Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Verordening winkeltijden Castricum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Castricum
CiteertitelWinkeltijdenverordening Castricum 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkeltijden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Winkeltijdenverordening, vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2013Nieuwe regeling

10-01-2013

Nieuwsblad voor Castricum, 16-01-2013

Onbekend
01-12-2010Nieuwe regeling

07-10-2010

Nieuwsblad van Castricum, 27-10-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Castricum

De raad van de gemeente Castricum,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012;

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet,

gezien het advies van de raadscarrousel d.d. 20 december 2012;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening winkeltijden Castricum

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

c. feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

d. college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

(gereserveerd)

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1

  (gereserveerd)

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  1. Het college van burgemeester en wethouders kan, mits dit niet reeds is opgeheven door artikel 10 van deze verordening, voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen;

  c. tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Zondagopenstelling op basis van toerisme

 • 1

  De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen, niet

  a. voor de gehele gemeente;

  b. gedurende het gehele kalenderjaar;

  c. op de volgende dagen en tijdstippen: alle zondagen en feestdagen van 09.00 uur tot 20.00 uur.

 • 2

  Het is niet toegestaan om te laden en te lossen op de zondagen en de feestdagen.

Artikel 11 Grensovergangen

(Niet opgenomen)

Artikel 12 Intrekking voorgaande regelingen

De Winkeltijdenverordening Castricum zoals is vastgesteld in de vergadering van 27 januari 2005 en het wijzigingsbesluit zoals is vastgesteld in de vergadering van 7 oktober 2010 worden ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang vanaf de dag na publicatie.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening winkeltijden Castricum.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 10 januari 2013.

de griffier, de voorzitter,

mr. V.H. Hornstra drs. A. Mans