Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Land van Cuijk

Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLand van Cuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023
CiteertitelBeleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Boxmeer, vastgesteld op 5 juli 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-217601

Z/22/076372 – D/22/1173646

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  uitwegvergunning: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2:12, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Land van Cuijk 2022;

 • b.

  Uitweg: een in-/uitgang voor voertuigen van een gebouw of perceel van/naar de openbare weg of een niet - openbare weg van de provincie, gemeente of het waterschap. Meestal ten behoeve van rijdend wegverkeer. Onder een uitweg wordt ook ‘inrit’, ‘uitrit’ en ‘oprit’ verstaan.

Benoemen weigeringsgronden zoals bepaald in de APV

Artikel 2. Toetsingscriteria weigeringsgrond a: ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg

Een uitwegvergunning wordt geweigerd ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg:

 • a.

  Indien de structuur van een verkeersgebied wordt aangetast, zoals bij het verdwijnen van het onderscheid tussen een verkeersluw en een verkeersintensief gebied;

 • b.

  indien in een te ontwerpen wijkstructuur de gemaakte afbakening tussen voetgangers- en autogebied wordt aangetast;

 • c.

  op of bij een kruising of splitsing van wegen;

 • d.

  binnen vijf (5) meter van het tangentpunt van de bocht;

 • e.

  op de plaats van op de aanliggende weg aangebrachte opstelstroken dan wel voorsorteervakken;

 • f.

  op een plaats waar de aanliggende rijbaan van de weg zodanig smal is dat de inrit wegens te beperkte manoeuvreerruimte met een personenauto niet direct kan worden opgereden;

 • g.

  kort bij een helling van de weg, waardoor onoverzichtelijke en/of onveilige situaties kunnen ontstaan;

 • h.

  op een plaats waarbij de bestuurder van een personenauto op enig punt van de uitweg niet of nauwelijks zicht heeft of kan hebben op de weg, op het trottoir, of op een fiets- en/of voetpad;

 • i.

  op een plaats waar de ruimte voor het plaatsen van een personenauto op het perceel van de aanvrager minder dan vijf (5) meter zou bedragen;

 • j.

  op een plaats waar belemmeringen ontstaan voor het in- en uitrijden met een personenauto van één of meer bestaande garages;

 • k.

  op de plaats van aanwezige openbare verlichting welke niet te verplaatsen is;

 • l.

  indien de inrit bij een woonhuis breder is dan vijf (5) meter.

Artikel 3. Toetsingscriteria weigeringsgrond b: als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats

Een uitwegvergunning wordt geweigerd als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats. Er is sprake van noodzaak: indien er voor het ontsluiten van een perceel geen andere mogelijkheden bestaan dan het verwijderen van een openbare parkeerplaats waardoor het aantal openbare parkeerplaatsen wordt verminderd volgens de bestaande parkeernormen en er geen compensatie mogelijkheden zijn binnen een straal van 100 meter.

Artikel 4. Toetsingscriteria weigeringsgrond c: door de uitweg wordt het openbaar groen onaanvaardbaar aangetast

Een uitwegvergunning wordt geweigerd als door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Er is sprake van een aantasting op onaanvaardbare wijze indien:

 • a.

  hierdoor schade aan een boom of aan de groeiplaats van een boom in het openbaar gebied ontstaat. Hetgeen bepaald is in het ‘Handboek Bomen 2022’, uitgegeven door het Norminstituut Bomen, dient hierbij in acht genomen te worden. Toetsing vindt plaats conform hoofdstuk 2 ‘Werken rond bomen’ van dit boek. Voor de minimale graafafstand ten opzichte van het hart van de boom wordt het bepaalde in artikel 2.50 van het ‘Handboek Bomen 2022’ aangehouden; of

 • b.

  de inrit reststukken haag van (minder dan vijf meter (<5 m1) of reststukken groen van minder dan vijf vierkante meter (< 5 m2) veroorzaakt.

De inrit wordt niet verboden op grond van deze bovengenoemde punten, als het een eerste inrit betreft en geen alternatief voorhanden is. Er worden dan voorschriften volgens een Bomen Effect Analyse (BEA) opgenomen in de ‘toestemming’ op de melding, zoals bijvoorbeeld een smallere inrit of een inrit met technische aanpassingen.

Artikel 5. Toetsingscriteria weigeringsgrond d: er is sprake van een tweede uitweg welke ten koste gaat van het openbaar groen en/of een openbare parkeerplaats

Een uitwegvergunning wordt geweigerd als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen. Indien aangetoond kan worden dat het vanuit zwaarwegende bedrijfseconomische gronden en of intensiteit of doeleinden en ter bevordering de verkeersveiligheid noodzakelijk is kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

Artikel 6. Financiële bepalingen

 • a.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van een uitweg zijn leges verschuldigd conform de Legesverordening Land van Cuijk.

