Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gulpen-Wittem 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gulpen-Wittem 2023
CiteertitelBeleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gulpen-Wittem 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Gulpen-Wittem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1.61 van de Wet kinderopvang
 3. artikel 1.65 van de Wet kinderopvang
 4. artikel 1.66 van de Wet kinderopvang
 5. artikel 1.72 van de Wet kinderopvang
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-231602

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gulpen-Wittem 2023

Het College van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem;

 

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1 en 4, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang;

 

Besluit Vast te stellen de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente Gulpen-Wittem 2023:

 

Hoofdstuk 1 Toepassingsbereik en definities

1.1 Toepassingsbereik beleidsregels handhaving Wet kinderopvang

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de gemeentelijke inzet om:

 • -

  toezicht te houden op de kwaliteit van de kinderopvang;

 • -

  aanvragen tot exploitatie en wijzigingsverzoeken voor kinderopvang af te handelen;

 • -

  te handhaven naar aanleiding van het niet naleven van voorschriften van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde regelgeving;

1.2 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Afwegingsmodel: In het afwegingsmodel worden per domein de kwaliteitseisen geclusterd

 • weergegeven en voorzien van een hersteltermijn, de hoogte van de bestuurlijke boete en de

 • last onder dwangsom. Het afwegingsmodel is als bijlage aan deze beleidsregels toegevoegd.

 • 2.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Buitenschoolse opvang: kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de

 • leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of

 • na de dagelijkse schooltijd evenals gedurende vrije dagen of middagen en in schoolvakanties.

 • 4.

  College: Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • 5.

  Domeinen: Domeinen zoals opgenomen in het inspectierapport van de GGD.

 • 6.

  GGD: Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg

 • 7.

  Kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan

 • gastouderopvang

 • 8.

  Kinderopvangvoorziening: Buitenschoolse opvang op een specifiek adres, dagopvang op een

 • specifiek adres, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang.

 • 9.

  Kwaliteitseisen: De kwaliteitseisen vastgelegd in voorschriften, welke door de houder

 • nageleefd moeten worden, staan genoemd in de Wet kinderopvang en alle onderliggende

 • regelgeving.

 • 10.

  LRK: Landelijke Register Kinderopvang.

 • 11.

  Personenregister kinderopvang: de verzameling van gegevens die verwerkt worden ten

 • behoeve van het doel, beschreven in artikel 1.48b eerste lid van de Wet kinderopvang.

 • 12.

  Toezichthouder: De aangewezen toezichthouder van de GGD. De toezichthouder

 • kinderopvang onderzoekt de naleving van de kwaliteitseisen en legt de bevindingen vast in

 • een inspectierapport.

 • 13.

  Voorschoolse educatie: uitvoering van een door het College gesubsidieerd programma dat

 • gericht is op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het

 • basisonderwijs voor kinderen die nog niet tot een school kunnen worden toegelaten.

 • 14.

  Voorzienig voor gastouderopvang: gastouderopvang door een specifieke gastouder op een

 • specifiek woonadres.

 • 15.

  Wko: Wet kinderopvang.

Voor alle (overige) definities wordt aangesloten bij de definities zoals deze zijn gegeven in de Wet

kinderopvang en onderliggende regelgeving.

Bij strijdigheid in definities prevaleert (landelijke-) wet en regelgeving.

Hoofdstuk 2 Beleid en ontwikkelingen

2.1 Doel van het beleid

In deze beleidsregels is vastgelegd hoe de gemeente Gulpen-Wittem beleid voert met betrekking tot de gemeentelijke taken die voortvloeien uit de Wet kinderopvang.

Dit beleid draagt bij aan:

 • -

  een transparante werkwijze, omdat houders, ouders, toezichthouders en andere

 • -

  belanghebbenden vooraf geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en bevoegdheden van het College;

 • -

  rechtsgelijkheid door het vastleggen van beleidsregels die voor iedereen van toepassing zijn;

 • -

  het stimuleren van kwalitatief goede kinderopvang.

2.2 Inhoud beleidsregels

Allereerst wordt de gemeentelijke integrale visie op handhaving en de relatie met het dossier

kinderopvang toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden binnen het

toezicht, waaronder herstelaanbod en risico gestuurd toezicht. Daarna wordt uitgelegd hoe een

aanvraag tot exploitatie afgehandeld wordt. Als laatste gaat het College in de beleidsregels in op de

verschillende mogelijkheden voor handhaving bij het niet naleven van de kwaliteitseisen. Hierin

wordt aangegeven welke strategie gevolgd wordt. Daarbij wordt per niet nageleefde kwaliteitseis

bepaald welke handhaving daarop volgt, waarbij het afwegingsmodel richting geeft.

2.3 Landelijke- en gemeentelijke ontwikkelingen

De Wet kinderopvang is sinds 2005 van toepassing. Sindsdien is het speelveld volop in beweging. Zo bestaan er sinds 2018 geen peuterspeelzalen meer. Ook is er in datzelfde jaar een personenregister kinderopvang ingevoerd om continue screening in de kinderopvang te versterken. Daarnaast is de afgelopen jaren de wetgeving dankzij de (wijzigings-) Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) behoorlijk aangepast. Er is hard gewerkt aan efficiëntere toezicht en handhaving.

Per 1 januari 2023 zal bijvoorbeeld 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang jaarlijks moeten worden geïnspecteerd. Daarnaast wordt er door het ministerie toegewerkt naar een definitieve invoering van de flexibilisering van de inspectieactiviteit per 2024.

Hoofdstuk 3 Kader, visie, ambitie en speerpunten

3.1 Kader

Aan kinderopvang worden kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen staan in de Wet

kinderopvang en in de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur, ministeriële

regelingen en aanverwante regelingen.

