Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Wegsleepverordening gemeente Castricum 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Castricum 2003
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Castricum 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwegsleepverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet, art. 173

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2003Nieuwe regeling

27-03-2003

Nieuwsblad van Castricum, 02-04-2003

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Castricum 2003

De raad van de gemeente Castricum,

gelezen het verzoek van het college en wethouders van 25 februari 2003.

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken en Middelenbeleid d.d. 12 maart 2003;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t vast te stellen de volgende verordening: Wegsleepverordening Castricum 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:a. RVV 1990:het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;b. wet:de Wegenverkeerswet 1994;c. besluit:het Besluit wegslepen van voertuigen;d. voertuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;e. motorrijtuig:wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;f. het college:het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de bebouwde kom aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten. Tevens wordt aangewezen het strandplateau te Castricum aan Zee.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:het terrein van Schilder, gelegen aan de Burg. Nieuwenhuysenstraat 16 te Limmen

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden nader door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten (inclusief BTW en exclusief opslag) van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:a. basistarief / voorrijkosten i .70,21 (vast bedrag);b. overbrengkosten i .86,21 (vast bedrag). 

 • 2

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:a. kosten voor opslag/afgiftevergoeding i 86,99b. 1e 24 uur stallingvrijc. i 11,24 voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan 

 • 3

  De kosten als genoemd in de leden 1 en 2 worden verhoogd met een percentage van 10% in verband met indirecte kosten.

 • 4

  De onder de punten 1 en 2 vastgestelde tarieven kunnen jaarlijks door het college op basis van indexering ingevolge het NEA-rapport worden bijgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van zes weken na de bekendmaking

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als AWegsleepverordening gemeente Castricum 2003".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Castricum op 27 maart 2003

de voorzitter,                             de griffier,

 

A.Emmens-Knol                      drs. B. Fink