Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Beleidsregels briefadres Gulpen-Wittem 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels briefadres Gulpen-Wittem 2023
CiteertitelBeleidsregels briefadres Gulpen-Wittem 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling briefadres gemeente Gulpen-Wittem 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen
 3. artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen
 4. artikel 2.40 van de Wet basisregistratie personen
 5. artikel 2.41 van de Wet basisregistratie personen
 6. artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen
 8. artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen
 9. artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen
 10. artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen
 11. artikel 17 van de Regeling basisregistratie personen
 12. artikel 18 van de Regeling basisregistratie personen
 13. artikel 19 van de Regeling basisregistratie personen
 14. artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht
 15. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
 16. artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen
 17. artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-2023nieuwe regeling

02-05-2023

gmb-2023-209275

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels briefadres Gulpen-Wittem 2023

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten:

 

gelet op de artikelen 1.1, 2.23, 2.38 tot en met 2.42, 2.45, 2.47, 2.52 en 4.17 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP), artikel 29 van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP), de artikelen 17, 18 en 19 van de Regeling basisregistratie personen (Regeling BRP), de artikelen 4:5 en 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, de circulaire BRP en briefadres (2016-0000656211) van de minister van BZK van 18 oktober 2016;

 

overwegende dat het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen met betrekking tot de registratie van briefadressen in de basisregistratie personen (BRP), om deze op een rechtmatige manier toe te kennen en te voorkomen dat personen niet zijn geregistreerd als ingezetene in de BRP;

 

vast te stellen:

 

Regeling briefadres gemeente Gulpen-Wittem 2023

Artikel 1 Redenen briefadres

Redenen voor een briefadres zijn:

 

 • 1.

  het ontbreken van een woonadres:

  • a.

   dak- of thuisloosheid;

  • b.

   korte overbrugging tussen twee woonadressen;

  • c.

   de uitoefening van een ambulant beroep;

  • d.

   een recente echtscheiding of breuk in een langdurige relatie;

  • e.

   kort verblijf in het buitenland voor minder dan acht maanden gedurende één jaar;

  • f.

   korter verblijf dan twee jaar in het buitenland en beroepshalve varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft;

  • g.

   sprake van een langdurig vermist persoon;

  • h.

   het behoren tot een kwetsbare groep, zoals een persoon met verward gedrag;

  • i.

   een recente ontruiming van de woning op het adres waarop de aanvrager ingeschreven stond.

 • 2.

  verblijf in een instelling:

  • a.

   voor opvang van mannen of vrouwen (waaronder mede bedoeld blijf-van-mijn-lijfhuizen);

  • b.

   als bedoeld in artikel 2.40, lid 3 en 4 van de Wet BRP;

 • 3.

  verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar het oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is (artikel 2.41 van de Wet BRP);

 • 4.

  het voorkomen van schrijnende situaties, waarbij inzet of voortzetting van hulpverlening noodzakelijk is, onder voorwaarden dat:

  • a.

   er sprake is van één of meer sociaal-maatschappelijke problemen;

  • b.

   de maatwerkoplossing er op gericht is om de persoon de kans te geven zijn leven ‘weer op de rit’ te krijgen, én

  • c.

   de persoon instemt met of (al) voldoet aan de voorwaarden van het hulpverleningstraject.

 • 5.

  Het is niet mogelijk om in de BRP met een briefadres geregistreerd te worden als een van de redenen genoemd in de leden 1 t/m 4 ontbreekt.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  De aangifte van adreswijziging wordt gedaan in de gemeente waar het briefadres wordt gekozen.

 • 2.

  De aangever is verplicht om bij de aangifte van adreswijziging waarbij een briefadres wordt gekozen de in het derde lid genoemde stukken te overleggen.

 • 3.

  Onder benodigde stukken als bedoeld in het tweede lid wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   een geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet van adreswijziging en daarbij kiest voor een briefadres;

  • b.

   een geldig identiteitsbewijs of een kopie ervan en een schriftelijke verklaring van instemming van de briefadresgever;

  • c.

   de ingevulde en ondertekende vragenlijst briefadres;

  • d.

   een ingevulde en ondertekende aangifte briefadres;

  • e.

   stukken, die dienen ter onderbouwing van de aanvraag.

 • 4.

  Als het briefadres gevraagd wordt op grond van artikel 1 derde lid is een verklaring van de burgemeester noodzakelijk waaruit blijkt dat opname van een woonadres niet wenselijk is.

Artikel 3 Weigeringsgronden

 • 1.

  De aanvrager heeft geen rechtmatig verblijf in Nederland;

 • 2.

  De aanvrager mag op grond van Besluit BRP niet ingeschreven worden als ingezetene;

 • 3.

  De aanvrager heeft een woonadres, met uitzondering van de gevallen als bedoeld in artikel 1, lid 2 en lid 3, van deze beleidsregels;

 • 4.

  Er loopt een onderzoek naar de verblijfplaats van de briefadresgever;

 • 5.

  Het briefadres wordt gevraagd op een niet bewoond adres (niet zijnde: het gemeentelijk briefadres);

 • 6.

  De aanvrager verblijft langer dan acht maanden in het buitenland. Indien de aanvrager beroepshalve varend is op een schip, wordt het briefadres geweigerd als hij langer dan twee jaar in het buitenland verblijft;

 • 7.

  Het briefadres betrof een woonadres waarop reeds twee alleenstaanden of twee gezinshuishoudens of een alleenstaande en een gezinshuishouden een briefadres is verleend;

 • 8.

  De aanvrager stemt niet in met het hulpverleningstraject.

Artikel 4 Herstel van verzuim bij aangifte adreswijziging waarbij een briefadres wordt gekozen

 • 1.

  De aangifte is volledig indien alle benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 2 het derde en vierde lid, zijn ingeleverd.

 • 2.

  Als één of meer gegevens ontbreken, wordt de aangever in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen het verzuim te herstellen en de aangifte alsnog aan te vullen.

 • 3.

  Indien de aangifte niet binnen de, in het vorige lid bepaalde termijn kan worden aangevuld, dan kan, op verzoek van de aangever, de termijn eenmalig verlengd worden met veertien dagen.

 • 4.

  Indien de aangifte niet binnen veertien dagen na aangifte aangevuld wordt of uitstel gevraagd wordt, wordt de aangifte buiten behandeling gesteld.

Artikel 5 Briefadres op een adres van de gemeente (gemeentelijk briefadres)

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders registreert van een persoon ambtshalve een briefadres in de BRP indien het woonadres ontbreekt, er geen aangifte van adreswijziging wordt gedaan waarbij een briefadres wordt gekozen en betrokkene voldoet aan de criteria voor inschrijving als ingezetene in de BRP. Hierbij is dan sprake van een adresonderzoek. Dit adresonderzoek wordt gestart op zowel het oude adres als het nieuwe, gemeentelijke briefadres.

 • 2.

  Als er geen schriftelijke verklaring van instemming van een briefadresgever kan worden verkregen, kent het college een briefadres toe op een adres van de gemeente (Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen).

Artikel 6 Termijn briefadres

 • 1.

  In de situaties als bedoeld in artikel 1 wordt een briefadresinschrijving toegekend voor de duur van maximaal zes maanden, tenzij in de toelichting behorende bij deze beleidsregels een andere termijn is opgenomen.

 • 2.

  Na deze termijn is het recht op een briefadres vervallen. Bij een noodzaak tot verlenging dient de persoon een nieuwe aanvraag in.

 • 3.

  De datum waarop het briefadres ingaat, kan nooit liggen op een tijdstip voor de datum van ontvangst van de aangifte briefadres bij de gemeente Gulpen-Wittem.

 • 4.

