Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Nadere regels Toekomst bestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Toekomst bestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk
CiteertitelNadere regels Toekomst bestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2023nieuwe regeling

14-03-2023

gmb-2023-201862

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Toekomst bestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk

 

gelet op artikel 5, tweede lid, en artikel 11 van de Verordening ‘Toekomst bestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk’;

 

Besluit:

Vast te stellen de nadere regels Toekomst bestendig Wonen Gelderland

Artikel 1. Stimuleringsmaatregelen

Als stimuleringsmaatregelen worden aangewezen:

 

Algemeen

 • afsluitkosten t.b.v. Toekomstbestendig Wonen lening

 • notariskosten t.b.v. Toekomstbestendig Wonen lening

 • advisering (financieel advies, saneringsrapportage, energie maatwerkadvies)

 • asbestsanering

 • funderingsherstel

 • sloop bijgebouwen

Verduurzamingsmaatregelen

 • een warmtepomp, al dan niet hybride, met uitzondering van lucht-lucht warmtepompen;

 • een bodemenergiesysteem;

 • een zonnestroom (PV)-systeem;

 • een zonnewarmtesysteem (incl. zonneboiler);

 • een kleinschalige windturbine;

 • gevelisolatie;

 • dakisolatie, waaronder het aanbrengen van een groen dak;

 • vloerisolatie;

 • glasisolatie;

 • een Lage Temperatuur Afgifte-systeem (LTV), als onderdeel van een duurzame verwarmingsinstallatie;

 • een duurzame installatie ten behoeve van het binnenklimaat;

 • douche-WarmteTerugWin (WTW) systeem;

 • de aansluiting op een duurzaam collectief warmtenet;

 • maatregelen gericht op waterbesparing;

 • maatregelen gericht op bevordering van de biodiversiteit;

 • LED-verlichting, of gelijkwaardige energiezuinige verlichting;

 • maatregelen gericht op aardgasvrij wonen;

 • maatregelen ter bevordering van het eigen gebruik van op of om de woning geproduceerde duurzame energie;

 • laadfaciliteiten voor elektrische voertuigen;

 • de aanleg van een zorgkamer op de begane grond

Artikel 2. Budget

 • 1.

  Er is een revolverend gemeentelijk budget van maximaal 4 miljoen euro dat geldt als plafond voor het verstrekken van leningen. Leningen op basis van de volgende regelingen worden verstrekt ten laste van dit budget:

  • Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk.

Artikel 3. Slotbepaling

 • 1.

  Deze nadere regels treden de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad in werking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels ‘Toekomst bestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk’

Aldus besloten in de collegevergadering van 14 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris,

de heer D.J. van Huizen

de burgemeester,

de heer mr. drs. G.D. RENKEMA

Bijlage 1 Toelichting

Artikel 1 

Onder maatregelen gericht op aardgasvrij wonen worden onder ander verstaan: de kosten voor het permanent afsluiten van een aardgasaansluiting, verzwaring van de elektrische installatie en aanschaf en installatie van elektrische inductie kooktoestellen inclusief pannensets ten behoeve van het aardgasvrij of “aardgasvrij ready” maken van een woning. Onder maatregelen ter bevordering van het eigen gebruik van op of om de woning geproduceerde duurzame energie worden onder andere verstaan: thuisaccu’s en gelijkstroomcircuits in de woning.

 

Artikel 2 

De gemeente Nijkerk verstrekt leningen om woningverduurzaming te stimuleren op basis van de Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk’. Deze leningen maken gebruik van een gemeentelijk revolverend fonds met een budget van € 4 miljoen.