 • b.

  Naast de leges worden de kosten voor de aanleg van de uitweg bij de aanvrager in rekening gebracht. De uitrit wordt door de gemeente pas aangelegd na het verlenen van de omgevingsvergunning en nadat de aanlegkosten zijn voldaan.

Artikel 7. Vervallen oude regeling

De beleidsregels van de voormalig gemeente Boxmeer R-MRM/2016/2005, vastgesteld op 5 juli 2016, vervallen met ingang van de datum waarop deze beleidsregels in werking treden.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag volgende op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023’.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk,

Datum: 16 mei 2023

Johan Postma

secretaris

Marieke Moorman

burgemeester

Toelichting Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023  

Algemeen

 

Om een uitweg te maken naar de weg, voor het hebben van de een uitweg en voor het veranderen van een bestaande uitweg is op grond van artikel 2:12 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Land van Cuijk een omgevingsvergunning van het college van burgemeester en wethouders nodig. Op grond van artikel 2:12 lid 2 van de APV het tweede lid van dit artikel kan een vergunning slechts worden geweigerd:

 

 • a.

  ter voorkoming van gevaar voor het verkeer op de weg;

 • b.

  als de uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

 • c.

  als door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

 • d.

  als er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

Deze weigeringsgronden kunnen nader worden uitgewerkt in beleidsregels worden vastgesteld, waarin nader bepaald wanneer wel of niet tot het verlenen van een uitwegvergunning wordt overgegaan.

Het vaststellen van beleidsregels die objectieve algemeen bekendgemaakte criteria aangeven welke bij de beoordeling van een vergunningaanvraag worden gehanteerd, is blijkens jurisprudentie toegestaan. Hierna wordt ingegaan op de weigeringsgronden.

 

Verdere toelichting op weigeringsgrond a.

 

Het veilig en doelmatig gebruik van de weg komt in het gedrang indien de uitweg zou worden gemaakt bij wegkruisingen en –splitsingen, zou uitmonden op opstelstroken op een rijbaan van de weg, op een plaats waar nauwelijks zicht is op de weg en/of indien er belemmeringen ontstaan voor het in- en uitrijden van bestaande garages. Wanneer de openbare weg slechts bereikt kan worden indien vanaf de uitweg een fiets- of voetgangerspad zou moeten worden bereden, komt daardoor ook het veilig en doelmatig gebruik van de weg, waaronder ook paden worden begrepen, in het gedrang.

 

Verdere toelichting op weigeringsgrond b.

 

Indien het maken of veranderen van een uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van openbare of vanuit verkeersbesluiten aangewezen parkeerplaatsen wordt de omgevingsvergunning in het belang van de bruikbaarheid van de weg in ieder geval geweigerd.

 

Verdere toelichting op weigeringsgrond c.

 

Deze weigeringsgrond ter bescherming van de groenvoorzieningen binnen onze gemeente is van toepassing indien door de uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.. Het algemene belang vereist dat een waardevolle houtopstand en een of meer houtopstanden in een rij waardevolle beeldbepalende straatbomen dienen te worden beschermd en niet behoeven te wijken voor de aanleg van een uitweg. Verstoring en/of versnippering van groenvoorzieningen kunnen onder bepaalde omstandigheden ook inbreuk maken op de wijkstructuur. Hetgeen is bepaald in het ‘Handboek bomen 2022’ van het Norminstituut Bomen dient hierbij in acht genomen te worden .

 

Verdere toelichting op punt d.

 

Een tweede uitweg is niet toegestaan vanuit het oogpunt van de veiligheid op de weg, de parkeergelegenheid ter plaatse, het straatbeeld en het openbaar groen.

 

Beleid

 

Aan de hand van de in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen en hierboven toegelichte weigeringsgronden zijn in de artikelen 2,3,4 en 5 van de beleidsregels de criteria voor weigering opgenomen.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

In de Algemene plaatselijke verordening komt in artikel 2:12 lid 1 het woord ‘uitweg’ voor. Een definitie daarvan ontbreekt. Uit de bewoording van het eerste lid blijkt dat het gaat om het uitwegen op een openbare weg en om het hebben van de uitweg. Een uitweg is derhalve een middel om ergens uit te komen, meestal een weg van beperkte lengte en meestal gelegen tussen de grens van een onroerende zaak en een rijbaan van de aangrenzende openbare weg.