Deze regelgeving stelt kwaliteitseisen aan de volgende onderwerpen (domeinen):

 • Registratie, wijzigingen en administratie;

 • Het pedagogisch klimaat;

 • Personeel en groepen;

 • Veiligheid en gezondheid;

 • Accommodatie;

 • Ouderrecht.

De Wko bepaalt dat de Colleges van Nederlandse gemeenten verantwoordelijk zijn voor het toezicht

op- en de handhaving van deze eisen. Op grond van de Wet kinderopvang heeft het College de

directeur publieke gezondheidszorg van de GGD aangewezen als toezichthouder.

De Inspectie van het Onderwijs is interbestuurlijk toezichthouder en controleert met tweedelijns

toezicht jaarlijks of het College haar wettelijke taken met betrekking tot de registervoering en de

uitvoering van het toezicht goed uitvoert.

3.2 Visie op handhaving

De gemeente Gulpen-Wittem heeft de volgende visie op handhaving: wanneer geconstateerd wordt dat een kwaliteitseis niet nageleefd wordt, grijpt het College actief in met een handhavingsmaatregel.

Feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan worden daarbij meegewogen.

Het doel van het handhavend optreden is de overtreding te laten herstellen en te bestraffen indien

nodig.

In beginsel wordt het stroomschema boetebeleid gemeenten Zuid-Limburg (zoals in de bijlage is

opgenomen) als leidend gezien.

3.3 Ambitie

De gemeente Gulpen-Wittem vindt kwalitatief goede kinderopvang zeer belangrijk en werkt hierbij goed samen met de GGD. Toezicht en handhaving wordt ingezet naar aanleiding van het advies van de toezichthouder. De wet en regelgeving zijn hierin leidend, conform onze opdracht aan de GGD.

Veilige- en verantwoorde kinderopvang is de topprioriteit van de gemeente en daarmee de enige

ambitie.

Hoofdstuk 4 Toezicht

De toezichthouder van de GGD komt jaarlijks bij alle kindercentra en gastouderbureaus en ziet wat

daar in de dagelijkse praktijk gebeurt. Daarnaast onderzoekt de toezichthouder middels een

steekproef van de in het LRK geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang, een deel van deze

voorzieningen. De toezichthouder fungeert daarmee als de ogen en oren van de gemeente. Hij

onderzoekt de naleving van de kwaliteitseisen en adviseert de gemeente over deze naleving.

De toezichthouder geeft geen advies aan de houder maar kan wel toelichten wat er wordt getoetst

en waarom.

4.1 Onderzoeken

De toezichthouder van de GGD voert de volgende onderzoeken voor de gemeente Gulpen-Wittem uit:

 

 • -

  Onderzoek voor registratie: Naar aanleiding van een ingediende aanvraag tot exploitatie

 • onderzoekt de toezichthouder of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden volgens de

 • voorschriften van de Wko en onderliggende regelgeving.

 • -

  Onderzoek na registratie: Binnen 3 maanden na registratie in het LRK vindt een onderzoek

 • plaats. (Dit onderzoek vindt niet plaats bij voorzieningen voor gastouderopvang).

 • -

  Jaarlijks onderzoek: Alle kindercentra en gastouderbureaus worden jaarlijks onderzocht.

 • -

  Onderzoek voorzieningen voor gastouderopvang: Jaarlijks op basis van een steekproef. De

 • Gemeente Gulpen-Wittem laat vanaf 2023 minimaal 50% van de voorzieningen voor

 • gastouderopvang onderzoeken.

 • -

  Nader onderzoek: Naar aanleiding van eerder geconstateerde overtreding(en) en als er een

 • handhavingsmaatregel is ingezet, onderzoekt de toezichthouder, nadat de hersteltermijn is

 • verstreken, of de overtreding is hersteld.

 • -

  Incidenteel onderzoek: Een onderzoek naar aanleiding van een wijzigingsverzoek van een

 • houder of naar aanleiding van een incident/signaal.

De bevindingen tijdens een onderzoek en het oordeel van de toezichthouder worden in een inspectierapport vastgelegd. Deze inspectierapporten geven een beeld van de kwaliteit van de voorziening. De rapporten worden openbaar gemaakt in het LRK.

4.2 Risico-gestuurd en onaangekondigd toezicht

Om een goed beeld te krijgen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor

gastouderopvang, vinden de onderzoeken (met uitzondering van het onderzoek voor registratie) in

principe onaangekondigd plaats.

 

Daarnaast wordt het toezicht op kindercentra en gastouderbureaus die daarvoor in aanmerking

komen, risico-gestuurd uitgevoerd. Dit betekent meer toezicht waar het nodig is, minder waar het

kan.

 

Om hier invulling aan te geven wordt door de toezichthouder een risicoprofiel opgesteld of

aangepast na ieder (daarvoor relevant) onderzoek. Aan de hand hiervan wordt de intensiviteit van

het daarna volgende toezicht bepaald.

4.3 Flexibel toezicht

Ingaande 1 januari 2022 is het voor gemeenten en toezichthouders mogelijk om kinderopvanglocaties flexibel te inspecteren. Dit betekent dat er minder met vaste toets items wordt

gewerkt. Deze werkwijze stelt de toezichthouders in staat tot meer maatwerk, bijvoorbeeld door

diepgaande onderzoek te doen naar bepaalde thema’s. De verwachting is dat met flexibilisering de

effectiviteit van het toezicht- en daarmee de kwaliteit van de kinderopvang- kan verbeteren.

Er blijven drie punten verplicht om standaard te toetsen, namelijk:

 • -

  de aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de correcte inschrijving in

 • het Personenregister kinderopvang;

 • -

  of er (indien hier sprake van is) wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot voorschoolse

 • educatie (VE) en

 • -

  het toezicht op- en in gesprek gaan over- de pedagogische kwaliteit.

