Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opsterland

Subsidieregeling Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpsterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023
CiteertitelAanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervalt op 30 april2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening Opsterland 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-2023artikel 4, 5 12

27-06-2023

gmb-2023-386902

0086152928
04-05-202312-09-2023nieuwe regeling

25-04-2023

gmb-2023-193894

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 

Gelet op:

 

het Coalitieakkoord Opsterland 2022-2026 Mei-inoar foarút;

 

de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;

 

overwegende dat gemeente Opsterland ernaar streeft om in 2035 energieneutraal te zijn en energiebesparing de meest effectieve manier is om deze ambitie realiseren;

 

overwegende dat door de hoge energielasten het aantal huishoudens dat met energiearmoede te maken heeft is gestegen en energiebesparing helpt om financiële problemen te verzachten;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023.

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening Opsterland 2017;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland;

 • -

  eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Opsterland, die eigenaar en bewoner is van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd;

 • -

  energiearmoede: het ontstaan van financiële problemen als gevolg van een combinatie van hoge energielasten, laag inkomen en een slechte energetische kwaliteit van de woning;

 • -

  gemeentelijk energieloket: partij die door het college is gemandateerd om deze subsidieregeling uit te voeren: Duurzaam Bouwloket;

 • -

  huurder: natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Opsterland, die als hoofdhuurder en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd, een huurcontract is aangegaan;

 • -

  leverancier: deelnemend verkooppunt van witgoed gevestigd in de gemeente Opsterland

 • -

  woning: voor permanente bewoning bestemd bestaand gebouw dat ook als zodanig op moment van aanvraag bewoond wordt en kadastraal gelegen is in de gemeente Opsterland.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Het college kan uitsluitend subsidie verstrekken voor energiebesparende maatregelen in woningen, zoals opgenomen in de bijlage 1, tabel 1, 2 en 3.

Artikel 3 Indieningstermijn aanvraag

Een aanvraag voor subsidie dient te zijn ontvangen tussen 1 januari 2023 en 31 maart 2024.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  Het college verstrekt slechts subsidie indien de aanvraag wordt ingediend via het gemeentelijk energieloket.

 • 2.

  De aanvrager vraagt bij het gemeentelijk energieloket een subsidie aan voor:

  • a.

   een reeds uitgevoerd energiebesparingsadvies, een maatregel voor het energiezuinig inregelen van installaties of andere energiebesparende producten, zoals omschreven in bijlage 1, tabel 1 en 2; of

  • b.

   een waardebon voor energiebesparende producten uit de webshop, zoals omschreven in bijlage 1, tabel 2; of

  • c.

   een waardebon voor het inwisselen van een witgoedapparaat bij een deelnemende leverancier voor een energiezuiniger witgoedapparaat zoals omschreven in bijlage 1, tabel 3.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend middels een volledig ingevuld, door het college ter beschikking gesteld, digitaal aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is beschikbaar op https://ea.duurzaambouwloket.nl/opsterland.

Artikel 5 Toetsingscriteria

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • a.

  de aanvrager eigenaar-bewoner of huurder is van de woning waarin de maatregelen zoals bedoeld in artikel 2 worden uitgevoerd;

 • b.

  de aanvrager:

  • -

   op grond van Beleidsregels verhoogde Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Opsterland een energietoeslag heeft ontvangen, of;

  • -

   een inkomen heeft van maximaal 140% van het sociaal minimum gebaseerd op de Toeslagenwet, zoals steeds door het UWV op het overzicht op haar website wordt geactualiseerd.

 • c.

  een maatregel waar subsidie voor wordt aangevraagd direct bij plaatsing of uitvoering eigendom wordt van de aanvrager.

Artikel 6 Subsidiabele kosten en maximale subsidie

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten voor energiebesparende maatregelen, zoals aangegeven in bijlagen 1, tabel 1, 2 en 3.

 • 2.

  De subsidies als bedoeld in artikel 4, tweede lid bedraagt het bedrag waarvoor energiebesparende maatregelen zijn aangeschaft, tot een maximum van € 500,-.

 • 3.

  Voor de subsidies als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a komen slechts maatregelen die na 1 januari 2023 zijn uitgevoerd in aanmerking voor subsidie.

 • 4.

  De subsidies als bedoeld onder artikel 4 tweede lid onder b en c worden uitbetaald aan de leverancier van de betreffende maatregel.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt € 600.000,-.

Artikel 8 Beslistermijnen

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen vijf werkdagen.

 • 2.

  Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag.

 • 3.

  Het college kan de in het tweede lid genoemde termijn eenmalig gemotiveerd verlengen met 4 weken.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het gemeentelijk energieloket voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken volledig te maken.

 • 5.

  Indien de aanvraag niet binnen de in het vierde lid genoemde termijn volledig is gemaakt, stelt het college deze als gevolg daarvan binnen 4 weken buiten behandeling en doet daarvan mededeling aan de aanvrager.

 • 6.

  Wanneer de subsidie wordt gebruikt voor een maatregel zoals genoemd in artikel 4, tweede lid, onder a, wordt het vastgestelde subsidiebedrag binnen 6 weken na de vaststelling van de subsidie uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager zoals vermeld op het aanvraagformulier.

Artikel 9 Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag compleet is.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 11 van de Asv, wordt subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  door verstrekking van subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden en de aanvraag daardoor slechts gedeeltelijk zou kunnen worden gehonoreerd;

 • b.

  er voor de woning eerder subsidie is verstrekt op grond van deze regeling;

 • c.

  er gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel als vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling inclusief bijlagen wordt of zal worden voldaan;

 • d.

  in het kader van de aanvraag de aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben of heeft geleid;

 • e.

  de aanvrager een rechtspersoon is of de aanvraag in uitoefening van zijn bedrijf indient;

 • f.

  de aanvraag is ontvangen voor 1 januari 2023 of na 31 maart 2024.

