Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit marktmeester en overige toezichthouders markt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit marktmeester en overige toezichthouders markt
CiteertitelAanwijzingsbesluit marktmeester en overige toezichthouders markt
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijzing marktmeester

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR685038/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2023nieuw aanwijzingsbesluit

25-04-2023

gmb-2023-192055

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit marktmeester en overige toezichthouders markt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

heeft overwogen dat:

 • op 1 december 2022 de nieuwe Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân is vastgesteld;

 • op grond van artikel 25 de aangewezen marktmeester en overige toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde;

 • burgemeester en wethouders deze markmeester dienen aan te wijzen en zij ook andere toezichthouders kunnen aanwijzen;

 • het Aanwijzingsbesluit toezichthouders markt van 1 juli 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. 88010) niet meer actueel is en daarom een nieuw aanwijzingsbesluit nodig is.

 

gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 25 van de Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân;

 

besluit:

 

 

 •  

 • A.

  aan te wijzen als marktmeester in de zin van de Marktverordening de huidige en toekomstige medewerker van de keten Omgeving van de gemeente Súdwest-Fryslân die ook belast is met andere taken die voortvloeien uit de Marktverordening;

 • B.

  aan te wijzen als overige toezichthouders in de zin van de Marktverordening de specifiek daarvoor aangewezen medewerkers als bedoeld in artikel 1, lid 1, van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2022.

 

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treed in werking de dag volgend op de publicatie in het Gemeenteblad.

 

Intrekken Aanwijsbesluit 1 juli 2016

Met de inwerkingtreding van het nieuwe aanwijzingsbesluit vervalt het Aanwijzingsbesluit van 1 juli 2016

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2023,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

drs. E.K. Strijker, gemeentesecretaris