4.4 Herstelaanbod

De gemeente Gulpen-Wittem en de GGD werken met de werkwijze herstelaanbod. Door te werken met herstelaanbod verwacht de gemeente dat een overtreding sneller beëindigd wordt. Dit komt de

kwaliteit van de kinderopvang ten goede en de gemeente hoeft minder handhaving in te zetten.

Een herstelaanbod is het aanbod van de toezichthouder kinderopvang aan de houder om binnen de door de toezichthouder gestelde tijd een geconstateerde overtreding te herstellen. Dit gebeurt vόόrdat het conceptrapport wordt opgesteld.

Het herstelaanbod kan aangeboden worden bij alle type voorzieningen, bij een onderzoek na

registratie, een jaarlijks onderzoek en een incidenteel onderzoek. Het wordt niet aangeboden bij een

onderzoek voor registratie of bij een nader onderzoek.

 

Elke overtreding kan in aanmerking komen voor herstelaanbod. De toezichthouder beoordeelt of de

aard en omstandigheid zich leent voor herstelaanbod. De periode tot herstel is maximaal 4 weken.

De toezichthouder schrijft in het inspectierapport het verloop van het aanbod. De houder is niet

verplicht om van het aanbod gebruik te maken.

 

In opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem geeft de GGD geen herstelaanbod bij:

 • Een overtreding in een domein waarvoor in datzelfde domein in de afgelopen 2 jaar al

 • herstelaanbod is gedaan;

 • Recidive, zijnde een overtreding welke binnen een periode van drie jaar nadat een eerdere

 • overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden;

 • Een overtreding is geconstateerd waarvoor een schriftelijk bevel wordt opgelegd. In dit geval

 • wordt voor eventuele andere geconstateerde overtredingen naast dat bevel geen

 • herstelaanbod gedaan;

 • Er meer dan 2 domeinen niet nageleefd worden;

 • Herstel niet binnen de voor het herstelaanbod geldende maximale hersteltermijn van vier

 • weken te realiseren is;

 • Voor overtredingen waarbij gemeente en GGD hebben afgestemd dat deze overtredingen

 • niet in aanmerkingen komen voor herstelaanbod. Dit zijn:

  • °

   Overtredingen t.a.v. pedagogische praktijk;

  • °

   Overtredingen bij volledig ontbreken van beleidsplan Veiligheid en gezondheid;

  • °

   Ontbreken van geldige VOG;

  • °

   Direct gevaar voor veiligheid en gezondheid.

De gemeente weegt de oorspronkelijke overtreding en de resultaten van herstelaanbod mee bij haar

beslissing om wel of niet te handhaven. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 6 “Handhaving

na herstelaanbod”.

4.5 Schriftelijk bevel

Indien de toezichthouder tijdens een onderzoek een situatie tegenkomt waarin het nemen van

maatregelen redelijkerwijs geen uitstel kan lijden, kan de toezichthouder zelf ingrijpen. Dit gebeurt

met een schriftelijk bevel. Dit bevel heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. In het bevel geeft de toezichthouder aan wat de overtreding(en) is/zijn en welke actie de houder moet ondernemen en

binnen welke termijn dit dient te gebeuren.

 

De toezichthouder informeert de gemeente over het opgelegde schriftelijk bevel. Hierdoor is de

gemeente tijdig op de hoogte om eventueel vervolgstappen (zoals verlenging van het schriftelijk

bevel) te nemen.

Hoofdstuk 5 Aanvraag tot exploitatie

 

In de volgende gevallen spreken we wettelijk gezien van een aanvraag tot exploitatie:

 • Nieuwe voorziening;

 • Houderwijziging;

 • Verhuizing.

In tegenstelling tot een aanvraag voor een nieuwe voorziening en een verhuizing, dient voor een

houderwijziging een wijzigingsverzoek ingediend te worden.

5.1 Nieuwe voorziening

Een nieuwe kinderopvangvoorziening mag pas in exploitatie genomen worden na schriftelijke

toestemming, daartoe verleend door het College, op een in dat besluit vastgestelde specifieke

datum.

 

Als er toestemming is gegeven wordt de voorziening vervolgens in het LRK geregistreerd. Om deze

toestemming te verkrijgen dient de houder een aanvraag tot exploitatie in bij de gemeente waar de

beoogd te exploiteren kinderopvangvoorziening zich bevindt.

De beslistermijn is 10 weken. Deze termijn kan in bepaalde situaties nog verlengd worden. Het is dus

van belang dat de houder een aanvraag tijdig voor de gewenste startdatum indient. Een aanvraag

wordt ingediend middels een door de Rijksoverheid vastgesteld aanvraagformulier, te vinden op

https://www.rijksoverheid.nl en https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

 

5.1.1 Illegale kinderopvang

Zonder, of voorafgaand aan de schriftelijke toestemming tot exploitatie mag een

kinderopvangvoorziening niet geëxploiteerd worden. Indien dit toch gebeurt, wordt dit ook wel

aangeduid met illegale kinderopvang. De gemeente Gulpen-Wittem treedt streng op tegen illegale

opvang. Illegale opvang is op grond van de Wet Economische Delicten reden voor aangifte bij het

Openbaar Ministerie2 of het opleggen van een bestuurlijke boete door de gemeente.

Ook bij een kinderopvangvoorziening waarvan de toestemming tot exploitatie is ingetrokken en die

desondanks in exploitatie blijft, is sprake van illegale opvang met dezelfde gevolgen als hiervoor

beschreven.