  Onverminderd hetgeen is bepaald in het eerste tot en met het derde lid, is diegene op wie het briefadres betrekking heeft en een ander adres krijgt, gehouden om in de periode tussen vier weken vóór de beoogde verhuisdatum tot en met de vijfde dag na verhuisdatum hiervan aangifte te doen bij de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft.

Artikel 7 Verplichtingen briefadresgever en briefadresnemer

 • 1.

  Zowel de briefadresgever als de briefadresnemer zijn verplicht om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de registratie van het briefadres.

 • 2.

  Betrokkene verschijnt hierbij desgevraagd in persoon.

 • 3.

  Indien er sprake is van een opneming op een adres van de gemeente zijn de ‘algemene voorwaarden gebruik regeling gemeentelijk briefadres’ (bijlage 1) van toepassing.

Artikel 8 Intrekking briefadres

 • 1.

  Met ingang van de datum waarop niet meer aan de redenen en/of voorwaarden wordt voldaan op grond waarvan een (gemeentelijk) briefadres is verleend, wordt het briefadres ingetrokken. Hierbij is dan sprake van een adresonderzoek.

 • 2.

  Indien er sprake is van een verlening (gemeentelijk) briefadres op basis van artikel 1, lid 4 en de betrokkene komt de afspraken vastgelegd in het hulpverleningsplan niet (aantoonbaar) na, wordt het briefadres ingetrokken. Hierbij is dan sprake van een adresonderzoek.

 • 3.

  Indien er sprake is van een verlening gemeentelijk briefadres, wordt het briefadres ingetrokken, zodra betrokkene niet meer aan de ‘algemene voorwaarden gebruik regeling gemeentelijk briefadres’ (bijlage 1) voldoet. Hierbij is dan sprake van een adresonderzoek.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid, kan worden afgeweken van het bepaalde in deze regeling. Van onbillijkheid kan sprake zijn als in een specifieke situatie het strikt vasthouden aan de regeling als onredelijk kan worden aangemerkt of als er onevenredige schade zou ontstaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Bij de inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt de ‘Regeling briefadres gemeente Gulpen-Wittem 2013’ ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking ervan in het gemeenteblad.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels briefadres Gulpen-Wittem 2023’.

Toelichting op de modelregeling briefadres

De wet BRP heeft als belangrijkste uitgangspunt om de burger in te schrijven op een woonadres. Pas als dat woonadres ontbreekt wordt gekeken naar het gebruik van een briefadres als inschrijfadres.

 

De modelregeling briefadres heeft als doel om briefadressen in de BRP mogelijk te maken voor burgers zonder woonadres en voor kwetsbare burgers en daarnaast het misbruik van briefadressen in de BRP tegen te gaan.

 

De modelregeling is niet bedoeld om op basis van deze regeling personen niet in te schrijven in de BRP. Immers, iedereen die rechtmatig in Nederland verblijft, moet in beginsel ingeschreven worden in de BRP als ingezetene. Indien de gemeente inschrijving toch weigert, doet zij dat slechts op basis van de wet BRP.

 

Gemeenten zijn verplicht om ambtshalve een briefadres in de BRP te registreren. Wanneer iemand niet beschikt over een woonadres en er geen verwachting is dat hij zelf een briefadresaangifte zal doen, vanwege uiteenlopende redenen, of hij doet wel aangifte maar er is geen briefadresgever, dan is de gemeente verplicht voor die burger ambtshalve een briefadres te registreren. Zie verder artikel 2.23 wet BRP.

 

Daar waar in de regeling gesproken wordt over aangifte van adreswijziging wordt ook een aangifte van verblijf en adres bedoeld, tenzij dit nadrukkelijk anders bepaald is. Het is de burger toegestaan om een briefadres bij inschrijving op grond van aangifte van verblijf en adres te kiezen. Dit is in niet strijd met artikel 2.38 wet BRP.

 

Toelichting artikel 1, lid 2, onder a:

 

 • Personen die niet beschikken over een woonadres en gebruik maken van de maatschappelijke opvang (passantenverblijven en dag- en nachtopvang) kunnen met een briefadres ingeschreven worden bij één van de opvanginstellingen.

 • In de circulaire BRP en briefadres van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 oktober 2016 (kenmerk 2016-0000656211) is geregeld dat personen die verblijven in een opvanghuis voor mannen en vrouwen met een briefadres ingeschreven kunnen worden op het kantooradres van de desbetreffende instelling. Op die manier wordt het feitelijke woonadres van betrokkenen adequaat beschermd tegen ongewenste kennisneming door onbevoegden.

Toelichting artikel 1, lid 2 onder b:

Degene die zijn woonadres heeft in een instelling als bedoeld in artikel 2.40 wet BRP, kan in afwijking van artikel 2.38, lid 1 en artikel 2.39, lid 1 van de wet BRP in plaats van inschrijving op zijn woonadres een briefadres kiezen. Op grond van artikel 2.40, lid 3 wet BRP zijn dit instellingen voor gezondheidszorg, instellingen op het gebied van kinderbescherming en penitentiaire instellingen. In de artikelen 17 t/m 19 van de Regeling BRP is aangegeven voor welke instellingen een briefadres gekozen kan worden. Het college van B&W is eveneens bevoegd, op grond van artikel 2.40, lid 4 wet BRP, instellingen op het terrein van maatschappelijke opvang aan te wijzen.

 

Toelichting artikel 1, lid 3:

Als de burgemeester van oordeel is dat het om veiligheidseisen gewenst is een persoon niet op het woonadres in te schrijven, kan inschrijving op een briefadres plaatsvinden. Deze verklaring zal veelal bij de afdeling burgerzaken terecht komen via de interne kanalen van de gemeente.

 

Toelichting artikel 1, lid 4:

Dit artikel biedt extra mogelijkheden voor toepassing van de menselijk maat. Onder 'de menselijke maat’ wordt in dit verband verstaan, recht doen aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.

 

Indien degene die aangifte doet van adreswijziging, waarbij een briefadres wordt gekozen, één of meer sociaal-maatschappelijke problemen heeft, zullen de gegevens van de aanvrager gedeeld worden met het Sociaal Team. Bij sociaal-maatschappelijke problematiek kan gedacht worden aan psychische problematiek gecombineerd met problemen zoals schulden, dakloosheid en werkloosheid.

 

De bedoeling is dat het Sociaal Team oplossingen vindt voor inwoners die niet op grond van bestaande regels ingeschreven kunnen worden op een (brief)adres en daardoor in een schrijnende (financieel en maatschappelijk) situatie verkeren. Indien degene die aangifte doet van adreswijziging, waarbij een briefadres wordt gekozen, dit traject al heeft doorlopen en al in een hulpverleningstraject zit, kan er ook maatwerk geleverd worden zonder bespreking in het Sociaal Team.

 

Toelichting artikel 2, lid 1:

 

Een briefadres kan, in aanvulling op wat de wet regelt en in afwijking van een woonadres, worden gekozen binnen elke gemeente in Nederland. Het is niet verplicht om een briefadres te kiezen in de gemeente waar voor het laatst een woonadres werd gehouden. Voor gedetineerden of personen die in een psychiatrische inrichting verblijven is het advies om bij voorkeur een briefadres te kiezen in de gemeente van herkomst. Dit is onder andere van belang voor de verworven rechten die de briefadreshouder daar heeft opgebouwd, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. De aangifte wordt altijd gedaan in de gemeente waar het briefadres zich bevindt.

 

Toelichting artikel 2, lid 2 en 3:

 

Bij de aangifte dient een schriftelijke verklaring van instemming te worden gevoegd van degene bij wie het briefadres wordt gehouden op grond van artikel 2.45 lid 2 van de wet BRP. In de schriftelijke aangifte, waarbij briefadres wordt gekozen, dienen de redenen van het briefadres en de te verwachten duur van het briefadres te worden opgenomen. De aangever dient tevens een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van zichzelf als van degene bij wie het briefadres wordt gehouden te overleggen. De vragenlijst briefadres is als bijlage 2 bijgevoegd.

 

Toelichting artikel 2, lid 4:

 

Het is niet waarschijnlijk dat de briefadreshouder bij zijn aangifte altijd de verklaring van de burgemeester zal kunnen overleggen. De verwachting is, dat deze verklaring veelal bij de afdeling burgerzaken terecht komt via de interne kanalen van de gemeente.

 

Toelichting artikel 4:

 

Ontbreekt bij de aangifte van adreswijziging, waarbij een briefadres wordt gekozen, één of meer van de benodigde stukken, dan wordt de aangifte behandeld als een onvolledige aangifte. De benodigde stukken worden persoonlijk, per e-mail of per brief medegedeeld aan de aangever. De aangever wordt schriftelijk in de gelegenheid gesteld binnen veertien dagen na verzending van het verzoek het verzuim te herstellen en de aangifte aan te vullen met de ontbrekende stukken. De aangever kan echter in reactie daarop het verzoek doen de termijn om de aangifte aan te vullen eenmalig te verlengen met veertien dagen.

 

Wanneer de aangever niet binnen veertien dagen zijn/haar aangifte aanvult of uitstel aanvraagt, wordt een brief verstuurd over het besluit dat de aangifte van adreswijziging, waarbij een briefadres wordt gekozen, buiten behandeling wordt gesteld wegens het ontbreken van de gevraagde documenten.

 

Als de aangifte buiten behandeling wordt gesteld is er geen brondocument op grond waarvan de aangever op een adres ingeschreven kan worden en is er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.23 van de wet. De uitwerking daarvan is in deze regeling beschreven in artikel 5.

 

Toelichting bij artikel 5:

 

De gemeente moet voorzien in een briefadres wanneer alle andere opties voor de ingezetene, die geen woonadres heeft, niet mogelijk zijn. Daarmee wordt voorkomen dat personen die wel rechtmatig in Nederland verblijven, van inschrijving op een adres in de BRP worden uitgesloten.

 

Omdat de gemeente dan zelf briefadresgever is, zal de gemeente een van haar eigen adressen of die van een aangewezen instelling moeten inzetten als briefadres. Voor de inschrijving op een adres van een aangewezen instelling is toestemming vereist van die instelling. Als een verklaring van instemming niet kan worden verkregen vindt inschrijving plaats op een adres van de gemeente.

 

Toelichting bij artikel 6, lid 1 en 2:

 

Een briefadres wordt voor een periode van maximaal 6 maanden verstrekt. Het is mogelijk om in onderstaande gevallen van deze periode af te wijken.

 

Reden voor briefadres:

Maximale periode waarvoor briefadres kan worden afgegeven:

Vaart beroepsmatig op een schip dat thuishaven in Nederland heeft, korter dan twee jaar in het buitenland, persoon heeft geen woonadres

Maximaal twee jaar, afhankelijk van de situatie

De uitoefening van een ambulant beroep

Maximaal twee jaar, afhankelijk van de situatie

Verblijf in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijfhuizen)

Voor de duur dat de persoon in de instelling verblijft

Verblijf in een instelling als bedoeld in art. 2.40, lid 3 en 4, Wet BRP

Voor de duur dat de persoon in de instelling verblijft

Verblijf op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres naar oordeel van de burgemeester om veiligheidsredenen niet wenselijk is ingevolge art. 2.41, Wet BRP

Voor de duur dat de persoon op een ander adres/in de instelling verblijft

De in artikel 6 genoemde termijn van 6 maanden is het signaal om of contact te hebben met betrokkene of als het contact niet mogelijk is, een onderzoek te starten op basis van de circulaire adresonderzoek BRP van 1 november 2018 van het ministerie van BZK. Als het resultaat van dat adresonderzoek is dat er geen nieuw adres bekend is, dan besluit het college tot opname van vertrekgegevens naar een onbekend land met toepassing van artikel 2.22 van de wet, waardoor de gegevens van betrokkene verhuizen naar het Register van Niet-Ingezetenen. Het voornemen kan verzonden worden aan het laatst bekende adres van de persoon in de BRP. Ook het besluit moet bekend gemaakt worden aan de persoon. Als bekendmaking van het besluit niet kan plaatsvinden door toezending of uitreiking zal bekendmaking op een andere geschikte wijze moeten plaatsvinden, dit kan via publicatie in een huis-aan-huisblad, dagblad of het gemeenteblad op www.overheid.nl.

 

Toelichting artikel 6, lid 4:

 

De wet BRP verplicht een ingezetene om aangifte te doen van zijn nieuwe adres. Zodra hij weer beschikt over een woonadres of over een ander briefadres, moet hij hiervan aangifte doen binnen de daarvoor in artikel 2.39 lid 2 van de wet BRP gestelde termijn van vier weken voorafgaand aan en vijf dagen ná de daadwerkelijke verhuizing. Hij mag hier niet mee wachten totdat de eerder bepaalde of afgesproken termijn van het briefadres is verstreken. Als aangifte wordt gedaan van een ander briefadres, dan wordt dit uiteraard weer getoetst aan de voorwaarden uit deze regeling en die de wet stelt.

 

Toelichting artikel 7:

 

Zowel de briefadresgever als de briefadreshouder zijn verplicht inlichtingen te verstrekken die van belang zijn voor de bijhouding van het briefadres in de BRP. In het geval er een aangifte is, bestaat die verplichting op grond van artikel 2.45 wet BRP, als een aangifte ontbreekt bestaat de verplichting op grond van artikel 2.47 wet BRP.

 

Toelichting artikel 9:

 

Door het opnemen van het maatwerkartikel (art 1, lid 4) is de noodzaak van een hardheidsclausule kleiner geworden. Het maatwerkartikel ziet toe op de situatie van het voorkomen van schrijnende situaties, waarbij hulpverlening noodzakelijk is in geval van sociaal-maatschappelijke problemen.

 

Ook andere bijzondere situaties kunnen zich voordoen, waarbij strikte toepassing van deze regeling tot onbillijkheid kan leiden. Ook in deze uitzonderingsgevallen kan het gerechtvaardigd zijn om af te wijken van deze regeling. Het is goed om als gemeentelijk dienstverlener nooit de menselijke maat uit het oog te verliezen. Het belang daarvan kan zo groot zijn dat de gemeente in zeer bijzondere gevallen voorbij kan gaan aan de bepalingen van deze beleidsregeling.

Bijlage 1 ‘Algemene voorwaarden gebruik briefadres gemeente Gulpen-Wittem’

 • 1.

  Ik meld mij wekelijks bij de receptie van het gemeentehuis om (eventuele) post op te halen. Dit kan tijdens openingstijden van het gemeentehuis;

 • 2.

  Ik weet dat ik me dien te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs/identiteitskaart/paspoort) bij het ophalen van mijn post;

 • 3.

  Ik ben op de hoogte van de afspraak dat wanneer ik langer dan drie weken geen post ophaal bij de receptie, zonder daarover overleg te hebben gehad, de inschrijving op het briefadres kan vervallen;

 • 4.

  Ik ben op de hoogte van de afspraak dat wanneer ik langer dan drie weken geen post ophaal bij de receptie, zonder daarover overleg te hebben gehad, de post retour zal gaan naar de afzender;

 • 5.

  Wijzigingen in mijn woonsituatie, zoals het vinden van woonruimte, opname in een ziekenhuis/kliniek/zorginstelling/andere instelling, verblijf in een andere gemeente of vertrek naar het buitenland meld ik direct aan het KCC via info@gulpen-wittem.nl of 14 043. Ik ben op de hoogte van het feit dat een dergelijke wijziging consequenties kan hebben voor de inschrijving op het briefadres;

 • 6.

  Ik weet dat het briefadres van tijdelijke aard is (maximaal 6 maanden);

 • 7.

