Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2023
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-2023nieuwe regeling

10-03-2023

bgr-2023-490

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2023

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, respectievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op:

 • -

  Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 33 tot en met artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

   

Besluit:

De volgende regeling vast te stellen:

 

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2023

 

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Veiligheidsregio: de veiligheidsregio, bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

 • b.

  Directeur VR: de algemeen directeur en tevens Regionaal Commandant van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

 • c.

  Directeur Publieke Gezondheid: de directeur Publieke Gezondheid (DPG), bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Wet publieke gezondheid jo. artikel 32 van de Wet veiligheidsregio's;

 • d.

  Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, bedoeld in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • f.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten, geen besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • g.

  Mandaatgever: het Dagelijks Bestuur;

 • h.

  Gemandateerde: degene aan wie het mandaat wordt verleend;

 • i.

  Mandaatregister Veiligheidsregio: het bij deze regeling horende overzicht van de aan de directeur VR in mandaat opgedragen bevoegdheden, dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2 Mandaat
 • 1.

  Aan de directeur VR wordt mandaat verleend voor de bevoegdheden die zijn genoemd in het bij deze regeling behorende Mandaatregister Veiligheidsregio.

 • 2.

  Mandaatgever verleent aan de directeur VR alle overige bevoegdheden, die niet zijn opgenomen in Mandaatregister Veiligheidsregio, alleen indien en voor zover dit noodzakelijk is ter uitvoering van de taken en bevoegdheden die in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bij mandaatgever zijn belegd.

 • 3.

  De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verleent ingevolge artikel 14, vierde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan de directeur VR de bevoegdheid de Veiligheidsregio te vertegenwoordigen in rechtsgedingen en bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen.

 • 4.

  De mandaatgever kan ingevolge artikel 10:7 Algemene wet bestuursrecht te allen tijde besluiten de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen.

 • 5.

  Aan de directeur VR wordt de bevoegdheid verleend om binnen het kader van een vastgestelde begroting te beschikken over de budgetten die door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Mandaat geldt in de ruimste zin van het woord, waardoor hieronder ook wordt begrepen:

 • a.

  het nemen van positieve en negatieve besluiten;

 • b.

  het nemen van voorbereidingsbesluiten en het verrichten van voorbereidingshandelingen;

 • c.

  het verdagen en / of uitstellen;

 • d.

  het voeren van correspondentie;

 • e.

  het stellen van nadere voorwaarden;

 • f.

  het bekend maken en toezenden van besluiten overeenkomstig wettelijke regels.

Artikel 4 Grenzen mandaat
 • 1.

  De bevoegdheid om beslissingen in mandaat te nemen omvat niet het nemen van beslissingen:

  • a.

   die afwijken van bestuurlijk vastgesteld beleid en/of ingenomen standpunten;

  • b.

   die in strijd zijn met het Treasurystatuut en de financiële verordening;

  • c.

   waarbij het inwinnen van advies van derden verplicht is en dit advies en het standpunt van gemandateerde niet op elkaar aansluiten, of niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • d.

   op bezwaarschriften naar aanleiding van besluiten die door gemandateerde in mandaat genomen zijn;

  • e.

   waarbij de persoon, de functie of enig ander belang van gemandateerde in het geding is;

  • f.

   die leiden tot nieuw beleid of die genoemd zijn in artikel 10:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Bij besluiten aangaande onderwerpen, die bestuurlijk gevoelig zijn, pleegt de gemandateerde vooraf overleg met de betrokken portefeuillehouder in het Dagelijks Bestuur. De portefeuillehouder beslist of het betreffende besluit in mandaat genomen kan worden of dat dit moet worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.

 • 3.

  Bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, regelingen, aanwijzingen, richtlijnen en kaders, hoe ook genaamd, van Europese, Rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers, enig ander bestuurs- orgaan of vastgesteld binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in acht genomen.

Artikel 5 Ondermandaat
 • 1.