 

5.1.2 Streng aan de poort

De gemeente wil dat er direct vanaf de start van de exploitatie van een kindercentrum of voorziening

voor gastouderopvang verantwoorde en kwalitatief goede opvang wordt geboden. Voor een

gastouderbureau geldt dat deze direct vanaf de start de werkzaamheden zo moet kunnen uitvoeren

danwel het gastouderbureau als de door het gastouderbureau te begeleiden gastouders, aan de

kwaliteitseisen voldoen. De gemeente laat daarom allee nieuwe aanvragen tot exploitatie uitgebreid

toetsen door de GGD.

 

De toezichthouder zal bij het onderzoek voor registratie toetsen of er voldoende vertrouwen is dat er

vanaf datum van exploitatie kwalitatief goede opvang geboden wordt. Uitgangspunt hierbij is dat al

bij de aanvraag tot exploitatie (voor zover mogelijk) alle eisen beoordeeld worden.

Aanvullend kan een gesprek met de houder duidelijkheid geven of hij “redelijkerwijs aan de

kwaliteitseisen” zal gaan voldoen. Op basis van dit totaal onderzoek vormt de toezichthouder een

oordeel over de aanvraag tot exploitatie.

 

De gemeente neemt in de beoordeling van de aanvraag bij de kwaliteit van andere

kinderopvangvoorzieningen van de houder en de daarbij behorende handhavingshistorie mee.

Voortdurende, ernstige en/of vele overtredingen op deze voorzieningen vormen een indicatie voor

de naleving van de kwaliteitseisen op een nieuwe voorziening. Signalen buiten het advies van de

toezichthouder kunnen eveneens meewegen in de beoordeling van de aanvraag.

 

De gemeente kijkt naast de beoordeling op de eisen vanuit de Wet kinderopvang, bij een nieuwe

aanvraag ook naar andere vergunningen die van belang zijn voor de veiligheid en gezondheid van de

op te vangen kinderen. De gemeente Gulpen-Wittem vindt het van groot belang dat wanneer een

kinderopvangvoorziening start met exploiteren, ook aan de andere benodigde eisen gesteld aan

bijvoorbeeld het brandveilig gebruik, de bouw (het gebouw) en de bestemming is voldaan.

 

5.1.3 Startdatum exploitatie

Op basis van het onderzoek voor registratie neemt de gemeente een beslissing op de aanvraag. In de

beslissing op de aanvraag wordt aangegeven vanaf welke datum de exploitatie mag starten op grond

van de Wet kinderopvang.

 

5.1.4 Onderzoek na registratie

Binnen drie maanden na de registratiedatum beoordeelt de toezichthouder of de

kinderopvangvoorziening (niet zijnde een voorziening voor gastouderopvang) in de praktijk aan de

kwaliteitseisen voldoet. Hierbij wordt met name gekeken naar de uitvoeringspraktijk van het

veiligheids-, gezondheids-, en pedagogisch beleid, de inzet van het personeel en de wijze waarop de

kinderen worden opgevangen.

 

5.1.5 Mogelijkheden na afwijzing aanvraag tot exploitatie

Wanneer een aanvraag tot exploitatie is afgewezen, kan de houder een nieuwe aanvraag indienen.

Om een nieuwe aanvraag te kunnen indienen, moet er sprake zijn van nieuwe feiten en

omstandigheden. Deze moeten door de houder bij de nieuwe aanvraag worden vermeld. Alleen als

dat het geval is, wordt een nieuwe aanvraag in behandeling genomen.

5.2 Houderwijziging

Een kindercentrum of gastouderbureau dat wordt overgenomen is veelal al in exploitatie en er

worden kinderen opgevangen/bemiddeld.

Het is voor de continuïteit daarom van groot belang dat de oude en nieuwe eigenaar samen een

overname goed regelen. Een houderwijziging wordt ingediend middels een door de Rijksoverheid

vastgesteld wijzigingsformulier. Deze formulieren zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl en

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

 

De gemeente Gulpen-Wittem hanteert de volgende uitgangspunten bij een overname:

 • Een overname moet worden behandeld als een nieuwe aanvraag.

 • Naleving van de kwaliteitseisen bij andere

 • kinderopvangvoorzieningen en de handhavingshistorie van de nieuwe houder wordt

 • meegewogen.

 • Bij een overname worden leges in rekening gebracht, omdat de overname wordt behandeld

 • als een nieuwe aanvraag, met bijbehorend onderzoek.

 • De nieuwe houder heeft redelijkerwijs tijd nodig om eventuele bestaande tekortkomingen

 • op te heffen. Daar wordt rekening mee gehouden.

5.3 Verhuizing

5.3.1 Verhuizing van een kinderdagverblijf, kindcentrum of voorziening voor

Gastouderopvang

Wanneer een kindercentrum of voorziening voor gastouderopvang verhuist moet dit in behandeling

worden genomen als zijn een nieuwe aanvraag.

Bij de gemeente wordt ingediend:

 • Voor de oude kinderopvangvoorziening een wijzigingsverzoek tot intrekken toestemming

 • exploitatie (uitschrijving). Hierbij moet de aanvrager op het wijzigingsformulier vermelden

 • dat het een verhuizing betreft.

 • Voor de nieuwe kinderopvangvoorziening een aanvraag tot exploitatie (inschrijving).

5.3.2 Verhuizing van een gastouderbureau

Wanneer een gastouderbureau (GOB) verhuist, geldt een andere procedure. Wettelijk is vastgelegd

dat een GOB geen nieuwe aanvraag tot exploitatie hoeft in te dienen wanneer het adres van een

GOB wijzigt.

Bij de gemeente wordt ingediend:

 • Een wijzigingsverzoek tot wijziging van het vestigingsadres.

