Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Beleidsregels tent- en schuurfeesten 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tent- en schuurfeesten 2005
CiteertitelAanvullend beleid op de beleidsnotities houseparty's en grote evenementen met betrekking tot het toestaan van tent- en schuurfeesten in de gemeente Haaren
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht art. 4:81
 2. Algemene Plaatselijke Verordening art. 2.1.4.1
 3. Algemene Plaatselijke Verordening art. 2.2.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.V.T.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-200531-12-2018Nieuwe regeling

26-05-2005

De leije, 09 november 2005

B&W voorstel 26 april 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tent- en schuurfeesten 2005

Aanvullend beleid op de beleidsnotities "houseparty's" en "grote evenementen"m.b.t. het toestaan van tent- en schuurfeesten in de gemeente Haaren.

Artikel 1 Aanleiding

In een gesprek van de burgemeester en politie met een aantal Haarense jongeren, waarin werd gesproken over wat er bij de jongeren leeft, kwam ook het tot nog toe nadrukkelijke verbod op tent- en schuurfeesten aan de orde.

Artikel 2 Definitie

Definitie schuur- en tentfeesten: feesten georganiseerd door jongeren in een bestaand bedrijfsgebouw, niet zijnde een horeca-inrichting of in een te plaatsen feesttent op particulier terrein, niet zijnde een feest van sociaal- cultureel of sportieve aard, georganiseerd door een vereniging/stichting of een feest ter gelegenheid van een jubileum van een vereniging/stichting.

Artikel 3 Overweging

Gelet op de sociale verbondenheid dat de Haarense jongeren aan de dag leggen door het samen organiseren van een dergelijk feest is de burgemeester, als bevoegd orgaan, na beraad met de gemeenteraad op 26 mei 2005, tot een heroverweging gekomen. De burgemeester staat vooralsnog één, door plaatselijke jongeren georganiseerd feest, per dorp in de gemeente Haaren toe, mits wordt voldaan aan de diverse voorwaarden en vergunningen die aan het toestaan van een dergelijk feest verbonden worden.

Artikel 4 Wettelijk kader/relevante beleidskaders.

De burgemeester is zowel op grond van artikel 2.1.4.1 (feest op of aan de weg) als op grond van artikel 2.2.2 (evenement)van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaren 2004 (APV) het competente bestuursorgaan met betrekking tot de vergunningverlening en heeft als zodanig de beoordelingsbevoegdheid.De vergunning kan, op grond van beide artikelen, worden geweigerd in het belang van:

 • a.

  openbare orde;

 • b.

  het voorkomen of beperken van overlast;

 • c.

  de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen;

 • d.

  de zedelijkheid of gezondheid.

Daarnaast wordt een aanvraag getoetst aan het beleid "grote evenementen" en het beleid "houseparty's.Met name de laatste beleidsnotitie is van toepassing op de schuur- en tentfeesten als hierboven bedoeld, omdat wordt aangegeven dat het hier over een besloten feest voor + 500 jongeren gaat, waar alleen genodigden worden toegelaten. De voorschriften verbonden aan een evenementenvergunning zijn terug te vinden in het evenementenbeleid. In dit beleid wordt ook aangegeven dat de gemeente streeft naar het beperken van grootschalige evenementen.De vergunningen die voor het houden van een tent- en schuurfeest nodig zijn:

 • a.

  evenementvergunning met o.a. de daaraan verbonden voorwaarden:- vergunninghoudende toezichthouders,- eisen m.b.t. geneeskundige- en sanitaire voorzieningen,- aansprakelijkheidsverzekering;

 • b.

  vergunning brandveilig gebruik;

 • c.

  drank- en horecaontheffing.

Belangrijk is tevens dat de organisatoren, individueel op de aanvraag vermeld dienen te worden, indien zij niet verenigd zijn in een vereniging of stichting. Waarbij zij zich bewust moeten zijn van de persoonlijke verantwoording voor het te organiseren feest. Indien de jongeren zich verenigen in een vereniging of stichting dient dit te worden aangetoond door een recent afschrift van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.Zoals reeds aangegeven heeft de burgemeester de beoordelingsbevoegdheid in het kader van openbare orde en veiligheid, op grond van wet- en regelgeving, of een feest wel of niet wordt toegestaan.Factoren, buiten de in de wet- en regelgeving opgenomen veiligheidseisen, die voor deze overweging c.q. toetsing relevant zijn.

Artikel 5 Locatie en overlast in de wijde omgeving.

Door voorafgaand aan het feest de buurt- en dorpsbewoners te informeren zullen de jongeren begrip en draagvlak voor hun feest dienen te krijgen. Zonodig in gesprek gaan met de belanghebbenden en oplossingen aandragen zodat bezwaren worden wegnomen of acceptabel worden. (Overigens is dit een voorwaarde verbonden aan de evenementvergunning).Ingevolge de procedure van de vergunningaanvraag wordt de vergunningaanvraag gepubliceerd, zodat belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen, welke bij de toetsing voor de vergunningverlening mede in overweging worden genomen.

Artikel 6 Kleinschalig houden van feest.

Vooralsnog wordt één jongerenfeest, georganiseerd door plaatselijke jongeren, per dorp per jaar toegestaan.De jongeren geven aan dat de feesten een "besloten" karakter hebben. Slechts in eigen kring mag ruchtbaarheid aan het feest worden gegeven. Om te voorkomen dat het feest onbekende, ongewenste bezoekers van buitenaf aantrekt, zal openlijke reclame voorkomen moeten worden. Daarnaast wordt een limiet aan het aantal bezoekers gesteld van 500 personen.

Artikel 7 Verstrekking alcoholhoudende dranken.

Door het inschakelen van een horecaondernemer bij de verlening van de drank- en horeca-ontheffing wordt de verantwoording bij het verstrekken van alcoholhoudende drank bij de jongeren weggehaald. De horecaondernemer heeft namelijk, ingevolge de ontheffing, de daadwerkelijk leiding op het feest en dient dan ook als zodanig aanwezig te zijn. Dit betreft niet alleen het toezicht op de mate van alcoholverstrekking maar ook het toepassen van de leeftijdsgrens. Ook het paracommercialistische aspect (het buiten de reguliere horeca goedkoop verstrekken van alcoholhoudende dranken) wordt op deze manier ondervangen.

Artikel 8 Gebruik van verdovende middelen.

Uiteraard is het verbod van het gebruik van verdovende middelen van toepassing. De politie heeft hiervan tot op heden bij dergelijke feesten geen signalen ontvangen. De jongeren bevestigen dat dit absoluut niet tijdens hun feesten gebeurt en zij zullen ervoor zorgdragen dat dit in de toekomst ook niet zal gebeuren. Met inachtneming van de wettelijk vereiste toezichthouders is hier ook een rol weggelegd voor de betrokken ouders.

Haaren, 26 mei 2005.Burgemeester van Haaren F.H.G.M. Ronnes