Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Achterhoek

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Achterhoek
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek 2023
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek 2023
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2023nieuwe publicatie

19-04-2023

bgr-2023-458

1797812

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek 2023

 

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek,

 

Overwegende:

 

 • -

  het voorstel van het dagelijks bestuur van 29 maart 2023;

 • -

  gelet op artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet;

   

Besluit:

 

 • -

  de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek 2023 vast te stellen;

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en geformuleerde effecten met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen worden gerealiseerd of met de beschikbare middelen een zo groot mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke prestaties van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 

Artikel 2 Objecten van onderzoek

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bepaalt, aan de hand van door hem onderzochte risico’s in de bedrijfsvoering in de begroting jaarlijks óf en ten aanzien van welke organisatie-onderdelen, taken of projecten onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur zal worden gedaan.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan het dagelijks bestuur vragen om een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van een organisatieonderdeel.

 

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het dagelijks bestuur neemt indien aan de orde jaarlijks een onderzoeksplan op in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting, voor de in het daaropvolgende jaar te verrichten onderzoek(en) naar doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   Het object van het onderzoek.

  • b.

   De reikwijdte van het onderzoek.

  • c.

   De onderzoeksmethode.

  • d.

   De doorlooptijd van het onderzoek.

  • e.

   De wijze van uitvoering van het onderzoek.

  • f.

   Het budget in de begroting voor het te verrichten onderzoek.

 

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het dagelijks bestuur rapporteert, in ieder geval jaarlijks, in de paragraaf bedrijfsvoering van de jaarrekening of bij tussenrapportage aan het algemeen bestuur over de voortgang van de onderzoeken als bedoeld in artikel 2 en de inzet van de bijbehorende budgetten.

 

Artikel 5 Rapportage en plan van verbetering

 • 1.

  De uitkomsten van ieder onderzoek worden vastgelegd in een rapportage aan het algemeen bestuur.

 • 2.

  Op basis van de uitkomsten stelt het dagelijks bestuur indien het dit nodig acht een plan van verbetering op, dat in de rapportage aan het algemeen bestuur wordt opgenomen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur neemt op basis van het verbeterplan organisatorische maatregelen.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek 2023.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag nadat de door het algemeen bestuur vastgestelde verordening bekend gemaakt is in het Blad gemeenschappelijke regeling.

 • 3.

  Op het in het tweede lid genoemde tijdstip wordt de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Regio Achterhoek uit 2004 ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Achterhoek op 19 april 2023.

 

mr. M. Boumans MBA MPM, voorzitter

drs. S. Veneman MBA, secretaris/directeur