Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Beleidsregels verwijderen voorwerpen in bermen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verwijderen voorwerpen in bermen.
CiteertitelBeleidsregels verwijderen voorwerpen in bermen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBeleidsregels verwijderen voorwerpen in bermen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2023Nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-220333

1619740

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels verwijderen voorwerpen in bermen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel;

- overwegende dat

 • op diverse locaties in de gemeente Son en Breugel, in de bermen voorwerpen staan waar deze niet zijn gewenst;

 • deze zijn geplaatst om parkeren te voorkomen, waardoor bermen kapot worden gereden;

 • het parkeren in bermen is toegestaan;

 • bermen zijn in de regel bestemd als uitwijkmogelijkheid voor het verkeer;

 • bermen kapot mogen worden gereden;

 • de wegbeheerder verantwoordelijk is voor onderhoud en herstel;

 • de wegbeheerder bij schade of letsel aansprakelijk kan worden gesteld;

 • voorwerpen in de bermen verwijderd moeten worden;

 • door het toepassen van bestuursdwang conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- gelet op de wettelijke grondslag, 5:21 en 5:31 van de Awb

 

BESLUIT:

Vast te stellen de hieronder beschreven:

Beleidsregels verwijderen voorwerpen in de bermen.

Inhoud

 

 • 2.

  Aanleiding

 • 3.

  Werkwijze

  • 3.1.

   Te gebruiken instrument

   • 3.1.1.

    Bestuursdwang

   • 3.1.2.

    (Zeer) spoedeisende bestuursdwang

  • 3.2.

   Bewaren, vernietigen

 • 4.

  Toepassing protocol

  • 4.1.

   Besluit bestuursdwang

  • 4.2.

   Bewaren van voorwerpen

   • 4.2.1.

    Teruggave van voorwerpen

 

2 Aanleiding

 

In de gemeente Son en Breugel worden op diverse plaatsen in de bermen paaltjes, betonblokken of overige voorwerpen aangetroffen. Genoemde objecten kunnen tot verrommeling van de openbare ruimte leiden, overlast opleveren en de bruikbaarheid van de weg verminderen of teniet doen.

Gezien de problematiek is het wenselijk dat er een protocol wordt opgesteld waarin uiteen wordt gezet hoe de gemeente handelt in dergelijke casussen.

Het beleid is voor met name intern gebruik. Het handhavingsproces is complex en ingewikkeld, daarom worden er beleidsmatige keuzen gemaakt om het proces te versimpelen. Het beleid biedt ook een kader aan inwoners, zodat zij weten waar ze aan toe zijn tijdens een handhavingstraject.

 

3 Werkwijze

3.1 Wanneer handhaven

Handhaven op dit onderwerp heeft niet de hoogste prioriteit. Er kan toch een aanleiding zijn hiertegen op te treden.

 

3.1.1Handhavingsverzoeken

Als de gemeente een overtreding van wet- en regelgeving constateert of een verzoek van een belanghebbende tot handhaving tegen de overtreding binnenkrijgt, dan dient de gemeente (in beginsel) tot handhaving over te gaan. Afzien van handhaving kan slechts in uitzonderlijke gevallen. Op de gemeente rust namelijk de zogenaamde ‘beginselplicht tot handhaving’. In geval van een overtreding van een wettelijk voorschrift is het bevoegde bestuursorgaan in de regel verplicht om hiertegen op te treden, vanwege het algemeen belang dat met handhaving is gediend.

 

3.1.2Risicogericht

In hoofdstuk 2.3.2 van de Uitvoering en handhavingsstrategie 2023-2026 wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan risico gestuurd handhaven. De beschrijving is vooral gericht op illegale bouwwerken en activiteiten, maar is op dit thema ook van toepassing.

Overtredingen met een:

 • ‘hoog’ risico worden direct opgepakt, bij voorkeur tijdens de uitvoering.

 • ‘gemiddeld’ risico vindt er steekproefsgewijs toezicht plaats.

 • ‘laag’ risico worden alleen opgepakt indien er een formeel verzoek om handhaving is ingediend.

 

De volgende uitgangpunten worden hierbij in acht genomen:

 • Bij constateringen van overtredingen met acuut gevaar wordt direct opgetreden.

 • Er wordt altijd eerst overwogen of problemen kunnen worden opgelost zonder dat er formele stappen worden gezet.

 • (Actieve en transparante informatieverstrekking over het beleid en wet- en regelgeving, voorlichting, eerst waarschuwen)

 • Bij het bepalen van de beste aanpak is ruimte voor de menselijke maat; maatwerk waar mogelijk en/of acceptabel is. (de concrete feiten en omstandigheden zijn daarvoor bepalend)

 • Gelijke gevallen worden gelijk behandeld.

 • (consequent toepassen vaste procedures en processtappen)

 • Een passende reactie op overtredingen wordt gebaseerd op de ernst van de overtreding en het gedrag van de overtreder. (goed (naleef-)gedrag wordt beloond)

 

3.2 Te gebruiken instrument

 

3.2.1Bestuursdwang

Driestappenplan

Bij het handhaven van objecten geplaatst in de bermen wordt gebruik gemaakt van het instrument “last onder bestuursdwang” (artikel 5:21 Awb).

Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Als een burger een overtreding begaat door een voorwerp te plaatsen in een berm waar dit niet is toegestaan, dient de desbetreffende burger in de mogelijkheid gesteld te worden om de overtreding zelf ongedaan te maken voordat de overheid de overtreding ongedaan maakt.

