Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Beleidsregels Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023
CiteertitelBeleidsregels leerlingenvervoer 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpBeleidsregels leerlingenvervoer 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening leerlingenvervoer 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023Nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-228128

23b.00494

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023

Intitulé

Beleidsregels Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023

De beleidsregels zijn een aanvullende uitwerking van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023.

 

Leeswijzer

Dit document is artikelsgewijs opgebouwd. Per artikel zijn de beleidsregels weergegeven. De beleidsregels nummeren wel door ongeacht het artikelnummer. Het college hanteert bij de toepassing van de beleidsregels de definities uit de verordening.

 

NB. Voor een goed beeld dienen deze beleidsregels in samenhang met de toelichting behorend bij deze Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023 gelezen te worden, alsmede met de hierbij behorende VNG ledenbrief die jaarlijks wordt gepubliceerd.

 

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Veere,

overwegende dat het ter uitvoering van de bepalingen van de Verordening bekostiging

leerlingenvervoer 2023 wenselijk is beleidsregels vast te stellen;

gelet op de artikelen 4:81 tot en met 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

en gelet op het gestelde in Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2023;

besluiten:

vast te stellen de volgende “Beleidsregels Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023”.

 

Geldend vanaf 9 mei 2023

 

Algemeen

Beleidsregel 1.

De uitgangspunten van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veere 2023 zijn als volgt.

 • Ieder kind gaat naar school.

 • De verantwoordelijkheid voor schoolgang van leerlingen en het (al dan niet onder begeleiding) vervoeren van hun kinderen van en naar school is primair de verantwoordelijkheid van de ouder(s).

 • Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn belangrijke grondbeginselen

 • Wie zelfstandig kan reizen, reist zelfstandig of krijgt (tijdelijke) begeleiding of training gericht op zelfstandig reizen (per openbaar vervoer of fiets).

 • Aangepast vervoer blijft bestaan voor wie dat nodig heeft.

 • Het is een taak van de gemeente om voor iedere leerling die in aanmerking komt voor leerlingenvervoer een vergoeding voor passend vervoer aan te bieden.

 • De vorm van bekostiging van het leerlingenvervoer sluit zoveel mogelijk aan op de individuele mogelijkheden van de ouder(s) en de leerling, en de beperking van de leerling.

 

Artikel 1. Definities

Definitie deskundige

Zie de toelichting bij artikel 1 voor meer informatie over advies van deskundigen.

Beleidsregel 2. De deskundige is/heeft een BIG- of SJK-registratie en

niet in dienst van de school, en

bij voorkeur niet werkzaam bij de school.

Definitie reistijd

Beleidsregel 3.

De reistijd van vervoersmiddelen wordt als volgt berekend:

Auto: met gebruikmaking van www.routenet.nl;

 • Fiets: met gebruikmaking van de fiets-optie van www.routenet.nl;

 • OV: met gebruikmaking van www.9292.nl.

Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag

De gemeente wil zelfstandig(er) reizen stimuleren en faciliteren. Het college past hierbij artikel 4 van de verordening toe.

Beleidsregel 4.

Op ieder moment kunnen ouders en leerlingen met het college in gesprek gaan over de mogelijkheden om (meer) zelfstandig te gaan (leren) reizen. Ook kan het college contact zoeken met ouders en leerlingen.

Beleidsregel 5.

Het college hanteert als uitgangspunt, dat voor elke leerling een ondersteuningsplan wordt opgesteld.

 

Beleidsregel 6.

Het college voert het gesprek over zelfredzaamheid en zelfstandigheid:

bij een eerste aanvraag; en/of

wanneer een leerling in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs de leeftijd van tien jaar bereikt.

 

Artikel 6. Algemene voorwaarden voor toekenning van de vervoersvoorziening

Zie de toelichting bij artikel 22 voor meer informatie over maatwerkoplossingen.

 

Beleidsregel 7. Als de aanvrager voldoet aan de voorwaarden bepaalt het college welke vervoersvoorziening het meest passend is.