Het constructiecriterium is in deze medebepalend. Het constructiecriterium stelt de vormgeving van de uitweg centraal. Van belang is of de weggebruiker aan de hand van de vormgeving de situatie direct als uitweg herkent. Hiervan is in ieder geval sprake als een uitrit de volgende aanbevolen uitritconstructie heeft, waarmee geheel aan het constructiecriterium wordt voldaan:

 • 1)

  het trottoir en/of het fietspad (eventueel gemengd fiets/bromfietspad) loopt ononderbroken langs de doorgaande weg en op nagenoeg dezelfde hoogte in een soortgelijke open verharding door over de zijweg;

 • 2)

  Het hoogteverschil wordt overwonnen met zogenaamde inritblokken of verlaagde banden;

 • 3)

  Een goed uitgevoerde uitrit dient aan beide zijden als uitweg herkenbaar te zijn(bijvoorbeeld door toepassing van verschil in bestrating, patroon en kleur).

Artikelen 2,3,4 en 5

De criteria voor weigering van een uitwegvergunning zijn aan de hand van in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen weigeringsgronden nader omschreven in het algemene gedeelte van deze toelichting. De bij de nadere toelichting gevoegde voorbeelden geven een verduidelijking ten aanzien van een aantal in de praktijkvoorkomende situaties:

 • -

  parkeernorm in de omgeving voldoende en onvoldoende.

 • -

  belemmeringen voor in- en uitrijden met personenauto van een of meer bestaande garages.

 • -

  verdwijnen openbare parkeerplaats(en).

 • -

  aantasting structuur verkeersgebied; aantasting afbakening tussen voetgangers- en autogebied.

 • -

  is ruimte voor plaatsing auto minder dan 5 meter, of meer dan 5 meter.

Artikel 6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van een uitweg zijn leges verschuldigd.

Daarnaast worden er vaste aanlegkosten bij de aanvrager in rekening gebracht.

 

Zodra een vergunning verleend is en de aanlegkosten zijn voldaan, wordt de uitweg door, dan wel namens de gemeente aangelegd. Het is de aanvrager niet toegestaan zelf een uitweg aan te (laten) leggen.

De uitweg mag niet door, dan wel namens de aanvrager, zelf aangelegd worden.

 

De artikelen 7, 8 en 9 behoeven geen verdere toelichting.

 

Nadere toelichting beleidsregels voor het verlenen van een vergunning

 

In situaties, waarin het gaat om hoek- of eindwoningen, is het verlenen van een uitwegvergunning mogelijk, indien het perceel grenst aan een trottoir of een groenstrook die niet breder mag zijn dan drie meter. Aantasting van aankledingsgroen is niet wenselijk en waardevolle houtopstanden behoeven niet te worden opgeofferd. De Gemeente Land van Cuijk zal de situatie beoordelen.

 

Wanneer er door de aanleg van een uitweg één of meerdere parkeerplaatsen vervallen, zal men niet akkoord gaan met de aanleg indien er in de buurt te weinig parkeergelegenheid is.

 

Bij een combinatie van bovenbedoelde mogelijkheden (dus zowel een doorsnijding van groenvoorzieningen als opofferen van parkeerplaatsen) zal dit een te grote ingreep betekenen in de structuur van de wijk: het verlenen van een uitwegvergunning is derhalve dan niet mogelijk.

 

In situaties, waar woningen met de achterzijde zijn gesitueerd aan een “achter-ontsluiting”, is het verlenen van een uitwegvergunning niet mogelijk, indien hierdoor belemmeringen zouden ontstaan voor bestaande garages.

Voor het overige is het verlenen van een uitwegvergunning mogelijk: Alsdan is namelijk sprake van een optimaal benutten van de ruimte.

 

In deze situaties grenzen woningen aan een achterterrein of binnengebied. Het verlenen van een uitwegvergunning is hier niet mogelijk, indien daardoor functioneel groen verdwijnt, parkeerplaatsen moeten worden opgeofferd of op een andere wijze de structuur wordt aangetast, bijvoorbeeld het verdwijnen van een verkeersluw en een verkeersintensief gebied.

 

Bij het ontwerp van de wijk heeft er meestal een duidelijke afbakening plaatsgevonden tussen het voetgangers- en autogebied.

 

Deze opzet is essentieel voor de structuur van de wijk. Ook situaties, waarin een voetpad en/of een achterpad veranderd worden in een rijweg zijn niet aanvaardbaar, aangezien dit een te grote ingreep betekent voor de wijkstructuur.

 

In situaties waarin aan de zijkant van een woning een garage kan worden gebouwd, is het verlenen van een uitwegvergunning mogelijk, indien de ruimte vόόr de garage op eigen terrein meer dan 5 meter bedraagt.

 

Minder dan 5 meter is uit verkeerstechnische overwegingen onaanvaardbaar.