels) loshangende beplating;

   • 9°.

    vloerdelen.

 • 3.

  Als autowrak wordt tevens aangemerkt een motorvoertuig waarvan:

  • a.

   de aanwezigheid het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt dan wel overlast en/of hinder veroorzaakt.

  • b.

   door feiten en/of omstandigheden blijkt dat het motorvoertuig langer dan twee maanden niet meer in gebruik is;

  • c.

   de eigenaar onbekend en/of niet traceerbaar is.

Artikel 1:3 Aanhangwagenwrak

 • 1.

  Een aanhangwagen wordt als wrak aangemerkt als het rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert.

 • 2.

  De aanhangwagen verkeert in deze staat van onderhoud als:

  • a.

   de aanhangwagen niet meer voor de oorspronkelijke staat is te gebruiken;

  • b.

   het interieur van de aanhangwagen, indien sprake is van een caravan, is vernield;

  • c.

   de aanhangwagen ernstig is versleten en/of er tenminste twee van de volgende onderdelen ontbreken en/of zijn vernield:

   • 1°.

    kenteken;

   • 2°.

    dissel/triangel;

   • 3°.

    één of meerdere wielen;

   • 4°.

    opbouw;

   • 5°.

    achterlichten.

 • 3.

  Als aanhangwagenwrak wordt tevens aangemerkt een aanhangwagen waarvan:

  • a.

   de aanwezigheid het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt dan wel overlast en/of hinder veroorzaakt.

  • b.

   door feiten en/of omstandigheden blijkt dat het motorvoertuig langer dan twee maanden niet meer in gebruik is;

  • c.

   de eigenaar onbekend en/of niet traceerbaar is.

Artikel 1:4 Brom-/motorfietswrak

 • 1.

  Een brom-/motorfiets wordt als wrak aangemerkt als het rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert.

 • 2.

  De brom-/motorfiets verkeert in deze staat van onderhoud als:

  • a.

   de brom-/motorfiets milieuverontreiniging veroorzaakt;

  • b.

   de brom-/motorfiets ernstig is versleten en/of er tenminste twee van de volgende zichtbare onderdelen ontbreken en/of zijn vernield:

   • 1°.

    stuur;

   • 2°.

    zadel/buddyseat;

   • 3°.

    één of meerdere wielen;

   • 4°.

    trappers/voetsteunen;

   • 5°.

    aandrijfmechanisme (motor);

   • 6°.

    benzinetank/LPG-tank;

   • 7°.

    (deels) loshangende bedrading;

   • 8°.

    kenteken.

 • 3.

  Als brom-/motorfietswrak wordt tevens aangemerkt een brom-/motorfiets waarvan:

  • a.

   de aanwezigheid het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt dan wel overlast en/of hinder veroorzaakt;

  • b.

   door feiten en/of omstandigheden blijkt dat de brom-/motorfiets langer dan twee maanden niet meer in gebruik is;

  • c.

   de eigenaar onbekend en/of niet traceerbaar is.

Artikel 1:5 Fietswrak

 • 1.

  Een fiets wordt als wrak aangemerkt als het rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert of niet meer voor het oorspronkelijke doel is te gebruiken.

 • 2.

  De fiets verkeert in deze staat van onderhoud als de fiets ernstig is versleten en/of er tenminste twee van de volgende zichtbare onderdelen ontbreken en/of zijn vernield:

  • 1°.

   stuur;

  • 2°.

   Zadel;

  • 3°.

   één of meerdere wielen;

  • 4°.

   aandrijfmechanisme (trappers, ketting, tandwielen);

  • 5°.

   voorvork;

  • 6°.

   rem(men).

 • 3.

  Als fietswrak wordt tevens aangemerkt een fiets waarvan:

  • a.

   de aanwezigheid het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt dan wel overlast en/of hinder veroorzaakt;

  • b.

   door feiten en/of omstandigheden blijkt dat de fiets langer dan twee maanden niet meer in gebruik is;

  • c.

   de eigenaar onbekend en/of niet traceerbaar is.

Artikel 1:6 Vaartuigwrak

 • 1.

  Een vaartuig wordt als wrak aangemerkt als het vaartechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

 • 2.