Beleidsregel 8. Het college onderscheidt de volgende vervoersvoorzieningen op volgorde van afweging:

 • a.

  vergoeding voor de fiets, eventueel met begeleiding (op basis van artikel 18, lid 2 niet van toepassing voor leerlingen die onderwijs volgen op het voortgezet speciaal onderwijs);

 • b.

  een vergoeding voor openbaar vervoer, eventueel met begeleiding;

 • c.

  kilometervergoeding als de ouders of iemand uit het sociale netwerk de leerling zelf vervoeren of laten vervoeren;

 • d.

  aangepast vervoer (taxivervoer) als voorgaande mogelijkheden niet tot de opties behoren;

 • e.

  aangepast vervoer met begeleiding;

Beleidsregel 9. Het college betrekt bij de beoordeling van het meest passende vervoer onder meer:

 • a.

  of de leerling een handicap heeft;

 • b.

  de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling;

 • c.

  de afstand;

 • d.

  de route;

 • e.

  de reistijd;

 • f.

  de redelijkerwijs te verwachten inzet van ouders.

Beleidsregel 10. Er kan sprake zijn van een combinatie van vervoersvoorzieningen bij het bepalen van de meest passende vervoersvoorziening(en).

Beleidsregel 11. Het college gaat uit van de goedkoopste mogelijkheid bij het bepalen van de meest passende vervoersvoorziening(en).

Beleidsregel 12. De bekostiging van het openbaar vervoer vindt plaats op basis van onderstaande opties.

Optie 1: afschriften OV-chipkaarten opvragen en achteraf beschikken

Optie 2: tool gebruiken en vooraf beschikken, de stappen die dan doorlopen worden zijn:

a. Ritprijs berekenen voor de route van de leerling via 9292.nl

b. Bepalen hoe vaak een leerling deze route aflegt per maand

c. Bovenstaande invullen op: Bereken je voordeel (connexxion.nl)

Beleidsregel 13. Ouder(s) dienen één keer per kwartaal een gespecificeerde declaratie in. Declaraties voor het kalenderjaar worden uiterlijk de eerste week van januari ingediend. De declaraties van de tweede helft van het schooljaar worden uiterlijk één maand na afloop van het schooljaar ingediend. Latere declaraties nemen wij niet meer in behandeling.

Beleidsregel 14. Wanneer de gemeente het verzoek krijgt om in geval van schooluitjes, schoolreisjes, sportdagen etc. een groep kinderen buiten de schooltijden te laten vervoeren, dan staat de gemeente dit toe onder de voorwaarde dat dit geen extra kosten met zich meebrengt en eventuele andere kinderen hier geen nadelige gevolgen van ondervinden.

 

Artikel 7. Herziening, opschorting, intrekking of terugvordering van de vervoersvoorziening

 

Beleidsregel 15. In het aangepaste vervoer kan er sprake zijn van ontoelaatbaar of onacceptabel gedrag door de leerlingen. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet, handelt de gemeente op een éénduidige wijze. Gemeente Veere volgt in dergelijke situaties het protocol “ongeoorloofd gedrag leerlingen” (18B.05082).

 

Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

Beleidsregel 16. Bepalend voor hoe de richting van een school is, is hoe de school geregistreerd staat bij DUO. Via DUO zijn actuele lijsten met registraties te downloaden, waarop ook de richting is vermeld: https://duo.nl/open_onderwijsdata/primair-onderwijs/scholen-en-adressen/ en klik ‘Schoolvestigingen basisonderwijs’. Zie voor uitleg over richtingen en methodes de toelichting op artikel 8.

 

Artikel 9. Afstandsgrens

Over berekenen van de afstand

Beleidsregel 17. Om het recht op een vergoeding vast te stellen, wordt de afstand tussen het woonadres en het schooladres gemeten (afstandscriterium). Hiervoor gebruikt het college de optie ‘de kortste route’ voor de auto van routeplanner van Routenet op www.routenet.nl.

Beleidsregel 18. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt de afstand tussen het woonadres en het schooladres gemeten met de routeplanner van Routenet op www.routenet.nl. op basis van het voertuig waarvoor de vergoeding is bestemd (fiets dan wel auto) met als instelling ‘kortste route’.

Beleidsregel 19. Het college berekent de afstand in kilometers en rondt deze af tot op één cijfer achter de komma.

Beleidsregel 20. Om vast te stellen of er dichterbij gelegen scholen zijn, wordt de afstand tussen het woonadres en de verschillende schooladressen gemeten met de routeplanner van Routenet op www.routenet.nl met als instelling ‘auto’ en via de ‘kortste route’.

 

Artikel 11. Vervoer naar alternatieve adressen

Beleidsregel 21. In het leerlingenvervoer gaan we uit van het vergoeden van het vervoer van de woning, de opstapplaats of het alternatieve adres en terug.