Indien de verhuizing naar een andere gemeente is, moet het wijzigingsverzoek gestuurd worden naar

de huidige gemeente van vestiging. Deze stuurt het verzoek door (na verwerking in het LRK), waarna

het College van de beoogde gemeente van vestiging een besluit zal nemen over het verzoek. Het

College van die gemeente kan de GGD vragen advies uit te brengen over het verzoek alvorens dat

besluit te nemen.

Hoofdstuk 6 Handhaving

 

Het College is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving en kan een handhavingsbesluit nemen

indien is geconstateerd dat de kwaliteitseisen niet nageleefd zijn. Dit zal doorgaans blijken uit de

inspectierapporten van de GGD. Het niet naleven van de kwaliteitseisen kan echter ook door de

gemeente zelf worden geconstateerd. In beide gevallen zal de gemeente in principe handhaven.

De Wet kinderopvang verplicht gemeenten om na het onherroepelijk worden van een

handhavingsbesluit, deze te publiceren in het LRK. Een handhavingsbesluit is pas onherroepelijk

wanneer de procedures met betrekking tot bezwaar en beroep ten aanzien van het besluit zijn

afgerond. Hoe in bezwaar en/of beroep gegaan kan worden, wordt bij ieder besluit bekend gemaakt

aan de ontvanger.

6.1 Maatwerk in handhaving

Het College heeft een beginselplicht tot handhaven. De wet en regelgeving is hiervoor de basis en in

deze beleidsregels handhaving Wet kinderopvang wordt hier invulling aan gegeven. Goed handhaven

betekent echter ook dat het College oog heeft voor de specifieke situatie van het geval. Individuele

omstandigheden- verzwarend of verzachtend- kunnen van invloed zijn op het wel of juist niet geven

van een maatregel nadat geconstateerd is dat een kwaliteitseis niet is nageleefd. Dat doet recht aan

het feit dat niet alle situaties ‘standaard’ zijn. Handhaven is maatwerk.

 

6.1.1 Herstellend en/of bestraffend handhaven

Het College heeft de mogelijkheid om zowel herstellend als bestraffend te handhaven:

 • Herstellend handhaven betekent dat het College de houder ertoe aanzet de overtreding van

 • een kwaliteitseis op te heffen en opgeheven te houden.

 • Bestraffend handhaven betekent dat het College een bestuurlijke boete geeft voor bepaalde

 • overtredingen.

Herstellend- en bestraffend handhaven kan naast elkaar ingezet worden.

 

6.1.2 Escalatieladder

In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden:

 

Stap 1: Aanwijzing (artikel 1.65 lid 1 Wet kinderopvang)

“Het College van de gemeente waarin zich een kindercentrum, een voorziening voor

gastouderopvang of een gastouderbureau bevindt dat de bij of krachtens de artikelen 1.47, eerste

lid, 1.48d, tweede en derde lid, 1.49 tot en met 1.59, 160a en 1.60c gestelde regels niet of in

onvoldoende mate naleeft, kan de houder een schriftelijke aanwijzing geven”.

 

 • 1.

  In een aanwijzing wordt met redenen omkleed aangegeven op welke punten de bedoelde

 • voorschriften niet- of in onvoldoende mate worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke

 • maatregelen door de houder binnen de gestelde termijn genomen dienen te worden. De duur van de hersteltermijn is afhankelijk van de prioriteit die is toegekend aan de kwaliteitseis zoals afgeleid kan worden uit het afwegingsoverzicht dat als bijlage is opgenomen.

 • 2.

  In geval van een overtreding met de prioriteit hoog, bedraagt de hersteltermijn maximaal 14

 • dagen. Is er sprake van een overtreding met een gemiddelde of lage prioriteit dan bedraagt de hersteltermijn maximaal, respectievelijk, 2 of 6 maanden.

 • 3.

  Na het verstrijken van de hersteltermijn dient de overtreding duurzaam beëindigd te zijn. Ter

 • controle hiervan kan de handhaver schriftelijke bewijsstukken opvragen dan wel aan de GGD

 • opdracht geven voor een her-inspectie. Is de overtreding niet beëindigd, dan wordt een volgende stap ingezet.

 

Stap 2: Last onder dwangsom of last onder bestuursdwang (artikel 125 lid 2 Gemeentewet en

artikel 5.32: Awb)

De algemene bestuursdwangbevoegdheid is neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet. In

gevallen waarin het bestuursorgaan de mogelijkheid heeft om zelf de overtreding te beëindigen (op

kosten van de overtreder) kan een last onder bestuursdwang opgelegd worden. De bevoegdheid tot

het opleggen van een last onder dwangsom is een bestuursdwangbevoegdheid afgeleide

bevoegdheid, neergelegd in artikel 5:32 Awb.

 • 1.

  Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel het herstel van de overtreding en/of

 • voorkoming van herhaling van de overtreding.

 • 2.

  De stap last onder dwangsom kan meerdere keren worden genomen voor een

 • geconstateerde overtreding. Indien een eerste last onder dwangsom geen resultaat heeft

 • gehad, kan worden overwogen een nieuwe, hogere last onder dwangsom op te leggen. Dit

 • vereist dan wel een nieuw besluit. Ook kan besloten worden tot een volgende stap in het

 • herstellend handhavingstraject.

 • 3.

  De last onder dwangsom kan ook preventief worden opgelegd. Van een preventieve last is

 • sprake als de last wordt opgelegd voordat enige overtreding heeft plaatsgevonden. Hiervoor

 • geldt dat het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt; Dat wil zeggen dat de overtreding zich met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal voordoen.

