Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harlingen

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Harlingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarlingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Harlingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Harlingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanstellingsbesluiten van heffings- en invorderingsambtenaren, genomen vóór 1 februari 2023, van ons college.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231 van de Gemeentewet
 3. artikel 232 van de Gemeentewet
 4. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
 5. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
 6. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
 8. Kostenwet invordering rijksbelastingen
 9. Invorderingswet 1990
 10. Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-202301-02-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-216698

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Harlingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen;

Overwegende dat het wenselijk is een heffings- en invorderingsambtenaar aan te wijzen;

 

Gelet op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Ambtenarenwet 2017, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990 en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ);

 

Gelet op de artikelen 160, eerste lid, 231, 232 van de Gemeentewet, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

 

Besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit met betrekking tot de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de wet Waardering onroerende zaken, nader genoemd;

 

“Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Harlingen”.

Artikel 1 Heffings- en invorderingsambtenaar

 • 1.

  Als degene die is belast met de heffing van gemeentelijke belastingen en alle bijbehorende wettelijke bevoegdheden, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet (heffingsambtenaar) wordt aangewezen de teamleider Bedrijfsvoering.

 • 2.

  Als degene die is belast met de invordering van de gemeentelijke belastingen en alle bijbehorende wettelijke bevoegdheden, als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder c, van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) wordt aangewezen de teamleider Bedrijfsvoering.

 • 3.

  De heffings- en invorderingsambtenaar is bevoegd ten aanzien van alle gemeentelijke belastingen, waaronder onder meer dienen te worden verstaan:

  • a.

   Onroerendezaakbelasting (WOZ)

  • b.

   Rioolheffing

  • c.

   Precariobelasting

   • i.

    Standplaats (artikel 1 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

   • ii.

    Terras (artikel 2 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

   • iii.

    Kaden en opslagterreinen (artikel 3 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

   • iv.

    Woonboten (artikel 4 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

   • v.

    Kabels en leidingen (artikel 5 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

   • vi.

    Beerput (artikel 6 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

   • vii.

    Overige (artikel 7 van de tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

  • d.

   Lijkbezorgingsrechten

  • e.

   Afvalstoffenheffing en reinigingsheffing

  • f.

   Schoolzwemmen/zwemaccommodaties

  • g.

   Toeristenbelasting

  • h.

   Watertoeristenbelasting

  • i.

   Parkeerbelastingen (vergunningen en naheffingsaanslagen)

  • j.

   Leges (behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges):

   Titel 1 Algemene dienstverlening

   • i.

    Tarieventabel hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

   • ii.

    Tarieventabel hoofdstuk 2 Reisdocumenten

   • iii.

    Tarieventabel hoofdstuk 3 Rijbewijzen

   • iv.

    Tarieventabel hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

   • v.

    Tarieventabel hoofdstuk 7 Bestuursstukken

   • vi.

    Tarieventabel hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

   • vii.

    Tarieventabel hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

   • viii.

    Tarieventabel hoofdstuk 10 Gemeentearchief

   • ix.

    Tarieventabel hoofdstuk 11 Leegstandwet

   • x.

    Tarieventabel hoofdstuk 12 Kansspelen

   • xi.

    Tarieventabel hoofdstuk 13 Telecommunicatie

   • xii.

    Tarieventabel hoofdstuk 14 Overige kabels en leidingen

   • xiii.

    Tarieventabel hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

   • xiv.

    Tarieventabel hoofdstuk 16 Diversen

  • Titel 2 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

   • xv.

    Tarieventabel hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

   • xvi.

    Tarieventabel hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

   • xvii.

    Tarieventabel hoofdstuk4 Vermindering

   • xviii.

    Tarieventabel hoofdstuk 5 Teruggaaf

   • xix.

    Tarieventabel hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

   • xx.

    Tarieventabel hoofdstuk 7 Overig administratief

   • xxi.

    Tarieventabel hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder of met activiteiten

   • xxii.

    xxii. Tarieventabel hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

  • Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

   • xxiii.

    Tarieventabel hoofdstuk 1 Horeca

   • xxiv.

    Tarieventabel hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

   • xxv.

    Tarieventabel hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

   • xxvi.

    Tarieventabel hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  • k.

   Reclamebelasting

Artikel 2 Plaatsvervangend heffings- en invorderingsambtenaar

De heffings-/invorderingsambtenaar kan worden vervangen door een andere teamleider van de gemeente Harlingen.

Artikel 3 WOZ-ambtenaar

De in artikel 1, eerste lid, aangewezen heffingsambtenaar is tevens WOZ-ambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Mandatering bevoegdheden

 • 1.

  Mandatering van de bevoegdheden van de heffings-/invorderingsambtenaar is mogelijk bij afzonderlijk mandaatbesluit.

 • 2.

  Onder ‘mandaat’ wordt in dit besluit verstaan: de bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van de heffings-/invorderingsambtenaar besluiten te nemen, zulks met inbegrip van de ondertekeningsbevoegdheid.

Artikel 5 Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt op de wijze, zoals voorgeschreven in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 februari 2023. Op deze datum vervallen de aanstellingsbesluiten van heffings- en invorderingsambtenaren, genomen vóór 1 februari 2023, van ons college.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Harlingen”.

Dit besluit is vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2023,

C.M. Sjerps, burgemeester

S.C. van Gent, secretaris