Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Beleidsregel ontheffingen sluitingsuur gemeente IJsselstein 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ontheffingen sluitingsuur gemeente IJsselstein 2023
CiteertitelBeleidsregel ontheffingen sluitingsuur gemeente IJsselstein 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692171/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2023nieuwe regeling

24-04-2023

gmb-2023-188384

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ontheffingen sluitingsuur gemeente IJsselstein 2023

Inleiding

Voor horecabedrijven in de gemeente (de zogenoemde ‘openbare inrichtingen’) gelden regels voor openings- en sluitingstijden. Die staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente en ook in individuele vergunningen van deze bedrijven.

 

Van deze tijden is een tijdelijke afwijking (ontheffing) mogelijk. Deze beleidsregel gaat over hoe deze bevoegdheid in de praktijk wordt toegepast.

Juridisch kader

Artikel 2:29, derde lid, APV

De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.

 

Artikel 1:8, eerste lid, APV

 • 1.

  Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de openbare veiligheid;

  • c.

   de volksgezondheid;

  • d.

   de bescherming van het milieu.

 • 2.

  Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Beleidsafwegingen

Sluitingstijden hebben een functie. Ze zorgen er voor dat gedurende de nachtelijke uren geen horeca-activiteiten plaatsvinden. Van omwonenden van horecabedrijven wordt altijd enige flexibiliteit verwacht, maar het waarborgen van de nachtrust is wel belangrijk.

 

Horeca-activiteiten bezorgen zowel plezier als overlast. Die overlast komt van de bezoekers (in- en uitlopen, rondhangen op straat, roken, (hard) praten/zingen, eten, afval op straat) maar ook vanuit de bedrijven zelf (muziekgeluid en stemgeluiden).

 

Als burgemeester moet ik bij het verlenen van vergunningen en ontheffingen voor horecabedrijven een balans vinden tussen het bedrijfsbelang van de ondernemer en een goede woon- en leefomgeving rondom die bedrijven.

 

Vertrekpunt: een ontheffing is een uitzondering, geen automatisme

Een ontheffing is een uitzondering op een verbod en wordt als uitgangspunt daarom niet verleend, tenzij er redenen zijn om dit wel te doen.

 

Dat betekent dat bij het verlenen van een ontheffing een zwaardere motiveringsplicht geldt dan bij een weigering. Een weigering moet natuurlijk ook worden onderbouwd, maar daarbij gelden gelet op het voorgaande vertrekpunt minder strenge eisen dan bij een verlening.

 

Het gaat er in de kern om dat ik als burgemeester bij het verlenen van een ontheffing het vertrouwen moet hebben dat daardoor geen onredelijke inbreuk wordt gemaakt op de belangen die in artikel 1:8 APV worden genoemd.

 

De nadelige gevolgen van een ontheffing - voor de omgeving - mogen niet onevenredig zijn in verhouding met het beoogde doel van dat besluit, het faciliteren van de ondernemer. Dat is het toepassen van het evenredigheidsbeginsel (artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht).

 

Voor welke activiteiten komt er geen ontheffing

Geen ontheffing wordt verleend in de volgende gevallen:

 • 1.

  Het gaat om een horecabedrijf dat eten verkoopt

Toelichting

Na sluiting van de horeca is het de bedoeling dat de bezoekers naar huis gaan. Als de mogelijkheid wordt geboden om nog eten te kopen, wordt daardoor juist gestimuleerd dat bezoekers niet naar huis gaan maar in de omgeving blijven met alle overlast die daar bij hoort. Dat is beleidsmatig niet gewenst. Daar komt ook bij dat eetgelegenheden, anders dan de reguliere horecabedrijven geen bijeenkomsten van bijzondere aard organiseren waarvoor een incidentele ontheffing mogelijk is.

 • 2.

  Het gaat om een horecabedrijf waar problemen zijn met de reguliere exploitatie

Toelichting

Ook gedurende de reguliere openingstijden gelden er regels. Die zijn er op gericht om de overlast voor de omgeving te beperken. Dat vraagt van ondernemers dat ze zich aan de geldende wet- en regelgeving (o.a. geluidsnormen en sluitingstijden) houden en aan de voorschriften van verleende vergunningen en ontheffingen.

 

Als daar in de praktijk problemen mee zijn (geen goed naleefgedrag en/of geen coöperatieve houding) dan worden de sluitingstijden niet verlengd. Als naleving binnen de reguliere exploitatie al niet lukt, dan is het aannemelijk dat dat ook niet lukt bij een verlenging van de sluitingstijd.

 

Andere gevallen: maatwerk

Voor andere situaties is een ontheffing niet per definitie onmogelijk. Per geval wordt beoordeeld of er redenen zijn om een ontheffing te verlenen.

 

Daarbij kan:

 • variatie plaatsvinden in de periode van de ontheffing (proefperiode);

 • variatie plaatsvinden in de eindtijden van ontheffingen;

 • een ontheffing alleen met bepaalde voorschriften worden verleend (bijvoorbeeld het aanwezig hebben van een gecertificeerde portier).

Vastgesteld op 24 april 2023.

De burgemeester van IJsselstein,

mr. P.J.M. van Domburg