Stap 3: Exploitatieverbod (artikel 1.66 Wet kinderopvang)

Het College kan de houder verbieden een kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of

een gastouderbureau in exploitatie te nemen dan wel de exploitatie voort te zetten. Dit kan het

College onder andere in de volgende gevallen:

 • 1.

  Zolang de houder een bevel of aanwijzing niet opvolgt en het opleggen van een last onder

 • bestuursdwang niet mogelijk is (lid 1).

 • 2.

  Als een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang niet of niet

 • langer aan de kwaliteitseisen voldoet (lid 2).

Stap 4: Intrekken van de beschikking met toestemming tot exploitatie en verwijdering uit het

landelijk register kinderopvang (artikel 1.46 lid 5 en 6 Wet kinderopvang, artikel 1.47a lid 2 Wet

kinderopvang en artikel 8 lid 1 Besluit registers kinderopvang).

Er zijn verschillende gronden waarop het College, in het kader van handhaving, een voorziening uit

het register kinderopvang kan verwijderen en de toestemming tot exploitatie kan intrekken:

 • 1.

  Indien is gebleken dat de houder niet langer de kinderopvangvoorziening exploiteert.

 • 2.

  Indien uit een GGD-onderzoek- of anderszins is gebleken dat de houder naar verwachting

 • niet- dan wel niet langer- voldoet aan de bij of krachtens hoofdstuk 1 afdeling 3, paragrafen 2

 • en 3 gegeven voorschriften.

 • 3.

  Indien drie maanden na de registratie de exploitatie van de kinderopvangvoorziening niet

 • daadwerkelijk is aangevangen.

Het College kan besluiten om een bepaalde stap of bepaalde stappen van het herstellende traject

over te slaan dan wel meerdere keren toe te passen. In beginsel wordt het stroomschema

boetebeleid gemeenten Zuid-Limburg zoals in de toelichting is opgenomen, als leidend gezien.

Naast een herstellend traject kan er, zoals in 6.2.1 beschreven is, ook een bestraffend traject worden

ingezet. Dit is een bestuurlijke boete. De boete kan opgelegd worden voor het overtreden van een

bepaalde kwaliteitseis. Ook kan de boete opgelegd worden voor het niet opvolgen van een

aanwijzing, een bevel of exploitatieverbod, het niet meewerken aan een vordering van de

toezichthouder, illegale opvang of het niet tijdig doorgeven van een wijziging.

 

6.1.3 Handhavingsafwegingen

Om te komen tot de uiteindelijke beoordeling van de situatie en de in te zetten handhaving worden

meerdere afwegingen gemaakt om te bepalen of- en zo ja welke- actie nodig is. Deze beoordeling

van deze afwegingen kan leiden tot gemotiveerd afwijken van de reguliere escalatieladder.

Voor de herstellende handhaving zijn dit onder andere de volgende afwegingen:

 • Is er herstelaanbod geweest?

 • Wat is de aard van de overtreding?

 • Wat is de ernst van de overtreding?

 • Hoeveel overtredingen zijn er totaal?

 • Betreft het een herhaalde overtreding (recidive)?

 • Wat zijn de omstandigheden waaronder de overtreding begaan is?

 • Komt de overtreding voort uit economisch belang?

6.1.4 Hersteltermijn/begunstigingstermijn

De gemeente geeft de houder bij een op herstel gerichte handhavingsmaatregel altijd een termijn

om de overtreden kwaliteitseis alsnog na te leven. Dit heet de herstel- of de begunstigingstermijn. De

hersteltermijn of begunstigingstermijn van een herstellende maatregel is afgestemd op een redelijke

tijd die nodig is om de overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen. Bij de bepaling van de

termijn wordt rekening gehouden met de aard- en de ernst van de overtreding, waarbij het

uitgangspunt is dat de overtreding zo spoedig mogelijk moet worden opgeheven. Zo zullen

overtredingen die direct invloed hebben op de kwaliteit van de opvang en daarmee de veilige- en

gezonde omgeving, of die direct invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, over het algemeen

een korte hersteltermijn kennen.

 

Als uitgangspunt worden door de gemeente Gulpen-Wittem de volgende termijnen gehanteerd:

 • 1.

  Maximaal twee weken voor herstel van overtredingen met gevolgen voor de directe

 • veiligheid, gezondheid of pedagogisch welbevinden van de kinderen in de dagelijkse

 • opvangpraktijk;

 • 2.

  Maximaal twee maanden voor herstel of wijziging van beleidsvoering en administratieve

 • vereisten die redelijkerwijs moeten leiden tot verantwoorde kinderopvang;

 • 3.

  Maximaal zes maanden voor herstel van andere overtredingen die geen directe gevolgen

 • hebben voor de veilige en gezonde omgeving van de kinderen.

De hersteltermijn zal met deze uitgangspunten bij elk handhavingsbesluit aan de hand van de specifieke situatie worden bepaald.

6.2 Handhavingsmiddelen

De gemeente kan de volgende herstellende- en bestraffende handhavingsmiddelen inzetten:

Traject

Handhavingsmiddel

Formeel Herstellend

Aanwijzing

Last onder dwangsom

Last onder bestuursdwang

Exploitatieverbod

Intrekken toestemming tot exploitatie

Formeel bestraffend

Bestuurlijke boete

Niet ieder middel is in iedere situatie geschikt om in te zetten. De gemeente kiest altijd het meest

passende middel.

 

6.2.1 De aanwijzing

De aanwijzing wordt door de gemeente Gulpen-Wittem doorgaans ingezet als eerste stap in het

handhavingstraject. In een aanwijzing wordt aangegeven op welke punten de bedoelde voorschriften

niet- of in onvoldoende mate- worden nageleefd. Ook wordt aangegeven welke maatregelen door de

houder genomen moeten worden. Daarvoor krijgt de houder een hersteltermijn. Afhankelijk van de

ernst en/of de gevolgen van de overtreding en de tijd die nodig is om de overtreding te beëindigen,

zal deze hersteltermijn korter of langer zijn.

