Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Subsidieregeling EHBO Altena 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling EHBO Altena 2023
CiteertitelSubsidieregeling Ouderenwerk Altena 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling EHBO en ouderenwerk Altena 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2023nieuwe regeling

18-04-2023

gmb-2023-196190

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling EHBO Altena 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • b.

  E.H.B.O.-vereniging: een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Verenging Eerste Hulp Bij Ongelukken, gevestigd in de gemeente Altena en aangesloten bij de Federatie van EHBO-bonden, dan wel een in de gemeente Altena gevestigde eenheid EHBO van het Nederlandse Rode Kruis, met als doel het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

 • c.

  leden: natuurlijke personen die op de peildatum woonachtig zijn in de gemeente Altena en lid zijn van een instelling als bedoeld onder b;

 • d.

  peildatum: 1 januari van het jaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • e.

  kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • A.

  BASISSUBSIDIE

  • 1.

   Een basissubsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten en bijkomstigheden horend bij een instelling als bedoeld in artikel 1 onderdeel b.

 • B.

  STIMULERINGSSUBSIDIE

  • 2.

   Een stimuleringssubsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor één of meer activiteiten, georganiseerd door een instelling als bedoeld in artikel 1 onderdeel b, welke aanvullend zijn op de reguliere activiteiten van de desbetreffende instelling.

  • 3.

   De aanvullende activiteiten als bedoeld in lid 2 moeten:

   • a.

    een aantoonbaar jaarlijks karakter hebben, wat betekent dat die aanvullende activiteiten jaarlijks of meerdere malen per jaar terugkeren;

   • b.

    plaatsvinden in of als vertrekpunt hebben de gemeente Altena, in het kalenderjaar waarvoor de stimuleringssubsidie wordt aangevraagd; en

   • c.

    gericht zijn op één of meer van de volgende thema’s en voldoen aan de daarbij behorende eisen:

    • Gezondheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten bijdragen aan de bevordering van de gezondheid van de inwoners van Altena;

    • Duurzaamheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten de duurzaamheid bevorderen, niet zijnde aanpassingen aan gebouwen en/of het aanbrengen van zonnepanelen;

    • Innovatie, in die zin dat de aanvullende activiteiten innoverend en vernieuwend zijn voor de instelling en/of de omgeving;

    • Samenwerking tussen de instelling en andere natuurlijke en/of -rechtspersonen, in die zin dat de aanvullende activiteiten de samenwerking van de instelling met andere natuurlijke en/of -rechtspersonen bevorderen en zijn gericht op:

     • 1.

      het delen van kennis en expertise, en/of

     • 2.

      het delen van materiële zaken;

    • Inclusieve samenleving, in die zin dat door de aanvullende activiteiten sociale en/of fysieke drempels worden verlaagd zodat ander doelgroepen dan de gebruikelijke doelgroep(en) van de instelling mee kunnen doen met die aanvullende activiteiten;

    • Terugdringen alcohol en drugsgebruik onder jongeren, in die zin dat de aanvullende activiteiten, het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren terugdringen en/of de bewustwording over dit thema onder jongeren, maar ook onder hun ouders stimuleren;

    • Eenzaamheid, in die zin dat de aanvullende activiteiten het terugdringen van eenzaamheid onder inwoners van Altena bevorderen;

    • Deskundigheidsbevordering vrijwilligers, in die zin dat de aanvullende activiteiten de deskundigheid van de vrijwilligers van een vereniging bevorderen zodat zij zich op adequate wijze kunnen inzetten voor hun instelling, bijvoorbeeld op het gebied van besturen van een vereniging, penningmeesterschap of veiligheidsbevordering binnen de vereniging.

Artikel 4 Doelgroep en subsidiabele periode

 • A.

  BASISSUBSIDIE

  • 1.

   Een basissubsidie als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt uitsluitend per kalenderjaar verstrekt aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onderdeel b, mits die voldoen aan de volgende eisen:

   • a.

    de instelling heeft op de peildatum meer dan 15 contributie betalende leden;

   • b.

    de instelling moet een andere wijze van cofinanciering, in de vorm van entree en/of contributie en/of anders in haar begroting van het kalenderjaar waarvoor basissubsidie wordt aangevraagd hebben opgenomen;

   • c.

    de instelling mag geen subsidie ontvangen voor één en dezelfde activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de instelling subsidie is verleend.

 • B.

  STIMULERINGSUBSIDIE

  • 2.

