Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meerinzicht

Regeling tarieven Wet open overheid Meerinzicht 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeerinzicht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling tarieven Wet open overheid Meerinzicht 2023
CiteertitelRegeling tarieven Wet open overheid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8.6, tweede lid, van de Wet open overheid
 2. Besluit maximumtarieven open overheid
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2023nieuwe regeling

27-02-2023

bgr-2023-467

99990000098896 (m230007669)

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tarieven Wet open overheid Meerinzicht 2023

Het bestuur van Meerinzicht;

 

gelet op voorstel 99990000098896 (m230007669)

gelet op artikel 8.6, tweede lid, van de Wet open overheid;

gelet op het Besluit maximumtarieven open overheid;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de

 

Regeling tarieven Wet open overheid Meerinzicht 2023

Artikel 1 Vergoeding en tarieven voor kopieën

 • 1.

  Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 4.1 van de Wet open overheid kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

 • 2.

  Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken bedraagt deze per kopie:

  • Voor zwart wit kopie enkelzijdig op A4 formaat: € 0,05;

  • Voor zwart wit kopie dubbelzijdig op A4 formaat; € 0,10;

  • Voor zwart wit kopie enkelzijdig op A3 formaat: € 0,10;

  • Voor zwart wit kopie dubbelzijdig op A3 formaat: € 0,20;

  • Voor kleurkopie enkelzijdig op A4 formaat: € 0,20;

  • Voor kleurkopie dubbelzijdig op A4 formaat: € 0,40;

  • Voor kleurkopie enkelzijdig op A3 formaat: € 0,40;

  • Voor kleurkopie dubbelzijdig op A4 formaat: € 0,80.

 • 3.

  Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

 • 4.

  Wanneer voor het digitaal verstrekken van informatie eerst kopieën moeten worden gemaakt, dan is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Betaling van de vergoeding
 • 1.

  De vergoeding wordt door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur bij verzoeker in rekening gebracht;

 • 2.

  De vergoeding dient te worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Intrekking

De “Regeling tarieven openbaarheid van bestuur Meerinzicht” wordt gelijktijdig ingetrokken met de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling tarieven Wet open overheid”.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Meerinzicht, op 27 februari 2023