Beleidsregel 22. Naast de in de verordening bepaalde voorwaarden van een minimale duur van drie maanden en een verwerkingstermijn van drie weken, kan het college toestemming geven om een leerling die gebruik maakt van het aangepast vervoer na schooltijd te vervoeren van een alternatief adres, zijnde een adres met een erkende vorm van buitenschoolse opvang, onder de aanvullende volgende voorwaarden:

De leerling maakt gebruik van aangepast vervoer;

a. De leerling maakt gebruik van aangepast vervoer;

b. Het adres met een vorm van buitenschoolse opvang bevindt zich binnen de gemeente Veere;

c. Het adres met een vorm van buitenschoolse opvang bevindt zich op de route van huis naar school, in de eigen kern of indien de betreffende kern geen opvang heeft, in de dichtstbijzijnde kern;

d. De betreffende buitenschoolse opvang of gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang;

e. Het betreft een vast adres naast het feitelijk woonadres op een vaste dag of een vast aantal dagen;

f. Wijzigingen van alternatieve adressen kunnen alleen ingaan na een periode van drie maanden;

g. De betreffende buitenschoolse opvang of gastouder is geen behandellocatie/BSO+;

h. Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijd genoemd in de schoolgids;

i. Het vervoer naar het alternatieve adres voldoet aan de afstandsgrens in de verordening.

 

Beleidsregel 23. Naast de in de verordening bepaalde voorwaarden van een minimale duur van drie maanden en een verwerkingstermijn van drie weken, kan het college toestemming geven om een leerling die gebruik maakt van het aangepast vervoer na schooltijd te vervoeren van een alternatief adres, zijnde een huisadres, onder de aanvullende volgende voorwaarden:

 • a.

  De leerling maakt gebruik van aangepast vervoer;

 • b.

  Het huisadres bevindt zich binnen de gemeente Veere;

 • c.

  Het huisadres bevindt zich op de route van huis naar school of in de eigen kern;

 • d.

  Het betreft een vast adres naast het feitelijk woonadres op een vaste dag of een vast aantal dagen;

 • e.

  Wijzigingen van alternatieve adressen kunnen alleen ingaan na een periode van drie maanden;

 • f.

  Het huisadres kan geen behandellocatie zijn;

 • g.

  Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de schooltijd genoemd in de schoolgids;

 • h.

  Het vervoer naar het alternatieve adres voldoet aan de afstandsgrens in de verordening.

Beleidsregel 24. Er kunnen maximaal twee alternatieve adressen naast elkaar bestaan.

 

Artikel 16. Vervoersvoorziening naar stageadres

Beleidsregel 25. Onder de volgende voorwaarden wordt een stageadres toegekend:

 • a.

  de stage is onderdeel van het onderwijsprogramma zoals opgenomen in de schoolgids van de school of in de stageovereenkomst;

 • b.

  de stagetijden komen zoveel mogelijk overeen met de reguliere schooltijden als het stageadres op een bestaande route (van de gemeentelijke vervoerscentrale) gelegen is;

 • c.

  de stagetijden vallen buiten de schooltijden als er een nieuwe route moet worden opgezet door de gemeentelijke vervoerscentrale.

 • d.

  de stage vindt plaats op maximaal twee stageadressen tegelijkertijd;

 • e.

  Het stageadres bevindt zich op een minimale afstand van 6 km van de woning en een maximale afstand van 30 km vanaf de school;

 • f.

  f. In de stageovereenkomst afgegeven door de school moet de volgende informatie bevatten:

  - het gaat om een stage met uitstroomprofiel vervolgonderwijs (1) of uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht (2);

  - het stagedoel;

  - de stagetijden;

  - de ondertekening door ouder(s), leerling, school.

 

 

Artikel 17. Verstrekking van de vervoersvoorziening

Over de in redelijkheid te verwachten inzet van ouder(s)

Zie de toelichting bij artikel 1 onder de definitie bij ‘begeleider’ voor meer informatie over de verantwoordelijkheid van ouders bij begeleiding. Zie in de toelichting bij artikel 17 en 19 voor meer informatie over de begeleider en de bekostiging daarvan.

Beleidsregel 26. De verantwoordelijkheid voor het vervoer (al dan niet onder begeleiding) naar en van de school is primair de verantwoordelijkheid van de ouders.