  De directeur VR kan ter uitoefening van aan hem in mandaat verleende bevoegdheden, ondermandaat verlenen, voor zover dit noodzakelijk is ter uitoefening van de functie van ondergemandateerde en onder toepassing van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

 • 2.

  De directeur VR kan tevens ondermandaat verlenen aan de DPG en de coördinerend gemeentesecretaris.

 • 3.

  De directeur VR kan nadere instructies geven voor het uitoefenen van specifieke ondergemandateerde bevoegdheden.

 • 4.

  In het besluit tot het verlenen van ondermandaat kan tevens worden bepaald dat de ondergemandateerde schriftelijk verder-ondermandaat kan verlenen.

 • 5.

  Naast het nemen van besluiten is ondergemandateerde tevens bevoegd tot het afdoen, voeren en ondertekenen van algemene correspondentie ter voorbereiding en afwikkeling van gemandateerde bevoegdheden en ter verkrijging dan wel ter uitwisseling van feitelijke routinematige informatie.

Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen

Artikel 6 Bedrijfsbrandweer
 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verleent mandaat aan de directeur VR om beslissingen te nemen omtrent het wel of niet aanwijzen van inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig als bedoeld in artikel 31 van de Wet Veiligheidsregio’s.

 • 2.

  Directeur VR informeert tenminste de burgemeester van de gemeente waarin een inrichting gevestigd is, over een besluit als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Directeur VR is bevoegd ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde besluiten (verder) ondermandaat te verlenen zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 7 Besluiten ten aanzien van personeel
 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur verleent aan de directeur VR met inachtneming van de in deze regeling opgenomen bepalingen de bevoegdheid om in naam van het Dagelijks Bestuur alle besluiten te nemen ten aanzien van het tot Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost behorende personeel.

 • 2.

  Tot de in het eerste lid genoemde bevoegdheden behoort niet:

  • a.

   het toepassen van in regelingen en verordeningen opgenomen hardheidsclausules;

  • b.

   het stellen van regelingen waarover overeenstemming moet worden bereikt in het Georganiseerd Overleg;

  • c.

   het nemen van besluiten op bezwaarschriften met betrekking tot personeelsbesluiten welke op basis van deze regeling genomen zijn door de directeur VR;

  • d.

   het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van de controller of ambtenaren die belast zijn met functies van leidinggevende aard welke rechtstreeks onder de directeur VR ressorteren, zoals bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Artikel 8 Archief- en informatiebeheer

Mandaatgever verleent aan de directeur VR met inachtneming van de in deze regeling opgenomen bepalingen de bevoegdheid om in naam van het Dagelijks Bestuur de volgende besluiten te nemen ten aanzien van het archief- en informatiebeheer:

 • a.

  Het ondertekenen van de lijst van de te vernietigen documenten;

 • b.

  Het ondertekenen van de verklaring van vervanging;

 • c.

  Het ondertekenen van de verklaring van vervreemding;

 • d.

  Het ondertekenen van de verklaring van migratie / conversie.

Artikel 9 Stekkermandaat

De directeur VR is in urgente en dringende situaties bevoegd om die handelingen te verrichten en besluiten te nemen die nodig zijn om een verstoring van de bedrijfsvoering te voorkomen, te beperken of op te lossen.

Artikel 10 Operationeel deel rampbestrijdingsplan

De directeur VR is bevoegd wijzigingen door te voeren in het operationele deel van rampbestrijdingsplannen.

Artikel 11 Vervanging

De door de directeur VR aangewezen plaatsvervanger beschikt over de in deze regeling geregelde bevoegdheden van de directeur VR, tenzij bij de plaatsvervanging anders is bepaald.

Artikel 12 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht of machtiging.

Artikel 13 Slotbepalingen
 • 1.

  Deze mandaatregeling treedt in werking op 10 maart 2023 en geldt voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Met het van kracht worden van deze regeling wordt de Algemene Mandaatregeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2016 ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald onder de naam ‘Regeling mandaat, volmacht en machtiging Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Eindhoven, 9 maart 2023

de Voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem