Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers

Besluit beperking openbaarheid dossiers Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitvoeringsorganisatie Baanbrekers
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit beperking openbaarheid dossiers Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD)
CiteertitelBesluit beperking openbaarheid dossiers Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet 1995
  2. artikel 10 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2023nieuwe regeling

30-03-2023

bgr-2023-459

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit beperking openbaarheid dossiers Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD)

 

Het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers, gelet op artikel 15, eerste lid van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

 

besluit:

beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het archief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat (ISD) met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden volgens de hierna gegeven specificatie.

 

Inventaris-nummer

Omschrijving

Periode

Openbaar in

Wettelijke grondslag

13

Notulen van de Adviescommissie Bezwaar en Beroep en van de Adviescommissie Bezwaar en Beroep Sociale Voorzieningen

2003-2012

2088

Archiefwet art. 15, 1e lid sub a

83

Correspondentie, verslagen en persberichten over conflict tussen de ondernemingsraad, het bestuur en de directeur

2005

2046

Archiefwet art. 15, 1e lid sub c

84

Rapport 'Onderzoek naar de problemen bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat', met voorbereiding en reacties op het rapport

2005

2046

Archiefwet art. 15, 1e lid sub c

127

Benoemingsprocedure, ontslag en afscheid van directeur A.A.M. Vervest

2003-2006

2082

Archiefwet art. 15, 1e lid sub a

143

Conflict tussen ondernemingsraad en bestuur

2005

2046

Archiefwet art. 15, 1e lid sub c

148

Benoeming directeur A.E.W. van Limpt

2006

2082

Archiefwet art. 15, 1e lid sub a

 

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de onder bovengenoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de streekarchivaris. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing op de overheidswebsite www.officielebekendmakingen.nl.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de betreffende archieven.

 

Waalwijk, 30 maart 2023

Namens het Dagelijks Bestuur,

A.J.L.G. van Oudheusden

Directeur

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na (de dag van) bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het Dagelijks Bestuur van

Baanbrekers

Postbus 15

5140 AA Waalwijk

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.