Beleidsregel 27. Als de jongere in een instelling woont, blijven ouders/verzorger(s) of de instelling verantwoordelijk voor de schoolgang. En zij blijven dus ook verantwoordelijk voor de daarmee samenhangende begeleiding van de jongere naar en van school.

 

Artikel 18. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets

Beleidsregel 28. Wanneer het college een bekostiging geeft op basis van de kosten van het vervoer per fiets, hanteert het college hierbij geen drempelbedrag of eigen bijdrage.

Beleidsregel 29. De hoogte van de fietskilometervergoeding wordt jaarlijks door de VNG bekendgemaakt.

 

Artikel 19. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider

Beleidsregel 30. De hoogte van de fietskilometervergoeding wordt jaarlijks door de VNG bekendgemaakt.

 

Artikel 20. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

Over ernstige benadeling

Beleidsregel 31. In de verordening is opgenomen dat er recht bestaat op aangepast vervoer indien er sprake is van een ernstige benadeling van het gezin waardoor begeleiding van de leerling niet meer van de ouder(s) kan worden gevergd. Er is in elk geval sprake van een ernstige benadeling van het gezin, als er sprake is van één van de volgende situaties:

 • a.

  Er is sprake van een eenoudergezin, en

  - andere kinderen jonger dan negen jaar zijn thuis. Deze kinderen hebben thuis aantoonbaar begeleiding nodig. Dit is aantoonbaar niet verenigbaar met de begeleiding in het openbaar vervoer of bij het fietsen van de jongere die in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening; en/of

  - een ander kind door een medische aandoening extra zorg van de ouder nodig heeft. Het college kan aan de ouder vragen hiervoor een medische verklaring van de behandelend arts te leveren; en/of

  - de ouder kan aantoonbaar onmogelijk de begeleiding in het openbaar vervoer of bij het fietsen organiseren gedurende het vervoersmoment vanwege een scholings- of arbeidsverplichting vanuit de Participatiewet.

 • b.

  Er is sprake van een gezamenlijke huishouding en beide ouders kunnen aantoonbaar onmogelijk de begeleiding in het openbaar vervoer of bij het fietsen organiseren gedurende het vervoersmoment, omdat bij hen beiden sprake is van:

  - een scholings- of arbeidsverplichting vanuit de Participatiewet.

Artikel 21. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

Beleidsregel 32. De hoogte van de kilometervergoeding op basis van de kosten van eigen vervoer, wordt jaarlijks door de VNG bekendgemaakt. Zie ook de toelichting bij dit artikel.

Beleidsregel 33. De hoogte van de fietskilometervergoeding wordt jaarlijks door de VNG bekendgemaakt.

 

Artikel 24. Eigen bijdrage in de vorm van een drempelbedrag

Beleidsregel 34. De hoogte van de eigen bijdrage voor 0-6 km op basis van de kosten van OV, wordt jaarlijks per schooljaar op provinciaal niveau vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de indexatie die Provincie Zeeland hanteert om de tarieven voor busvervoer in Zeeland te indexeren. Provincie Zeeland indexeert deze weer op basis van de landelijke tariefindex.

Beleidsregel 35. Het drempelinkomen waarboven een eigen bijdrage mag worden gevraagd op basis van artikel 24, wordt jaarlijks door de VNG bekend gemaakt.

 

Artikel 25. Eigen bijdrage in de vorm van een draagkrachtafhankelijke bijdrage

Beleidsregel 36. De jaarlijks aangepaste bedragen van de vastgestelde bekostiging en de financiële draagkracht worden per schooljaar bekend gemaakt door VNG.

Beleidsregel 37. Het normbedrag dat wordt aangehouden voor stichtingen die de voogdij hebben, wordt jaarlijks per schooljaar bekend gemaakt door de VNG.

 

Artikel 27. Hardheidsclausule

Zie ook de toelichting bij dit artikel.

Beleidsregel 38. De hardheidsclausule wordt niet toegepast als er alleen sprake is van de omstandigheid dat ouders/verzorgers wegens werkzaamheden of andere bezigheden de leerling niet naar school kunnen brengen.

Beleidsregel 39. De genoemde omstandigheden kunnen wel in combinatie met andere relevante omstandigheden aanleiding zijn voor het toepassen van de hardheidsclausule.

 

Artikel 29. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels treden na bekendmaking in werking Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels leerlingenvervoer 2023.

 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 9 mei 2023

Burgmeester en Wethouders van Veere,