Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Laarbeek

Beleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLaarbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Laarbeek
CiteertitelBeleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Laarbeek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
 3. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
 4. artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
 5. Verordening leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2023nieuwe regeling

25-04-2023

gmb-2023-210964

5558-2023:814735

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op de expertisecentra en artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs en gelet op het bepaalde in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014 (hierna: de Verordening)

Artikel 2 Opstapplaatsen

 • 1.

  Het college wijst een leerling, die aanspraak maakt op een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer zoals bedoeld in artikel 12 of artikel 18 van de Verordening, toe aan een (door het college aangewezen) opstapplaats.

 • 2.

  Voor het gebruik maken van de opstapplaatsen gelden de voorwaarden zoals benoemd in het ‘Protocol opstapplaats leerlingenvervoer gemeente Laarbeek’

 • 3.

  In aanvulling op het tweede lid geldt dat het de verantwoordelijkheid van ouders is om de leerling van de woning naar de opstapplaats en van de opstapplaats naar de woning te begeleiden;

 • 3.

  De reisafstand (te voet) van de woning van de leerling naar de opstapplaats bedraagt niet meer dan 2.5 kilometer. De reisafstand wordt bepaald aan de hand van ANWB routeplanner.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien de leerling gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap naar redelijkheid geen gebruik kan maken van de opstapplaats.

 • 5.

  Voor het beoordelen van de toepassing van het vierde lid kan worden gevraagd om een medische verklaring ter onderbouwing.

 • 6.

  De door het college aangewezen opstapplaatsen zijn opgenomen in bijlage 1.

Artikel 3 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouders afwijken van deze beleidsregel, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking een dag na bekendmaking en geldt voor (aanvragen voor aangepast vervoer voor) het schooljaar 2023-2024

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Laarbeek

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek in de vergadering van 25 april 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de loco-gemeentesecretaris van Laarbeek, de burgemeester van Laarbeek,

G.J. Obbink

F.L.J. van der Meijden

Bijlage 1  

 

De volgende opstapplaatsen in de gemeente Laarbeek zijn aangewezen

 • -

  Ontmoetingscentrum Beek en Donk

 • -

  Bij Sporthal De Dreef/Cendra in Aarle-Rixtel

 • -

  bij het Dorpshuis/Kindcentrum De Sprankel in Lieshout

 • -

  bij het Buurthuis in Mariahout