   Een stimuleringssubsidie als bedoeld in artikel 3, lid 2, wordt uitsluitend per aanvullende activiteit per kalenderjaar verstrekt aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onderdeel b, mits die voldoen aan de volgende eisen:

   • a.

    aan de instelling moet voor het kalenderjaar waarin de stimuleringssubsidie wordt aangevraagd reeds een basissubsidie zijn verleend als bedoeld in artikel 3, lid 1;

   • b.

    de instelling mag geen subsidie ontvangen voor een en dezelfde aanvullende activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de instelling subsidie is verleend.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • B.

  STIMULERINGSSUBSIDIE

  • 1.

   Voor stimuleringssubsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 lid 2 en lid 3 ;

  • 2.

   Niet voor stimuleringssubsidie in aanmerking komen:

   • -

    kosten van salarissen, commerciële feesten en partijen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • A.

  BASISSUBSIDIE

  • 1.

   De basissubsidie voor een EHBO-vereniging wordt per kalenderjaar verstrekt en wordt als volgt berekend:

   • a.

    basisbedrag per EHBO-vereniging, maximaal € 420,00;

   • b.

    een bijdrage van maximaal € 17,85 per lid;

 • B.

  STIMULERINGSSUBSIDIE.

  • 2.

   Een stimuleringssubsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met dien verstande dat:

   • -

    aan instellingen als bedoeld in artikel 1 onderdelen b. de stimuleringssubsidie wordt verleend tot maximaal € 525,-- voor één of meerdere aanvullende activiteiten per kalenderjaar per instelling;

Artikel 7 Subsidieplafonds

 • 1.

  Het subsidieplafond voor basissubsidie wordt per kalenderjaar door het college vastgesteld.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor stimuleringssubsidie wordt per afzonderlijk aanvraagtijdvak door het college vastgesteld.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1.

  Wanneer de verstrekking van de basissubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, er toe zal leiden dat het subsidieplafond wordt overschreden, worden door het college de maximale bedragen, zoals genoemd in artikel 6 onder 1 en 2, met een gelijk percentage verlaagd tot het niveau waarop het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 2.

  Verstrekking van stimuleringssubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 2, vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen. Indien het vastgestelde subsidieplafond voor de verstrekking van stimuleringssubsidie dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9 Indieningvereisten aanvraag subsidie

 • A.

  BASISSUBSIDIE

  • 1.

   Een aanvraag om basissubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van een ledenlijst op de peildatum, voorzien van naam, adres, woonplaats en geboortedatum van elk lid.

 • B.

  STIMULERINGSSUBSIDIE

  • 2.

   Een aanvraag om stimuleringssubsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient, naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van: een beschrijving op welke wijze voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 3, leden 2 en 3.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om basissubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt, conform artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Een aanvraag om stimuleringssubsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 2, wordt per aanvullende activiteit per kalenderjaar, in afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening, ingediend:

  • a.

   in de periode van 1 januari tot en met uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 1);

  • b.

   in de periode van 2 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft tot en met uiterlijk 1 maart in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 2); of

  • c.

   in de periode van 2 maart tot en met uiterlijk 1 september in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (aanvraagtijdvak 3).

Artikel 11 Beslistermijn

Voor de activiteiten die volgens deze regeling voor subsidie in aanmerking komen gelden de volgende beslistermijnen:

 • 1.

  Op een aanvraag om basissubsidie, als bedoeld in artikel 10, lid 1, beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.
  • a.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder a (aanvraagtijdvak 1), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

  • b.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder b (aanvraagtijdvak 2), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

  • c.

   Op een aanvraag om stimuleringssubsidie, ingediend in de periode als bedoeld in artikel 10, lid 2 onder c (aanvraagtijdvak 3), beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie (basissubsidie en stimuleringssubsidie) worden geweigerd als:

 • 1.

  niet voldaan wordt aan het bepaalde inde artikelen 3, 4, 5, 6 of 8;

 • 2.

  de subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 3.

  voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde (aanvullende) activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 13 Bevoorschotting

Er wordt een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag beschikbaar gesteld in het betreffende jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking. De subsidieregeling EHBO en ouderenwerk Altena 2020 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling EHBO Altena 2023.

 • 3.

  De aanvragen voor een subsidie voor het jaar 2024, welke zijn gedaan voor de inwerkingtreding van deze regeling, worden conform deze regeling afgedaan

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 2023

het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel

de burgemeester,

Drs. E.B.A. Lichtenberg MCM