Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Regeling vergoeding reiskosten FUMO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoeding reiskosten FUMO
CiteertitelRegeling vergoeding reiskosten FUMO (2023)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling vergoeding reiskosten FUMO 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling FUMO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2023nieuwe regeling

17-05-2023

bgr-2023-532

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding reiskosten FUMO

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO);

 

gelet op:

 

 • de gemeenschappelijke regeling FUMO;

overwegende dat:

 

 • de FUMO zich in een dynamische omgeving blijvend wil profileren als een verantwoordelijk en goed werkgever;

 • de FUMO sinds haar oprichting aan alle werknemers van de FUMO de oprichting van de FUMO een bijdrage biedt in de vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer;

 • dat het wenselijk is de vergoeding voor woon-werkverkeer zoals die in de huidige regeling is vastgesteld te actualiseren,

gezien:

 

 • de instemming van de leden van het Lokale Overleg op 21 januari 2023,

BESLUIT:

 

tot het vaststellen van de Regeling vergoeding reiskosten FUMO, als volgt:

 

Hoofdstuk 1 Woon-werkverkeer

Artikel 1 Vergoeding kosten woon-werkverkeer

Elke werknemer van de FUMO heeft recht op vergoeding van de reiskosten voor woon-werkverkeer.

Artikel 2 Vergoeding bij gebruik van het openbaar vervoer

 • 1.

  De werknemer ontvangt een maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer van 80% van de abonnementskosten van Openbaar Vervoer (bij trein 2e klasse), hieronder begrepen een noodzakelijke snelle veerverbinding.

 • 2.

  Het abonnement wordt door de werkgever verstrekt onder inhouding van 20% van de kosten van het abonnement.

 • 3.

  Een combinatie met een vergoeding op grond van artikel 3 is niet mogelijk.

Artikel 3 Vergoeding bij andere wijze dan het openbaar vervoer

 • 1.

  De werknemer ontvangt een vergoeding die gelijk is aan de belastingvrije kilometervergoeding, zoals deze door de wetgever is vastgesteld.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt verstrekt tot een maximale reisafstand van 60 kilometer enkele reis. Deze reisafstand wordt door de werkgever berekend met behulp van Google maps aan de hand van de postcode van het woonadres van de werknemer en de postcode van de plaats van tewerkstelling. Daarbij wordt uitgegaan van de snelste route volgens de routeplanner.

 • 3.

  Een combinatie met een vergoeding op grond van artikel 2 is niet mogelijk.

Artikel 4 Vergoeding naar per reisdag

 • 1.

  De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van het aantal gedeclareerde dagen waarop woon-werk verkeer heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk 2 Dienstreizen

Artikel 5 Vergoeding kosten dienstreizen

 • 1.

  Wegens dienstreizen ontvangt de werknemer:

  • a.

   een vergoeding van de verblijfskosten;

  • b.

   een vergoeding van de reiskosten

 • 2.

  Geen aanspraak op de tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij de werkgever is ingediend.

Artikel 6 Vergoeding van de verblijfskosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de verblijfskosten bij dienstreizen is artikel 13 van het Reisbesluit binnenland en artikel 5 van de Reisregeling binnenland van toepassing (met uitzondering van het gestelde in artikel 5, lid 4 onder c van de Reisregeling binnenland.

 • 2.

  Parkeerkosten worden vergoed op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten tot een maximum van € 25,00 per dag.

Artikel 7 Vergoeding van de reiskosten

 • 1.

  De werkgever bepaalt van welke wijze van vervoer gebruik wordt gemaakt. Uitgangspunt is het gebruik van een dienstauto of van openbaar vervoer (indien per trein: 2e klasse). Als geen dienstauto beschikbaar is mag van de eigen auto gebruik worden gemaakt.

 • 2.

  Voor het gebruik van openbaar vervoer per trein stelt de werkgever een NS-businesscard beschikbaar. Overige kosten van openbaar vervoer worden op declaratiebasis vergoed.

 • 3.

  Van dienstreizen waarvoor geen gebruik kan worden gemaakt van openbaar vervoer, fiets of dienstauto, worden de kosten na declaratie betaald tegen € 0.39 bruto per kilometer. Daarbij moet de gereden route worden vermeld. De leidinggevende moet vooraf instemmen voor een dienstreis waarvoor gebruik wordt gemaakt van de eigen auto.

 • 4.

  Indien dienstreizen geheel of gedeeltelijk het traject woon-werkverkeer overlappen, wordt over dat deel geen dienstreisvergoeding gegeven.

 • 5.

  Taxikosten worden gedeclareerd indien het gebruik naar het oordeel van de leidinggevende doelmatig is.

 • 6.

  De leidinggevende is bevoegd een andere wijze van vervoer te regelen indien dit voor werkgever voordelig is.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel, bekendmaking

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2023).

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regeling FUMO.

 • 3.

  De Regeling vergoeding reiskosten FUMO (2020) wordt hierbij ingetrokken per 31 december 2022.

Aldus vastgesteld op 17 mei 2023,

De heer A. Postma,

voorzitter

De heer P. Hofstra,

secretaris/directeur