Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Rozendaal
CiteertitelBeleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Rozendaal
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 7 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
 3. artikel 13 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
 4. artikel 14 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-202301-05-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-209044

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Rozendaal

De burgemeester van de gemeente Rozendaal,

 

gelet op de artikelen 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en 7, 13 en 14 van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;

 

overwegende dat het gewenst is om beleidsregels vast te stellen over:

 • -

  de uitleg van voornoemde wettelijke voorschriften;

Besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels Leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Rozendaal

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Regeling: Regeling opvang ontheemden Oekraïne

  • b.

   Belanghebbende: de ontheemde bedoeld in artikel 1 sub c van de RooO, die in Nederland verblijft op grond van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming

  • c.

   Gezin: Tot een gezin behoren:

   • i.

    Echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners

   • ii.

    Hun minderjarige kinderen, mits ongehuwd en van hen afhankelijk

   • iii.

    Een ouder of voogd die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen

  • d.

   Gemeentelijke opvang: een opvangvoorziening als bedoeld in artikel 1 sub h van de Regeling

  • e.

   Particuliere opvang: een opvangvoorziening als bedoeld in artikel 1 sub i van de Regeling

  • f.

   Financiële toelage: bedrag bestaande uit leefgeld (voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven)

  • g.

   Leefgeld: geld om eten, drinken, kleding en andere persoonlijke uitgaven van te doen

  • h.

   Wooncomponent: geld om een bijdrage te doen in gas, water, licht en andere bijkomende kosten

  • i.

   Ontmoetingsruimte: locatie in de gemeente waar belanghebbenden en anderen terecht kunnen voor vragen, het doorgeven van informatie, het verkrijgen van ondersteuning enz.

  • j.

   Locatiemanager: de persoon die belast is met de coördinatie van en inzake de ontmoetingsruimte

  • k.

   Inkomensconsulent: de consulent die is aangewezen voor de uitvoering van de leefgeldregeling

  • l.

   Vrijwilligerswerk: arbeid die verricht wordt zonder betaling van loon of daarmee vergelijkbare beloning

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  De burgemeester verstrekt op aanvraag van de belanghebbende leefgeld aan de belanghebbende en zijn gezin

 • 2.

  De aanvraag geschiedt via het daartoe bestemde formulier

 • 3.

  Het leefgeld wordt verstrekt met ingang van de eerste dag van de maand van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De belanghebbende verstrekt binnen 14 dagen aan de burgemeester de inlichtingen die van invloed zijn op het recht en op de hoogte van het leefgeld.

 • 2.

  Ten minste verstrekt de belanghebbende inlichtingen die betrekking hebben op de aanvaarding of wijzigingen van betaald werk, het verkrijgen van een uitkering, verhuizing binnen de gemeente, vertrek uit de gemeente, tijdelijk verblijf buiten de gemeente en wijzigingen in zijn gezinssituatie.

Artikel 4 Recht op leefgeld

 • 1.

  Een recht op leefgeld bestaat jegens de belanghebbende, die:

  • a.

   In de gemeente is ingeschreven in het BRP, en

  • b.

   Verblijft in een gemeentelijke opvang voorziening of een particuliere opvang

 • 2.

  Geen recht op leefgeld bestaat jegens de belanghebbende

  • a.

   Die verblijft in een door hemzelf gehuurde of gekochte woning

  • b.

   Die tevens de Nederlandse nationaliteit bezit

  • c.

   Van wie rechtens de vrijheid is ontnomen

  • d.

   Aan wie tijdelijke bescherming wordt geweigerd vanwege het bepaalde in artikel 28 van de Richtlijn Tijdelijke bescherming Oekraïners

Artikel 5 Hoogte van het leefgeld

 • 1.

  De hoogte van het leefgeld wordt bepaald conform artikel 10 van de Regeling voor een ontheemde in de gemeentelijke opvang of artikel 12 van de Regeling voor een ontheemde in een particuliere opvang.

 • 2.

  Het leefgeld wordt verstrekt per volledige maand, zonder berekening naar rato van het aantal dagen in de maand waarop de belanghebbende aan de voorwaarden voor leefgeld voldoet.

Artikel 6 Beëindiging van het leefgeld

 • 1.

  De verstrekking van het leefgeld wordt beëindigd of beperkt indien de belanghebbende of de partner inkomsten uit arbeid, dan wel een uitkering van de Nederlandse overheid in Nederland of een ander land heeft.

 • 2.

  Het leefgeld wordt beperkt of ingetrokken op basis van de hoogte van het inkomen:

  • a.

   Bij een inkomen gelijk of hoger dan het leefgeld van de meerderjarige leden van het gezin dan wordt het leefgeld ingetrokken, of

  • b.

   Bij een inkomen van de meerderjarige leden van het gezin minder dan het gebruikelijke leefgeld dan wordt het leefgeld beperkt tot het inkomen en restant leefgeld even hoog is als de gebruikelijke leefgeld

  • c.

   Wanneer een minderjarige inkomen uit een bijbaan heeft, heeft dit alleen gevolgen voor de leefgelduitkering van de minderjarige, niet voor de overige gezinsleden

 • 3.

  Het leefgeld wordt beëindigd indien het gezin langer dan 28 dagen niet in de opvangvoorziening is verschenen en de burgemeester hiervan niet op de hoogte heeft gesteld. Deze termijn gaat in vanaf de dag van constatering dat iemand afwezig is.

 • 4.

  Indien één of enkele personen van het gezin vertrekken of langer dan 28 dagen niet in de opvangvoorziening zijn verschenen wordt de hoogte van het leefgeld aangepast naar de situatie van het gezin dat nog wel op het woonadres verblijft.

 • 5.

  De beëindiging zoals bedoeld in lid 4 gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin van één of meer van de bovengenoemde omstandigheden is gebleken.

Artikel 7 Hernieuwd recht op leefgeld

 • 1.

  Bij beëindiging van het werk of de uitkering kan de belanghebbende een nieuwe aanvraag indienen voor leefgeld. Het leefgeld gaat dan in vanaf de dag volgend op de dag dat het laatste inkomen of uitkering is ontvangen, of vanaf de dag van aanvraag.

 • 2.

  Bij terugkeer in de gemeente na een verblijf langer dan 28 dagen kan de belanghebbende een nieuwe aanvraag indienen. Het leefgeld gaat dan in vanaf de maand volgend op de maand van terugkeer.

Artikel 8 Langdurig verblijf in een zorginstelling

 • 1.

  De belanghebbende die tenminste 5 weken onafgebroken verblijf heeft in een zorginstelling krijgt een vergoeding voor kleding en persoonlijke uitgaven als bepaald in artikel 10 lid 7 van de Regeling.

 • 2.

  Deze vergoeding gaat in vanaf de eerste dag van de tweede maand van opname.

Artikel 9 Vergoeding vrijwilligerswerk

 • 1.

  De belanghebbende die structureel vrijwilligerswerk verricht op basis van een vrijwilligersovereenkomst op een gemeentelijke opvang voor ontheemden uit de Oekraïne krijgt een vrijwilligersvergoeding van € 14,00 per week

 • 2.

  De vrijwilligersvergoeding kan enkel worden toegekend aan ontheemden als bedoeld in artikel 1 sub c van de Regeling

 • 3.

  De burgemeester kan werkzaamheden aanwijzen en deze toewijzen aan belanghebbenden die op een opvanglocatie verblijven, met inachtneming van artikel 11a van de Regeling. De ontheemde tekent samen met de coördinator hiervoor een vrijwilligersovereenkomst.

 • 4.

  De werkzaamheden bedoeld in lid 2 en lid 3 dienen exclusief te zijn gericht op of ten behoeve te zijn van ontheemden als bedoeld in artikel 1 sub c van de Regeling die hun verblijf hebben in de gemeente Rozendaal.

Artikel 10 Terugvordering

De burgemeester vordert ten onrechte verstrekt leefgeld terug in gevallen waarin geen recht op dit leefgeld bestaat.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  De burgemeester kan besluiten tijdelijk af te wijken van deze beleidsregels wanneer specifieke individuele omstandigheden van dien aard zijn, dat een strikte toepassing van de beleidsregels tot een schrijnende situatie leidt of een schrijnende situatie laat voortduren.

 • 2.

  De hardheidsclausule kan ook worden toegepast op de situatie waarin niet wordt voorzien in de Regeling dan wel deze beleidsregels.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels leefgeld ontheemden Oekraïne gemeente Rozendaal’.

Rozendaal, 9 mei 2023

De burgemeester van de gemeente Rozendaal,

Ester Weststeijn