Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie (Brp)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing toezichthouders Basisregistratie (Brp)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2023Deze regeling vervangt het desbetreffende aanwijzingsbesluit op naam van de medewerkers Burgerzaken

18-04-2023

gmb-2023-207906

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders Basisregistratie (Brp)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Drenthe,

 

gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van het aanwijzen van toezichthouders;

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen (Brp);

 

overwegende dat het gewenst is dat de hierna genoemde medewerkers worden aangewezen als toezichthouders Basisregistratie personen (Brp), zodat zij komen te beschikken over de bevoegdheden als bedoeld in de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (Brp), hoofdstuk 8;

 

 

besluit:

 

 

 

 

Artikel 1 Aanwijzing

Aan te wijzen als toezichthouder Brp als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet BRP, de:

 • medewerker Gemeentelijk Informatie Punt (GIP);

 • medewerker cluster Burgerzaken;

 • buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) / medewerker VHT B;

 • medewerker bouwhandhaving;

 • medewerker handhaving Sociaal Domein / medewerker VHT A.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit toezichthouders Brp treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Het desbetreffende aanwijzingsbesluit op naam van de medewerkers Burgerzaken wordt ingetrokken met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 april 2023,

M. Hacking C. Bijl

secretaris burgemeester