Na afloop van de hersteltermijn kan de gemeente de GGD opdracht geven om een nader onderzoek

uit te voeren om te beoordelen of de overtreding van de kwaliteitseis is beëindigd.

 

6.2.2 De last onder dwangsom (LOD)

De last onder dwangsom is een herstelmaatregel die doorgaans wordt gegeven na het niet opvolgen

van een aanwijzing. Of indien in het verleden al eerder een aanwijzing voor eenzelfde overtreding

gegeven is.

 

Met een last onder dwangsom krijgt een houder wederom de plicht (last) opgelegd om een

overtreding van een kwaliteitseis te herstellen binnen een aangegeven (begunstigings-)termijn en

daarna hersteld te houden.

Na afloop van de begunstigingstermijn geeft de gemeente de GGD opdracht op te controleren of de

houder aan de last heeft voldaan. Wanneer de houder niet- of niet op tijd herstelt- verbeurt de

dwangsom van rechtswege en moet de houder deze van rechtswege betalen.

 

De gemeente stelt de hoogte van de dwangsom als volgt vast:

 • Het bedrag is gelijk aan het bedrag dat in het afwegingsmodel staat genoemd als boete.

Een dwangsom kan worden opgelegd:

 • Als bedrag ineens: In dat geval wordt er na de begunstigingstermijn eenmalig beoordeeld of

 • wel of niet aan de opgelegde last is voldaan en of de dwangsom dus wel of niet is verbeurd.

 • Per constatering van een overtreding: Hierbij wordt na de hersteltermijn de dwangsom

 • verbeurd elke keer wanneer (door of namens de gemeente) geconstateerd wordt dat de

 • houder de last overtreedt. Er wordt in dit geval wel een maximumbedrag aan gekoppeld,

 • welke in het besluit is opgenomen.

 • Per periode dat de last wordt overtreden: Hierbij wordt na de hersteltermijn, per in het

 • besluit aangegeven periode, beoordeeld of wel of niet aan de last is voldaan en of deze

 • derhalve is verbeurd of niet. Ook deze vorm is aan een maximumbedrag verbonden. Deze

 • wordt ook in het besluit genoemd. Deze vorm van de last onder dwangsom wordt bij

 • zogenaamde voortdurende overtredingen opgelegd. Dat zijn overtredingen die

 • onafgebroken, gedurende een langere periode aanhouden, zoals dat bijvoorbeeld bij een

 • beleidsdocument het geval kan zijn.

Het betalen van de dwangsom kan voorkomen worden door het tijdig herstellen- en hersteld

houden- van de overtreding.

De houder waaraan een last onder dwangsom is opgelegd, kan, indien een jaar nadat de last van

kracht is geworden geen overtreding van de betreffende kwaliteitseis is geconstateerd, verzoeken

om de last op te heffen.

 

6.2.3 Last onder bestuursdwang (LOB)

Bij een last onder bestuursdwang neemt de gemeente bepaalde maatregelen om de overtreding van

de kwaliteitseis op te heffen. De kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de

houder.

 

6.2.4 Het exploitatieverbod

Bij een exploitatieverbod verbiedt de gemeente de houder om de voorziening in exploitatie te

nemen of te houden. Dit is een zwaar handhavingsmiddel vanwege de verstrekkende gevolgen voor

de houder, de ouders en de kinderen.

 

De gemeente Gulpen-Wittem kan een houder in de volgende gevallen een exploitatieverbod opleggen:

 • Zolang de houder een bevel of aanwijzing niet opvolgt (en het opleggen van een last onder

 • bestuursdwang niet mogelijk is).

Bij het exploitatieverbod stelt de gemeente een maximale termijn. Dit is geen hersteltermijn zoals

eerder in paragraaf 6.2.4 is beschreven.

Zodra de houder de maatregelen uit het exploitatieverbod- of het eventueel daaraan voorafgaande

bevel of de aanwijzing- heeft opgevolgd, dient hij de gemeente daarover schriftelijk te berichten. De

houder geeft in dat bericht een opsomming van de genomen maatregelen waaruit moet blijken dat

hij aan de kwaliteitseisen zal gaan voldoen. De gemeente kan de GGD opdracht geven om naar aanleiding van deze melding op korte termijn te onderzoeken of de kinderopvangvoorziening voldoet

aan de kwaliteitseisen van de Wko en onderliggende regelgeving. Hierna informeert de gemeente

houder of het verbod nog blijft geleden.

Indien bij het verstrijken van de gestelde termijn de kwaliteitseisen niet- of niet voldoende worden

nageleefd, volgt het besluit tot intrekken van de toestemming tot exploitatie. De houder kan ook zelf

verzoeken, de door de gemeente gegeven toestemming tot exploitatie, in te trekken.

 

6.2.5. Intrekken toestemming tot exploitatie in vervolg op handhaving

Er zijn verschillende gronden waarop, in het kader van handhaving, de toestemming tot exploitatie

kan worden ingetrokken:

 • Indien is gebleken dat de houder de kinderopvangvoorziening niet langer exploiteert;

 • Indien de exploitatie van de voorziening drie maanden na de inschrijving in het LRK niet

 • daadwerkelijk is aangevangen;

 • Indien uit een GGD-onderzoek of anderszins is gebleken dat de houder niet- of niet langer zal

 • voldoen aan de bij- en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 gegeven

 • voorschriften van de Wet kinderopvang.