Artikel 11 Bevoegdheden van het gemeentelijk energieloket

Het college mandateert de volgende bevoegdheden aan de medewerkers van Duurzaam Bouwloket:

 • a.

  het bevestigen van de ontvangst van aanvragen voor subsidie als bedoeld in deze regeling;

 • b.

  het verzoeken om aanvullende informatie die nodig is ter beoordeling van de aanvraag als bedoeld in artikel 8, vierde lid;

 • c.

  het verdagen van beslistermijnen als bedoeld in artikel 8, derde lid;

 • d.

  het buiten behandeling laten van aanvragen als bedoeld in artikel 8, vijfde lid;

 • e.

  besluiten over het verstrekken en weigeren van subsidie als bedoeld in deze regeling en met in achtneming van het bepaalde in deze regeling; en

 • f.

  het verbinden van verplichtingen aan het besluit tot het verstrekken van subsidie.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 2 mei 2023.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 30 april 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Aanpak energiearmoede door energiebesparing gemeente Opsterland 2023.

Vastgesteld in de vergadering van 25 april 2023,

De gemeentesecretaris

S. van ‘t Hooge

De burgemeester,

L. Roolvink

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen

 

Tabel 1: Energieadvies en energiezuinig inregelen verwarmings- en ventilatiesysteem

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Energiebesparingsadvies

Betreft de kosten van een energiebesparingsadvies of infraroodopname.

Waterzijdig inregelen

Betreft het optimaal inregelen van een verwarmingsinstallatie door het inregelen van de aanvoer- en retourtemperatuur en/of volumestromen en/of de waterkwaliteit (vuilafscheider aanbrengen).

Energiezuinig inregelen ventilatiesysteem

Betreft het optimaal inregelen van een ventilatiesysteem.

Vervangen radiatorkraan

Betreft het aanbrengen of aanschaffen van een thermostatische radiatorkraan, aanbrengen van laag temperatuur verwarming afgifte en verwarming.

 

Tabel 2: Energiebesparende maatregelen

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Elektrische

 

LED-lampen

Er worden geen eisen stellen aan het energielabel van ledlampen. De waardebon is niet geldig voor: Kerstverlichting en Armaturen inclusief ledlamp.

Energieverbruiksmanager

 

Tijdschakelklok

 

LED-dimmer

 

Verwarming

 

Pompschakelaar vloerverwarming

 

Radiatorfolie

 

Leidingisolatie voor cv-leidingen

 

Radiatorventilator

 

Thermostaatknop voor radiator

 

Slimme thermostaat met zelflerend opwarmen, modulerend stoken en instelbaar klokprogramma

 

Deurdranger en deurveren

 

Warm water

 

Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)

 

Waterbesparende douchekop.

De waterbesparende douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut (volgens KIWA methodiek).

Thermostaatmengkraan

 

Douchetimer/douchecoach

 

Woning Koel houden

 

Zonwering voor buitenzijde ramen

Plakbare folie aan de buitenkant van de ramen is niet toegelaten.

Kleine Isolatiemaatregelen

 

Tochtstrips (alu / pvc)

 

Tochtband (foam / rubber)

 

Tochtborstel onder de buitendeuren

 

Brievenbusborstel

 

Kozijnfolie

Uitgesloten is raamfolie (folie op het glas).

Grote Isolatiemaatregelen

 

Glaswol isolatie (plaat en rol)

 

Steenwol isolatie (plaat en rol)

 

PIR- en Resol-platen isolatie

 

EPS-platen isolatie

 

XPS-platen isolatie

 

Vlaswol isolatie (plaat en rol)

 

Houtvezel isolatie (plaat en rol)

Minimale Rd waarde vereist van 2,5.

Hennep isolatie (plaat en rol)

Minimale Rd waarde vereist van 2,5.

Metisse isolatie (gerecycled katoen) (plaat en rol)

Minimale Rd waarde vereist van 2,5.

Cellulose wol isolatie

Minimale Rd waarde vereist van 2,5.

Meerlaagse warmte-reflecterende isolatiefolie met luchtkamers (merknamen bijvoorbeeld Isobooster, PIF, TONZON)

Minimale Rd waarde vereist van 2,5.

Dakisolatie pakket (bijvoorbeeld Kingspan)

Minimale Rd waarde vereist van 2,5.

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden

 

Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden

 

Bodemfolie

 

Thermo tape/ Alu tape voor isolatiewerkzaamheden

 

Luchtdichte buismanchet

 

Compri-band

 

Luchtdichte meterkastvloerplaat

 

Isolerende buitendeuren

De UD waarde moet 1.0 of lager zijn.

Geïsoleerde terugslagklep

 

 

Tabel 3: Elektrische apparaten

Maatregel

Specifieke voorwaarden per maatregel

Koelkast, vriezer en koel-/vriescombinatie

 • 1.

  Tafelkoelkast moet energielabel A, B, C of D hebben

 • 2.

  Tafelmodel vriezer moet energielabel A, B, C of D hebben

 • 3.

  Een hogere koelkast moet energielabel A, B, C, D of E hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 120 kWh.

 • 4.

  Een hogere vrieskast moet energielabel A, B, C, D of E hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 120 kWh.

 • 5.

  Een koel/vriescombinatie moet energielabel A, B, C of D hebben en een jaarlijks verbruik van minder dan 240 kWh.

Wasmachine

De wasmachine moet energielabel A of B hebben.

Bovenlader wasautomaat

Bovenlader wasautomaat

Vaatwasmachine

De vaatwasmachine moet energielabel A of B hebben en een verbruik van maximaal 85 kWh per 100 afwasbeurten.