Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties in de gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanwijzen trouwlocaties in de gemeente Elburg
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 108 van de Gemeentewet
 2. artikel 147 van de Gemeentewet
 3. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 5, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand
 5. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-202302-01-2017Geconsolideerde regelgeving

19-12-2016

Website gemeente Elburg

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties in de gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op het bepaalde in artikel 108 juncto 147 van de Gemeentewet, artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994, artikel 5, lid 1 van de Wet rechten burgerlijke stand en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat met dit beleid tegemoet wordt gekomen aan de noodzaak om duidelijkheid, eenvoud en rechtszekerheid;

overwegende dat het van belang is voor de behandeling van verzoeken om aanwijzing van een trouwlocatie een afwegingskader in nadere beleidsregels vast te leggen;

overwegende dat de criteria voor het aanwijzen van permanente trouwlocaties grotendeels zijn gecodificeerd op grond van wettelijke voorschriften aangevuld met gemeentelijke criteria waaraan de locaties voor huwelijksvoltrekkingen moeten voldoen.

 

besluit vast te stellen de: Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties in de gemeente Elburg.

Artikel 1  

Voor de aanwijzing van een trouwlocatie wordt de locatie getoetst aan de volgende criteria:

Centrale criteria:

 • Veiligheid: alle trouwlocaties moeten bouwtechnisch in goede staat zijn en voldoen aan de algemene normen op het gebied van brandveiligheid. Indien nodig dient de locatie bovendien een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te hebben of een gebruiksmelding te hebben gedaan;

 • Openbaarheid: een huwelijk moet in het openbaar worden voltrokken. Iedereen die bij de huwelijksvoltrekking aanwezig wil zijn, moet worden toegelaten. Dat betekent dat ook niet genodigden toegang hebben tot de plechtigheid;

 • Toegankelijkheid: een trouwlocatie moet toegankelijk zijn voor minder validen. Als een gebouw moeilijk toegankelijk is, moet de exploitant ervoor zorgen dat minder validen de trouwlocatie toch kunnen betreden;

 • Bestemming: het gebruik van een locatie als trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de bestemming van die locatie. Toelichting: bij trouwlocaties wordt gekeken naar de hoofdfunctie om te bepalen of na de huwelijksplechtigheid een feest gegeven mag worden. Dit houdt in dat bij een museum met additionele horeca, dat is aangewezen als trouwlocatie, na de huwelijksvoltrekking slechts een drankje kan worden geschonken om te proosten. Op deze locatie mag geen huwelijksfeest worden gegeven na de voltrekking van het huwelijk.

Overige criteria:

De aan te wijzen trouwlocatie:

 • dient een zekere mate van uitstraling en herkenbaarheid (ambiance) te hebben, zodat sprake is van een hoogwaardige locatie. De aangewezen locatie worden bekend gemaakt op de website van de gemeente inclusief een link naar de website van de betreffende locatie;

 • moet een gebouw zijn op een bestaand adres en mag geen woonhuis zijn. Hieronder wordt ook verstaan: een ruimte in de openlucht met een degelijke overkapping, voorzien van een stevige bouwconstructie. Voorwaarde is dat, om de veiligheid van de aanwezigen en de trouwambtenaar te waarborgen, bij slecht weer uitgeweken kan worden naar een gebouw;

 • moet beschikbaar zijn voor alle te voltrekken huwelijken dus ook het vastleggen van huwelijken en partnerschapsregistraties tussen personen van hetzelfde geslacht;

 • is niet beschikbaar voor het voltrekken van een kosteloos huwelijk zoals bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand;

 • kan geen gebouw zijn dat als kerk in gebruik is op grond van de scheiding kerk en staat. Ook is het niet toegestaan een kerkelijke inzegening te combineren in één ceremonie met het burgerlijke huwelijk;

 • moet voldoende verlicht en verwarmd zijn en beschikken over een tafel (voor het tekenen van de akte), stoelen (minimaal voor het bruidspaar en de trouwambtenaar) en een lessenaar c.q. verhoogde tafel voor de trouwambtenaar. Bovendien moet de locatie beschikken over een geluidsinstallatie en een aparte, afsluitbare ruimte waar de trouwambtenaar zich kan voorbereiden en omkleden;

 • dient te beschikken over voldoende parkeervoorzieningen. Het gaan naar en vertrek vanaf de trouwlocatie door het bruidspaar en hun gasten mag geen verkeer belemmerende gevolgen hebben;

 • met een horecabestemming mag aansluitend aan de huwelijksvoltrekking een huwelijksfeest houden, ongeacht de horecacategorie. De gebruikelijke restricties uit de Wet Milieubeheer (geluid) en brandveiligheid (bijvoorbeeld het maximum aantal personen) en de Drank- en Horecawet blijven van kracht;

 • vrijwaart de gemeente (met uitzondering van locaties die in exploitatie zijn bij de gemeente) voor eventuele schadeaanspraken indien de locatie niet, niet tijdig, of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar. Ook moet de gemeente gevrijwaard worden voor situaties waarbij het gezelschap op enigerlei andere wijze schade kan oplopen, tenzij de schade veroorzaakt is door de babs, bode of getuigen aangewezen door de gemeente.

Artikel 2  

1. Een trouwlocatie wordt aangewezen voor een periode van twee jaar.

2. In het laatste kwartaal van het tweede jaar wordt een controle uitgevoerd op de trouwlocatie.

3. De aanwijzing vervalt als in het laatste kalenderjaar minder dan vijf huwelijken worden voltrokken of niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.

4. Een jaar na het vervallen van de aanwijzing kan de betreffende locatie eventueel een nieuw aanwijzingsverzoek indienen.

5. Het college behoudt zich het recht voor om niet tot aanwijzing als trouwlocatie over te gaan c.q. de aanwijzing in te trekken als de locatie niet (meer) aan bovenstaande criteria voldoet.

Artikel 3  

1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als; Beleidsregel aanwijzing trouwlocaties in de gemeente Elburg.

2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 19 december 2016.

De voorzitter, F.A. de Lange

De secretaris, J.K.C. van der Jagt