Het intrekken van de toestemming tot exploitatie is een uiterste handhavingsmiddel. De gemeente

zal in de basis ene zo licht mogelijk handhavingsmiddel inzetten om het doel (herstel) ter bereiken

(subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel). Het intrekken van de toestemming tot exploitatie

vanwege het niet- of niet langer voldoen aan de wettelijke voorschriften wordt ingezet wanneer

eerder ingezette handhavingsmiddelen- zoals een aanwijzing, last onder dwangsom of een

exploitatieverbod, niet het beoogde (blijvende) herstellende effect hebben.

 

Wanneer de toestemming tot exploitatie is ingetrokken, wordt de voorziening uit het Landelijk

Register Kinderopvang (LRK) verwijderd. Dit betekent dat er geen sprake meer is van kinderopvang in

de zin van de Wet. Er mag geen opvang- of bemiddeling meer plaatsvinden. Voortzetten van

exploitatie leidt tot illegale opvang en tot een boete of vervolging door het Openbaar Ministerie op

basis van overtreding van de Wet Economische Delicten.

 

De gemeente publiceert het intrekken van de toestemming tot exploitatie en de uitschrijving uit het

LRK in de gemeenteberichten (niet wanneer dit een voorziening voor gastouderopvang betreft).

 

6.2.6. De bestuurlijke boete (hierna: boete)

Een boete bestraft een overtreding die in het verleden begaan is. Er is dus een overtreding

geconstateerd en dat feit wordt bestraft. Een boete kan gelijktijdig opgelegd worden met een

aanwijzing, een last onder dwangsom of een exploitatieverbod.

 

Een boete is onvoorwaardelijk en moet altijd worden betaald. Het is- in tegenstelling tot de andere

hierboven behandelde maatregelen- een punitieve (bestraffende) sanctie. De boete verschilt daarin

van de dwangsom. Bij de dwangsom kan het betalen van het bedrag namelijk worden voorkomen

door de overtreding tijdig te herstellen en hersteld te houden. Bij de boete is dat niet het geval.

 

Een boete kan door de gemeente Gulpen-Wittem worden opgelegd bij:

 • Het overtreden van de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang en aanverwante regelgeving;

 • Het niet opvolgen van een bevel, aanwijzing of exploitatieverbod;

 • Niet meewerken aan een verzoek van een toezichthouder of het bewust verkeerd

 • informeren van een toezichthouder;

 • Het starten van de exploitatie voor de datum van ingang van de toestemming tot exploitatie;

 • Het niet tijdig melden van wijzigingen van de in het LRK geregistreerde gegevens;

 • Het overtreden van een exploitatieverbod;

 • Schenden medewerkingsplicht;

 • Niet nakomen afspraak als bedoeld in artikel 167 Wet op primair onderwijs.

Hoogte van een boete en grootte van de organisatie

De Wet kinderopvang geeft de gemeente de bevoegdheid om voor een overtreding/het niet naleven

van een kwaliteitseis uit de Wko een boete op te leggen van maximaal € 45.000,00. Voor de hoogte

van de boetes zijn in het afwegingsoverzicht normbedragen opgesteld.

Proportionaliteit en een goede dosering zijn een belangrijk uitgangspunt bij handhaving. De

gemeente Gulpen-Wittem hanteert voor voorzieningen voor gastouderopvang als uitgangspunt dat het boetebedrag- zoals neergelegd in het afwegingsoverzicht- met 0,5 kan worden vermenigvuldigd. Dit geldt niet wanneer het een kwaliteitseis is die specifiek alleen aan de gastouder wordt opgelegd.

 

De gemeente Gulpen-Wittem verhoogt de boete indien de omstandigheden hier aanleiding toe geven.

Hier kan sprake van zijn onder andere bij:

 • Herhaling van de overtreding (recidive), zijn een overtreding welke binnen een periode van

 • drie jaar nadat een eerdere overtreding van dezelfde wettelijke norm heeft plaatsgevonden

 • waarvoor eveneens een bestuurlijke boete was opgelegd. De boete kan worden verhoogd

 • met een factor 1,5.

 • Terugkerende recidive, indien er sprake is van een derde- of volgende overtreding van

 • dezelfde wettelijke norm binnen een periode van drie jaar nadat de daaraan voorafgaande

 • overtreding zich heeft voorgedaan waarvoor eveneens een bestuurlijke boete was opgelegd.

 • De boete kan worden verhoogd met een factor 2.

Wanneer er meerdere overtredingen zijn waar een boete voor wordt opgelegd, worden de bedragen

bij elkaar opgeteld tot één bedrag.

6.3 Handhaving na herstelaanbod

Wanneer er herstelaanbod heeft plaatsgevonden, kan dit van invloed zijn op de handhaving die de

gemeente inzet op de overtredingen die primair door de toezichthouder geconstateerd zijn.

Wanneer het herstelaanbod niet gedaan is, of wanneer de houder het herstelaanbod niet

aangenomen heeft, wordt dit gezien als verzwarende omstandigheid voor de handhaving.

 

6.3.1. Herstelaanbod gedaan met positief resultaat

Wanneer een overtreding na herstelaanbod is opgelost treedt de gemeente Gulpen-Wittem niet

handhavend op. De overtreding is immers verholpen.

 

6.3.2. Herstelaanbod aangeboden maar geen (volledig) herstel

Als de overtreding na herstelaanbod niet (volledig) is opgelost, handhaaft de gemeente in principe

conform het reguliere handhavingsbeleid.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

7.1 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het College;

 • 2.

  Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien toepassing van deze beleidsregels leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

7.2 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Gemeente

Gulpen-Wittem 2023”.

7.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking de dag na bekendmaking in de gemeente Gulpen-Wittem onder

gelijktijdige intrekking van de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Gulpen-Wittem met ingangsdatum 1 maart 2018.