 

Stap 1

Als de overtreder die het voorwerp heeft geplaatst bekend is, wordt er gewerkt met een schriftelijke waarschuwing. Hiermee wordt de overtreder in staat gesteld de overtreding ongedaan te maken zonder dat er een officieel handhavingstraject wordt gestart.

Als het niet duidelijk is wie de overtreder is wordt het voorwerp door de gemeente verwijderd.

 

Stap 2

Indien de overtreder geen gehoor geeft aan de waarschuwing wordt er een voornemen tot last onder bestuursdwang toegestuurd aan de overtreder. Hiermee krijgt de overtreder een hersteltermijn en wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

 

Stap 3

Als de overtreding niet ongedaan is gemaakt gedurende de hersteltermijn, dan past de gemeente bestuursdwang toe. Als de overtreder bekend is worden de kosten voor het uitvoeren van de last in rekening gebracht bij de overtreder. Als de overtreder niet bekend is komen de kosten voor rekening van de gemeente.

 

Als de overtreder niet bekend is, moet er wel eerst nog een besluit worden genomen voor het opleggen van een last onder bestuursdwang. Een voorwerp kan niet meteen worden verwijderd. Het besluit last onder bestuursdwang moet dan op een andere wijze worden bekendgemaakt, door publicatie in Gemeenteblad en DeMooiSonenBreugelkrant. In principe kan dan dezelfde werkwijze worden gehanteerd als de overtreder wel bekend is (m.u.v. de waarschuwing).

 

In bijlage 1 wordt het stappenplan schematisch uiteengezet.

 

3.2.2(Zeer) spoedeisende bestuursdwang

Als het voorwerp een direct gevaar is voor de verkeersveiligheid of de veiligheid van de burgers kan er gebruik gemaakt worden van spoedeisende bestuursdwang (artikel 5:31, eerste lid van de Awb) of zeer spoedeisende bestuursdwang (artikel 5:31, tweede lid van de Awb).

Bij spoedeisende bestuursdwang kan het bevoegd bestuursorgaan het besluit nemen om bestuursdwang toe te passen zonder een voorafgaande last. Bij zeer spoedeisende bestuursdwang kan het bevoegd bestuursorgaan bestuursdwang toepassen zonder een officieel besluit. Dit besluit dient wel zo spoedig mogelijk na het toepassen van bestuursdwang genomen en bekend gemaakt te worden.

Bij (zeer) spoedeisende bestuursdwang is het van belang om tijdig te handelen. Het is lastig te beargumenteren dat er sprake is van spoed als de gemeente zelf alle tijd neemt. Een situatie kan dan zo zijn spoedeisende karakter verliezen.

 

3.3Bewaren, vernietigen

Na het toepassen van bestuursdwang kunnen voorwerpen worden opgeslagen. Gelet op de voorwerpen die in de regel worden geplaatst in bermen, worden de voorwerpen opgeslagen op de gemeentewerf.

Dit in afwachting van een eventuele procedure met daaraan gekoppelde termijnen van bewaring.

 

4 Toepassing protocol:

 

 

4.1Besluit bestuursdwang

 • a.

  De bevoegde functionaris schakelt bij een situatie, waar voorwerpen dienen te worden verwijderd, de collega’s van wijkbeheer in.

 • b.

  De bevoegde functionaris maakt een (digitale) foto van de situatie en maakt een proces-verbaal op. Op de foto moet de overtreding zo veel mogelijk zichtbaar zijn. Hierdoor kan het nodig zijn enkele foto’s te maken.

 • c.

  De bevoegde functionaris noteert de gegevens die nodig zijn voor het vervolg in het kader van bijvoorbeeld, schade, kosten, afvoer etc.

 • d.

  De goederen worden opgeslagen op de gemeentewerf.

 

4.2 Bewaren van voorwerpen

Aanvang van het bewaren.

Het is belangrijk te weten wanneer er een aanvang is gemaakt met het bewaren van de voorwerpen. Aan het bewaren van de voorwerpen zijn verhaalbare bewaarkosten verbonden.

Het tijdstip van bewaren van verwijderde voorwerpen is op het moment dat het voorwerp op de plaats van bewaring is.

 

4.2.1Teruggave van voorwerpen

Betaling kosten

Voordat een voorwerp kan worden teruggegeven dienen alle kosten betaald te zijn. Een betalingsregeling is niet mogelijk. Als de eigenaar afstand doet van de voorwerpen kunnen deze worden vernietigd.

 

4.2.2Niet afgehaalde voorwerpen

Wordt een voorwerp niet binnen 13 weken afgehaald, dan kan het voorwerp worden verkocht. Indien verkoop niet mogelijk is, kan de zaak om niet aan een derde in eigendom worden overgedragen of worden vernietigd. Deze termijn kan korter zijn als de kosten voor het opslaan onevenredig hoog zijn in verhouding tot de waarde van de zaak. Verkoop (of vernietiging) kan in ieder geval niet binnen twee weken na verstrekking van het afschrift het proces-verbaal plaatsvinden.

 

5 Inwerkingtreding

 

De beleidsregels treden in werking één dag nadat deze is gepubliceerd op overheid.nl.

 

 

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 9 mei 2023.

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

De burgemeester, Suzanne Otters-Bruijnen

De secretaris, Jeroen Wesselink

Bijlage 1