Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Subsidieverordening onderhoud rijksmonumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening onderhoud rijksmonumenten
CiteertitelSubsidieverordening onderhoud rijksmonumenten gemeente Castricum 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpOnderhoud rijksmonumenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Monumentenwet 1988

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2004Nieuwe regeling

17-12-2003

Nieuwsblad van Castricum, 14-01-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening onderhoud rijksmonumenten

Overwegende, dat het gewenst is deze regeling zoveel mogelijk te laten aansluiten op het Besluit rijkssubsidiering onderhoud monumenten d.d. 28 november 1988 (Stb. 529), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 september 2001(Stb. 415);

gelezen het voorstel van het college d.d. 18 november 2003.

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Monumentenwet 1988, de Monumentenverordening gemeente Castricum 2003, de wet Algemene regelen herindeling, de Tijdelijke Referendumwet en de Algemene subsidieverordening gemeente Castricum;

B e s l u i t : Vast te stellen de SUBSIDIEVERORDENING ONDERHOUD RIJKSMONUMENTEN

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:a. Eigenaar : de natuurlijke persoon of de rechtsper-soon, die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een be- schermd monument;b. Onderhoudswerkzaamheden : periodieke onderhoudswerkzaamhedenaan een beschermd monument, welke werkzaamheden door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als zodanig worden aangemerkt en die dienen om het beschermde monument als zodanig in stand te houdenc. Monument : als zodanig door de Minister vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende en in het Rijksmonumentenre- gister ingeschreven:1. kerkgebouwen;2. historische buitenhuizen enlandhuizen, gelegen op een historische buitenplaats;3. opstallen op begraafplaatsen;4. boerderijen met rieten daken;5. orgels

Artikel 2  

 • 1

  De raad stelt jaarlijks een subsidieplafond vast waaruit blijkt welk bedrag voor een bepaald jaar beschikbaar wordt gesteld voor het onderhoud van monumenten.

 • 2

  Die aanvragen, die gelet op het beschikbare subsidiebedrag, niet kunnen worden gehonoreerd, kunnen met ingang van 1 januari van het daarop volgende jaar wederom worden ingediend als de weigering uitsluitend is gebaseerd op het bereiken van het subsidieplafond.

Artikel 3  

 • 1

  Het college kan subsidie verstrekken voor naar haar oordeel sober en doelmatig uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan monumenten.

 • 2

  De subsidie voor onderhoudswerkzaamheden aan monumenten wordt aangemerkt als een investeringssubsidie zoals bedoeld in artikel 1, onder k, van de Algemene subsidieverordening gemeente Castricum 2002.

Artikel 4  

 • 1

  De subsidie voor het onderhoud van een monument als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1, bedraagt maximaal 12,5% van het totaal der kosten die met de onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn geweest gedurende het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, tot een subsidiebedrag van ten hoogste €1.420,- per jaar. Een subsidie van minder dan €55,- wordt niet verleend.

 • 2

  De subsidie voor het onderhoud van een monument als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdelen 2 tot en met 4, bedraagt maximaal 10% van het totaal der kosten die met de onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn geweest gedurende het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, tot een subsidiebedrag van ten hoogste €1.135,- per jaar. Een subsidie van minder dan €55,- wordt niet verleend.

 • 3

  De subsidie voor het onderhoud van een monument als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 5, bedraagt maximaal 10% van het totaal der kosten die met de onderhoudswerkzaamheden gemoeid zijn geweest gedurende het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, tot een subsidiebedrag van ten hoogste €135,- per jaar. Een subsidie van minder dan €11,50 wordt niet verleend.

 • 4

  Als grondslag voor de berekening van de subsidie worden de kosten van de onderhoudswerkzaamheden genomen, voorzover deze als zondanig zijn geaccepteerd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter uitvoering van het Besluit rijkssubsidiering onderhoud monumenten.

Artikel 5  

Met betrekking tot de subsidiering van het onderhoud van monumenten blijft verlening van de subsidie achterwege. Volstaan wordt met de vaststelling van de subsidie.

Artikel 6  

 • 1

  In afwijking van artikel 26, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Castricum 2002, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de in een jaar verrichte onderhoudswerkzaamheden aan een monument uiterlijk 1 april van het jaar volgend op het jaar waarin het onderhoud is gepleegd ingediend.

 • 2

  In aanvulling op artikel 26, eerste lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Castricum 2003, worden bij de aanvraag tot vaststelling tevens de besluiten overgelegd waaruit blijkt dat door het rijk subsidie is verstrekt voor de onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 7  

 • 1

  De weigeringsgronden van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Castricum 2002 zijn van toepassing op de subsidievaststelling.

 • 2

  Het college kan voor het overige slechts subsidie verstrekken indien ook door het Rijk, op grond van het Besluit rijkssubsidiering onderhoud monumenten, subsidie is verstrekt voor de onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 8  

 • 1

  De subsidieontvanger verplicht zich het monument voor het onderhoud waarvan subsidie is verstrekt in een goede staat van onderhoud te houden.

 • 2

  De subsidieontvanger dient lid te zijn van de Monumentenwacht.

Artikel 9  

Deze verordening wordt aangehaald als “Subsidieverordening onderhoud rijksmonumenten gemeente Castricum 2003”.

Artikel 10  

Deze verordening treedt in overeenstemming met het hiertoe bepaalde in de Tijdelijke Referendumwet in werking 6 weken na datum van publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Castricum van 17 december 2003.

De raad voornoemd,

de voorzitter,                          de griffier,

 

A. Emmens-Knol                  drs B. Fink