Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Aanwijzingsbesluit voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats
CiteertitelAanwijzingsbesluit voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2023nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-209458

1183042

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

 

overwegende dat:

 • -

  het op grond van artikel 2:10, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2023 (APV) verboden is om zonder vergunning van het college de openbare plaats of een gedeelte daarvan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

 • -

  dit verbod op grond van artikel 2:10, vierde lid, onder d, van de APV niet geldt voor door het college aan te wijzen categorieën van voorwerpen en gebruik;

 • -

  het aanwijzen van categorieën van voorwerpen en gebruik de administratieve lastendruk voor zowel de inwoner als de overheid vermindert;

gelet op:

artikel 2:10, vierde lid, onder d, van de APV;

 

besluit:

vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats’.

Artikel 1. Voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats

Als categorieën van voorwerpen en gebruik als bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, onder d, van de APV worden aangewezen:

 • a.

  vlaggen, wimpels en vlaggenstokken mits deze niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt en zich niet bevinden op minder dan 2,2 meter boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg;

 • b.

  zonneschermen, mits deze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en mits:

  • -

   melding wordt gedaan bij het college;

  • -

   geen onderdeel zich op minder dan 2,2 meter boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg bevindt;

  • -

   geen onderdeel zich, in welke stand dan ook, op minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt;

  • -

   geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de gevel reikt;

 • c.

  de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • d.

  terrassen ten behoeve van openbare inrichtingen, mits:

  • -

   melding wordt gedaan bij het college;

  • -

   niet breder dan de voorgevel van het gebouw waarbij het terras hoort;

  • -

   een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter breedte voor voetgangers, kinderwagens, rolstoelen e.d. gewaarborgd blijft;

  • -

   de tafels en stoelen dagelijks opgeruimd zijn tussen 23.00 uur en 10.00 uur;

  • -

   op het terras geen muziek ten gehore wordt gebracht of hoorbaar is afkomstig uit het gebouw waarbij het terras hoort;

 • e.

  uitstallingen ten behoeve van winkels en standplaatsen, mits:

  • -

   melding wordt gedaan bij het college;

  • -

   niet breder dan de standplaats of de voorgevel van het gebouw waarbij de uitstalling hoort;

  • -

   een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter breedte voor voetgangers, kinderwagens, rolstoelen e.d. gewaarborgd blijft;

  • -

   de uitgestalde goederen en voorwerpen opgeruimd zijn voor en na de tijd dat de winkel of standplaats geopend is;

 • f.

  geveltuinen en boomspiegelbeplanting mits wordt voldaan aan de ‘Beleidsregels groenparticipatie Bloemendaal 2022’;

 • g.

  (semi-)professionele foto- of filmopnames, mits:

  • -

   deze ten minste vier weken van te voren aan de gemeente zijn gemeld;

  • -

   de opnamen plaatsvinden tussen 08.00 uur en 20.00 uur;

  • -

   niet of nauwelijks hinder ontstaat voor gebruikers van de openbare ruimte;

  • -

   hinder voor omwonenden wordt beperkt.

Artikel 2. Melding

 • 1.

  Bij de melding voor het hebben van een zonnescherm, terras en uitstalling dienen de volgende gegevens te worden overgelegd:

  • -

   de afmeting van het zonnescherm, terras of uitstalling;

  • -

   de indeling en uitvoering van het zonnescherm, terras of uitstalling;

  • -

   de periode waarin het zonnescherm, terras of uitstalling zal worden gebruikt.

 • 2.

  De melding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en de melding als bedoeld in artikel 1, onder g, van dit aanwijzingsbesluit dient te worden gedaan met een het door het college vastgesteld meldingsformulier.

Artikel 3. Handhaving

 • 1.

  Het plaatsen van voorwerpen en het gebruik van de openbare plaats als genoemd in artikel 1, onder a tot en met g, is niet toegestaan als de betreffende locatie ontruimd beschikbaar moet zijn in het belang van de openbare orde of veiligheid, in verband met de uitvoering van werken of om andere redenen van algemeen belang.

 • 2.

  De voorwerpen en het gebruik van de openbare plaats moet(en) op eerste aanzegging van een daartoe bevoegde ambtenaar worden ontruimd dan wel worden gestaakt als omstandigheden, als bedoeld in het eerste lid, zich voordoen. Er bestaat in dat geval geen aanspraak op het innemen van vervangende uitstalmogelijkheid elders of op schadevergoeding.

 • 3.

  De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren gegeven aanwijzingen met betrekking tot het plaatsen van de voorwerpen en het gebruik van de openbare plaats dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 4.

  De onmiddellijke omgeving van de voorwerpen dan wel locatie die wordt gebruikt dient in schone toestand te worden gehouden.

 • 5.

  Schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de openbare plaats of schade die in verband hiermee kan worden gebracht, dient aan de gemeente gemeld te worden. Het herstellen van deze schade is voor rekening van de gebruiker van de openbare plaats.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit voorwerpen op, aan of boven of ander gebruik van de openbare plaats’.

Vastgesteld in de vergadering van 2 mei 2023,

Secretaris,

Burgemeester,

U kunt in bezwaar gaan tegen ons besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar zet u in elk geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaar schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur ook een kopie mee van deze brief);

 • de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift op twee manieren indienen

 • Per post:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 201

2050 AE Overveen

 • Digitaal:

via het webformulier op de gemeentelijke website:

https://eloket.bloemendaal.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=887069&mNch=emj9vfv6qi 

 

Ons besluit blijft gelden totdat we op uw bezwaar hebben beslist

In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. U betaalt griffiekosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening.

U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

 • Per post:

Rechtbank Noord-Holland

Sectie bestuur

Postbus 1621

2003 BR Haarlem

 • Digitaal:

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website. Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.