Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Mandaatbesluit archiefbeheer door Peelgemeenten met betrekking tot de Wet Inburgering 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit archiefbeheer door Peelgemeenten met betrekking tot de Wet Inburgering 2021
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10 van de Aanpassingswet derde tranche Awb I

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2023nieuwe regeling

04-10-2022

gmb-2023-203150

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit archiefbeheer door Peelgemeenten met betrekking tot de Wet Inburgering 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

overwegende dat:

- de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf Peelgemeenten vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet Inburgering;

- de colleges van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van deze taken gebruik maken van de applicatie ZorgNed van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna: “GR Peelgemeenten”);

- partijen in een dienstverleningsovereenkomst afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de applicatie ZorgNed door de vijf Peelgemeenten ten behoeve van de Wet Inburgering.

- partijen onder andere zijn overeengekomen dat de GR Peelgemeenten de archieftaken omtrent het beheer, waardering en selectie tot en met de overbrenging/vernietiging van de archiefbescheiden uitvoert die in het kader van de Wet Inburgering in de applicatie ZorgNed worden gearchiveerd. Deze taken worden uitgevoerd op basis van de metadata die door de vijf Peelgemeenten in ZorgNed worden geregistreerd. De vijf Peelgemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de registratie van deze metadata.

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb);

 

b e s l u i t :

 

 

 

 

 

 

1. Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten wordt de bevoegdheid verleend om het archief te beheren en alle taken uit te voeren omtrent het beheer, waardering en selectie tot en met de overbrenging/vernietiging van de archiefbescheiden die in het kader van de Wet Inburgering door de gemeente Deurne in ZorgNed worden geregistreerd.

2. Aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten de bevoegdheid te verlenen conform de bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2022 ondermandaat te verlenen aan haar medewerkers belast met de uitvoering van de bevoegdheden genoemd onder 1 van dit besluit.

3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad van de gemeente Someren.

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren,

de secretaris, de burgemeester,

J. Koppers-Krabben D. Blok