Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Besluit tot ontheffing geheimhoudingsplicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot ontheffing geheimhoudingsplicht
CiteertitelBesluit tot ontheffing geheimhoudingsplicht
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 67, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2023nieuwe regeling

05-05-2023

bgr-2023-519

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot ontheffing geheimhoudingsplicht

Het dagelijks bestuur van GBLT,

 

Op verzoek van de gezamenlijke gemeentelijke deelnemers van GBLT van 27 maart 2023,

 

Gelet op artikel 67, lid 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 20, lid 10 Gemeenschappelijke Regeling GBLT

 

Besluit;

Artikel 1.  

Er wordt ontheffing verleend van de geheimhoudingsplicht voor gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Lokale aanpak isoleren 750.000 koopwoningen samen met gemeenten in het Nationaal Isolatie Programma.

Artikel 2.  

Voor het in artikel 1 vermelde doeleinde verstrekt GBLT in kalenderjaar 2023 aan de betreffende gemeentelijke deelnemer een overzicht van alle in die gemeente gelegen woningen die de in dit artikel vermelde WOZ-waarde niet te boven gaan. De bovengrens van de WOZ-waarde bedraagt voor:

  • Gemeente Bunschoten : € 402.000

  • Gemeente Leusden : € 437.000

  • Gemeente Nijkerk : € 433.000

  • Gemeente Zwolle : € 374.000

  • Gemeente Dronten : € 284.000

  • Gemeente Dalfsen : € 356.000

Artikel 3.  

Dit besluit treedt vier weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in werking.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur op 5 mei 2023

R.A.C. de Haan

Directeur GBLT

B.J. van Vreeswijk

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT