Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

BELEIDSREGELS TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIEKOSTEN GEMEENTE OMMEN 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGELS TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIEKOSTEN GEMEENTE OMMEN 2023
CiteertitelBELEIDSREGELS TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIEKOSTEN GEMEENTE OMMEN 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-202328-03-2023BELEIDSREGELS TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIEKOSTEN GEMEENTE OMMEN 2023

28-03-2023

gmb-2023-211950

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS TIJDELIJK NOODFONDS ENERGIEKOSTEN GEMEENTE OMMEN 2023

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen;

gelet op de artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht; besluit vast te stellen de beleidsregels Tijdelijk Noodfonds Energiekosten gemeente Ommen.

Artikel 1 Doelgroep

Voor een bijdrage uit het tijdelijk noodfonds energiekosten, hierna noodfonds, komen in aanmerking inwoners die als gevolg van de hoge energieprijzen betalingsproblemen hebben en de energietoeslag niet toereikend is. In deze beleidsregels is dan sprake van een noodsituatie.

Artikel 2 Bevoegdheid

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een bijdrage van maximaal € 1.200,- uit het noodfonds verstrekken indien is vastgesteld dat sprake is van betalingsproblemen als gevolg van hoge energieprijzen en de energietoeslag niet toereikend is;

 • 2.

  De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3 van deze beleidsregels.

   

Artikel 3 Voorwaarden

Een bijdrage uit het noodfonds kan uitsluitend worden verstrekt indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1.

  De aanvrager is 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeente Ommen;

 • 2.

  De aanvrager heeft een huurovereenkomst of hypothecaire lening op eigen naam en moet kunnen aantonen dat hij een lopend energiecontract met een variabel tarief op diens eigen naam heeft;

 • 3.

  Het noodfonds is alleen bedoeld voor kosten boven het energie prijsplafond;

 • 4.

  Het totale saldo op de bank- en spaarrekening van aanvrager en zijn huisgenoten is niet hoger dan de vermogensgrens conform de bijstandsnorm.

Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de aanvraagdatum:

 • a.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • b.

  jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

 • c.

  is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 5.

  Het inkomen van de aanvrager is niet hoger dan modaal (norm Centraal Planbureau). De aanvrager toont dit aan met de loonstrookjes van de laatste drie maanden.

 • 6.

  De aanvrager ontvangt een aanbod voor een budgetadvies gesprek;

 • 7.

  De aanvraag moet uiterlijk 30 november 2023 zijn ingediend;

 • 8.

  Aanvrager heeft niet eerder een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het tijdelijke noodfonds;

 • 9.

  De hoogte van de energierekening is niet het gevolg van het verrichten van illegale activiteiten.

Artikel 4 Procedure

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend via de website of bij de balie van het gemeentehuis van de gemeente Ommen;

 • 2.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Het streven is om binnen een termijn van 6 weken een besluit te nemen;

 • 3.

  De aanvragen worden in volgorde van datum binnenkomst en compleetheid beoordeeld.

Artikel 5 Vangnet

Het tijdelijk noodfonds is een vangnetregeling. Dat betekent dat indien ter afwending van de noodsituatie, zoals omschreven in artikel 1 van deze beleidsregels, een beroep gedaan kan worden op een andere (landelijke) regeling of een ander (landelijk) fonds, aanvrager zich allereerst tot die (landelijke) regeling of dat (landelijke) fonds moet wenden. Zo zijn het landelijk noodfonds energie en de energietoeslag voorliggend.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het college van de gemeente Ommen in de geest van deze beleidsregels afwijken van het in deze beleidsregels gestelde.

Artikel 7 Looptijd tijdelijk noodfonds

 • 1.

  Het tijdelijk noodfonds is beschikbaar tot en met 30 november 2023. Aanvragen tot uiterlijk die datum zullen in behandeling worden genomen;

 • 2.

  Deze tijdelijke beleidsregels vervallen van rechtswege op het moment dat het budgetplafond van € 500.000,- is bereikt;

 • 3.

  Deze tijdelijke beleidsregels vervallen van rechtswege op het moment dat de einddatum, zoals benoemd onder lid a, is bereikt.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds energiekosten gemeente Ommen 2023’ en treden in werking nadat deze op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld op 28 maart 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,