  Het vaartuig verkeert in deze staat van onderhoud als:

  • a.

   het vaartuig milieuverontreiniging veroorzaakt;

  • b.

   het vaartuig niet meer voor het oorspronkelijke doel is te gebruiken;

  • c.

   het vaartuig deels of geheel is gezonken en/of onder water ligt dan wel vol water staat;

  • d.

   het vaartuig ernstig is versleten en/of er tenminste twee van de volgende zichtbare onderdelen ontbreken en/of zijn vernield:

   • 1°.

    bodemdelen;

   • 2°.

    (deels) loshangende beplating;

   • 3°.

    aandrijfmechanisme (motor);

   • 4°.

    het interieur;

   • 5°.

    dashboard.

 • 3.

  Als vaartuigwrak wordt tevens aangemerkt een vaartuig waarvan:

  • a.

   de aanwezigheid het uiterlijk aanzien van de gemeente schaadt dan wel overlast en/of hinder veroorzaakt;

  • b.

   door feiten en/of omstandigheden blijkt dat het vaartuig langer dan twee maanden niet meer in gebruik is;

  • c.

   de eigenaar onbekend en/of niet traceerbaar is.

Artikel 1:7 Weesvoertuig

Een voertuig zoals bedoeld in de wet of conform de RVV 1990 wordt aangemerkt als weesvoertuig als het voertuig langer dan twee maanden niet wordt gebruikt. Dit voertuig verkeert in voldoende staat van onderhoud maar behoort klaarblijkelijk aan niemand meer toe.

Hoofdstuk 2 Procedure wrakken en weesvoertuigen

Artikel 2:1 Spoedeisende bestuursdwang wrakken en weesvoertuigen

 • 1.

  Indien het wrak of weesvoertuig een direct gevaar is voor de verontreiniging van het milieu, het gebruik van de openbare ruimte, de verkeersveiligheid of de veiligheid van burgers wordt er gebruik gemaakt van (spoedeisende) bestuursdwang conform artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht om het betreffende wrak of weesvoertuig direct te verwijderen.

 • 2.

  Alvorens er tot verwijdering van het wrak of weesvoertuig wordt overgegaan wordt:

  • a.

   er gekeken of het wrak of weesvoertuig als gestolen geregistreerd staat;

  • b.

   er een overzichtssituatie gemaakt, middels een afbeelding, waaruit blijkt dat het wrak of het weesvoertuig gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare ruimte of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.

 • 3.

  Indien tot verwijdering van het wrak of het weesvoertuig is overgegaan wordt:

  • a.

   het wrak of het weesvoertuig overgebracht naar een bewaarplaats en voor de duur van dertien weken bewaard. Conform artikel 5:30 Awb mag het wrak of het weesvoertuig na dertien weken worden verkocht of worden vernietigd;

  • b.

   er zo spoedig mogelijk alsnog een schriftelijk besluit opgemaakt;

  • c.

   er een kopie van het besluit gemaakt en (indien bekend) het origineel meegegeven aan de eigenaar van het wrak of het weesvoertuig.

 • 4.

  Van de termijn zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel kan worden afgeweken indien de kosten van de totale handhaving onevenredig hoog worden ten opzichte van de waarde van het wrak of het weesvoertuig.

Artikel 2:2 Bestuursdwang wrakken

 • 1.

  Wrakken die op of aan de weg of in fietsenrekken staan worden verwijderd conform artikel 5:24 Awb.

 • 2.

  Alvorens er tot verwijdering wordt overgegaan:

  • a.

   wordt er gekeken of het wrak als gestolen geregistreerd staat;

  • b.

   maakt de gemeente, middels een aanduiding (sticker), op het wrak de vooraankondiging bekend van de toepassing bestuursdwang;

  • c.

   maakt de gemeente, middels de aanduiding (sticker), bekend dat het wrak binnen veertien dagen verwijderd dient te worden;

  • d.

   maakt de gemeente een overzichtssituatie, middels een afbeelding, waaruit blijkt dat de sticker zichtbaar is aangebracht op het wrak;

  • e.

   stelt de gemeente per te verwijderen wrak een last onder bestuursdwang op.

 • 3.

  Indien tot verwijdering van het wrak is overgegaan wordt:

  • a.

   het wrak overgebracht naar een bewaarplaats en voor de duur van dertien weken bewaard. Conform artikel 5:30 Awb mag het wrak na dertien weken worden verkocht of worden vernietigd;

  • b.

   er een kopie van de overzichtssituatie gemaakt en (indien bekend) het origineel meegegeven aan de eigenaar van het wrak.

 • 4.