  Ik weet dat ik desgevraagd alle informatie met betrekking tot mijn verblijf- en woonsituatie en het briefadres verstrek aan de gemeente Gulpen-Wittem;

 • 8.

  Ik ben goed bereikbaar voor de gemeente op bovenstaand opgegeven telefoonnummer en e-mailadres. Onder goed bereikbaar wordt verstaan: ik beantwoord telefoongesprekken van de gemeente direct, bel de gemeente terug op 14043 binnen 3 werkdagen of beantwoord een e-mail binnen 3 werkdagen;

 • 9.

  Op het briefadres ontvang ik alleen de officiële post, geen reclame of pakketten van onder andere postorderbedrijven. Ik weet dat dit kan leiden tot het vervallen van de inschrijving op het briefadres;

 • 10.

  Het briefadres gebruik ik niet voor het vestigen van een bedrijf. Ik weet dat dit kan leiden tot het vervallen van de inschrijving op het briefadres;

 • 11.

  De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen, beschadigde en/of per abuis geopende post.

 • 12.

  Indien van toepassing: ik weet dat bovenstaande afspraken ook gelden voor de minderjarige over wie ik gezag uitoefen.

Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.

 

Datum : ________________________________________

 

 

Naam : _________________________________________

 

 

 

Handtekening : __________________________________________

Bijlage 2 ‘Vragenlijst briefadres gemeente Gulpen-Wittem’

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de BRP in Gulpen-Wittem. U kunt alleen dan op een briefadres ingeschreven worden als u geen vast woonadres heeft of als u in een instelling woont waar het hebben van een briefadres is toegestaan.

 

De gemeente Gulpen-Wittem wil inwoners zoveel mogelijk inschrijven daar waar ze wonen.

 

Het briefadres is dan ook bedoeld voor de bijzondere situatie waarin burgers om welke reden dan ook tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet bereikbaar zijn voor derden, waaronder overheidsinstanties.

 

Om te kunnen beoordelen of u ingeschreven kunt worden op een briefadres, dient u dit formulier in te vullen, te ondertekenen en te overhandigen aan een medewerker van het Klantcontactcentrum.

 

 • 1.

  Heeft U een vaste woon- of verblijfplaats (dit kan ook een woonwagen zijn)?

□ ja, mijn woon- of verblijfadres is: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

□ nee

 

 • 2.

  Op welk(e) adres(sen) verblijft u de komende periode (3-6 maanden) en hoe lang verblijft u daar?

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Op welk adres(sen) bevinden zich uw persoonlijke bezittingen?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 • 3.

  Verblijft u op een adres en wil de hoofdbewoner u uitsluitend als briefadres laten inschrijven vanwege nadelige financiële consequenties voor de hoofdbewoner zelf (bijstandsuitkering, huursubsidie, etc.)?

□ ja □ nee

 

 • 4.

  Waarom wilt u een briefadres?

Toelichting: Geef hieronder gemotiveerd uw reden op voor uw aanvraag tot een briefadres. Hierbij dient u bewijsstukken toe te voegen als onderbouwing (bij overbrugging tussen twee adressen, bijvoorbeeld: bewijs verkoop en aankoop woning).

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 • 5.

  Op welk adres wilt u ingeschreven worden?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

 • 6.

  Vertrekt u naar het buitenland?

□ ja, ik vertrek voor een periode van …… maanden/jaren naar het buitenland (vul deze passage naar waarheid in. Inschrijving in de BRP terwijl u in het buitenland woont kan namelijk nadelige gevolgen hebben. U kunt bijvoorbeeld aangeslagen worden door de belastingdienst, terwijl u helemaal niet in Nederland woonde.

 

□ nee, ik vertrek niet naar het buitenland

 

 • 7.

  Ondertekening

Ik verklaar hierbij dat ik instem met de inhoud van dit formulier en dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.

Datum ondertekening : __________________________________________

 

Handtekening:

 

____________________________________________________________________