Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Wegsleepverordening 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening 2023
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpWegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2023Nieuwe regeling

20-04-2023

gmb-2023-216854

1468232

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening 2023

De raad van de gemeente Son en Breugel,

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 maart 2023;

 • gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2023

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuigen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Son en Breugel aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

 • Logicx Eindhoven, Croy 11, 5653 LC Eindhoven

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) zijn:

 • Maandag t/m Vrijdag 08:00 - 17:30 Zaterdag 08:00 - 12:00 Zondag gesloten

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

 • a.

  basistarief/voorrijkosten € 199,85 excl. Btw

 • b.

  loze rit € 85,00 excl. Btw (wordt aan de gemeente belast)

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

 • a.

  € 0,00 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

 • b.

  € 11,50 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 3.

  De tarieven kunnen door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks worden aangepast aan het geldende prijsniveau.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijke zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de datum genoemd in het eerste lid vervalt de Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2006

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2023.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 20 april 2023.

De raad voornoemd,

De griffier, Moniek Weerts

De voorzitter, Suzanne Otters-Bruijnen