  Van de termijn zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel kan worden afgeweken indien de kosten van de totale handhaving onevenredig hoog worden ten opzichte van de waarde van het wrak.

Artikel 2:3 Bestuursdwang weesvoertuigen

 • 1.

  Weesvoertuigen die op of aan de weg of in fietsenrekken staan worden verwijderd conform artikel 5:24 Awb.

 • 2.

  Alvorens er tot verwijdering wordt overgegaan:

  • a.

   wordt er gekeken of het weesvoertuig als gestolen geregistreerd staat;

  • b.

   maakt de gemeente bij het aantreffen van een weesvoertuig een overzichtssituatie, middels een afbeelding, waaruit blijkt op welke datum de gemeente het weesvoertuig aantrof;

  • c.

   maakt de gemeente, na twee maanden bij het aantreffen van het weesvoertuig op dezelfde locatie, middels de aanduiding (sticker), bekend dat het weesvoertuig binnen veertien dagen verwijderd dient te worden;

  • d.

   maakt de gemeente een overzichtssituatie, middels een afbeelding, waaruit blijkt dat de sticker zichtbaar is aangebracht op het weesvoertuig;

  • e.

   stelt de gemeente per te verwijderen weesvoertuig een last onder bestuursdwang op.

 • 3.

  Indien tot verwijdering van het weesvoertuig is overgegaan wordt:

  • a.

   het weesvoertuig overgebracht naar een bewaarplaats en voor de duur van dertien weken bewaard. Conform artikel 5:30 Awb mag het weesvoertuig na dertien weken worden verkocht of worden vernietigd;

  • b.

   er een kopie van de overzichtssituatie gemaakt en (indien bekend) het origineel meegegeven aan de eigenaar van het weesvoertuig.

 • 4.

  Van de termijn zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel kan worden afgeweken indien de kosten van de totale handhaving onevenredig hoog worden ten opzichte van de waarde van het weesvoertuig.

Hoofdstuk 3 Opslag, teruggave en kosten

Artikel 3:1 Opslag en bekendmaking

 • 1.

  De bewaarplaats en opslag van verwijderde wrakken of weesvoertuigen is bij de gemeentewerf of bij een door de gemeente aangewezen bedrijf.

 • 2.

  Middels de website verloren of gevonden wordt kenbaar gemaakt dat het wrak of weesvoertuig staat opgeslagen bij de gemeentewerf of bij een door de gemeente aangewezen bedrijf.

Artikel 3:2 Teruggave verwijderde wrakken of weesvoertuigen

 • 1.

  De eigenaar dient voor de teruggave van het wrak of weesvoertuig een afspraak te maken met de gemeente en kan het verwijderde wrak of weesvoertuig alleen op afspraak ophalen.

 • 2.

  De eigenaar van het verwijderde wrak of weesvoertuig dient aantoonbaar middels een sleutel of door (aankoop)bewijzen en/of nota’s voldoende aannemelijk te maken dat hij de rechtmatige eigenaar is.

 • 3.

  De eigenaar dient zicht te legitimeren tijdens de afspraak. Een medewerker van de gemeente registreert wanneer en aan welke persoon het wrak of weesvoertuig is meegegeven.

 • 4.

  De eigenaar ontvangt bij teruggave een kopie van de uitgave waarin de gemeente de gegevens van het wrak of weesvoertuig opneemt evenals het moment van uitgifte aan de eigenaar.

Artikel 3:3 Kosten verwijderde wrakken of weesvoertuigen

 • 1.

  Het verwijderen van wrakken of weesvoertuigen gebeurt op kosten van de overtreder conform artikel 5:25 Awb. Bij deze kosten dient gedacht te worden aan: het verwijderen, meevoeren en opslaan van wrakken of weesvoertuigen.

 • 2.

  De kosten worden gedurende de afspraak in rekening gebracht bij de eigenaar.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om de meegevoerde en opgeslagen wrakken of weesvoertuigen in beheer te houden totdat de verschuldigde kosten zijn betaald.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 4:1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders kan onderbouwd afwijken van deze beleidsregels in het belang van de openbare orde, veiligheid en/of het woon- en leefklimaat.

Artikel 4:2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 4:3 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels verwijdering wrakken en weesvoertuigen Stede Broec’.

Bovenkarspel, 9 mei 2023

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris,

A. Huisman

de burgemeester,

R.A.P. Wortelboer