Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidplas

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdend het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Zuidplas)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidplas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdend het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Zuidplas)
CiteertitelBeleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Zuidplas
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024nieuwe regeling

08-03-2023

gmb-2023-186759

B21.000715

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdend het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Zuidplas)

De raad van de gemeente Zuidplas;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16.15a, lid b onder 1 van de Omgevingswet;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4.21 van het Omgevingsbesluit;

 

gezien het college voorstel van 18 januari 2022, met nummer B21.000715;

 

overwegende dat, voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet, de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 5.21, lid 2 onder b van de Omgevingswet wordt afgeweken van het omgevingsplan, niet eerder wordt verleend dan nadat de gemeenteraad, heeft kunnen adviseren op de ontwikkeling en hiermee kan instemmen;

 

overwegende dat de gemeenteraad op grond van artikel 16.15a van de Omgevingswet bevoegd is categorieën van activiteiten aan te wijzen waarvoor hij gebruik wil maken van het adviesrecht;

 

besluit vast te stellen de Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas houdende het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.

Artikel 1. Begrippen

Agrarisch bedrijf:

Een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen houtteelt daaronder begrepen en of het houden van dieren waarbij de productie geheel of overwegend afhankelijk is van het voortbrengingsvermogen van de grond.

 

Bebouwde kom

De bebouwde kom of kommen weergegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze beleidsregel;

 

Beschermd dorpsgezicht:

Het gebied, beschermd dorpsgezicht in de kern Moordrecht, zoals is opgenomen in het bestemmingsplan “Dorpskern Moordrecht” met de dubbelbestemming “Waarde – beschermd dorpsgezicht”.

 

Grootschalige wijziging, reconstructie en/of aanleg van weginfrastructuur en/of waterhuishoudkundige voorzieningen,

 • 1.

  Infrastructuur is het geheel aan verbindingen in een bepaald gebied. Onder die verbindingen kun je rekenen alle wegen, waterwegen en spoorwegen.

 • 2.

  Onder grootschalig verstaan we een ingrijpende wijziging die een grote impact heeft op de omgeving. Hieronder valt onder meer het aanleggen van nieuwe infrastructuur op locaties waar dit nog niet aanwezig is en groot onderhoud aan infrastructuur.

Installatie voor duurzame energie:

Een installatie voor het opwekken van duurzame energie met behulp van wind, biomassa, aquathermie of andere duurzame bronnen.

 

Opstelling van windturbines:

Een verzameling van 1 of meer moderne windmolens (windturbines), bedoeld om windenergie op te wekken.

 

Overige doeleinden:

Voorzieningen op het gebied van

 • 1.

  Openbaar bestuur en overheidsdiensten;

 • 2.

  Sociaal cultureel terrein waaronder begrepen verenigingsgebouwen gemeenschapshuizen en of clubhuizen;

 • 3.

  Levensbeschouwelijke terrein;

 • 4.

  Onderwijs en educatie;

 • 5.

  Gezondheidszorg, veterinaire diensten en welzijnszorg;

 • 6.

  Sport en sportieve recreatie; alsook

 • 7.

  Ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

Politiek gevoelig onderwerp:

Ten minste, maar niet uitsluitend:

 • 1.

  Initiatieven die door de media gevolgd worden;

 • 2.

  Initiatieven waarbij veel, of grote belangen zijn betrokken;

 • 3.

  Initiatieven die veel onrust onder de inwoners veroorzaken;

 • 4.

  Initiatieven die gaan over een functieverandering;

Woning:

Een complex van ruimten, uitsluitend voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding.

 

Zonneveld:

Een begrensd gebied waarop zonnepanelen staan. Binnen de grenzen vallen in ieder geval de grond onder de zonnepanelen, de tussenliggende stroken, de onderhoudspaden en de technische installaties.

Artikel 2. Specifiek voor Beschermd Dorpsgezicht en Waardevolle gebieden – advies noodzakelijk

Onder de aangewezen categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a, lid b. onder 1, specifiek voor Beschermd Dorpsgezicht, worden verstaan:

 • 1.

  alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten binnen het gebied Beschermd Dorpsgezicht;

 • 2.

  alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten binnen de door de raad aangegeven waardevolle gebieden;

Artikel 3. Wonen - advies noodzakelijk

 • 1.

  Het bouwen van meer dan 2 woningen binnen de bebouwde kom, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

 • 2.

  Het bouwen van meer dan 2 woning buiten de bebouwde kom, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

Artikel 4. Agrarische bedrijven - advies noodzakelijk

 • 1.

  Het (nieuw)vestigen van een agrarisch bedrijf, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

 • 2.

  Het uitbreiden van een agrarisch bouwperceel naar meer dan 20%, of de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

 • 3.

  Huisvesting van arbeidsmigranten, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

Artikel 5. Bedrijven - advies noodzakelijk

 • 1.

  Het (nieuw)vestigen van een bedrijf buiten de bebouwde kom, op gronden die zijn gelegen buiten een bestaand bedrijventerrein of bedrijfsperceel, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

 • 2.

  Het uitbreiden van een bedrijfsfunctie buiten de bebouwde kom, op gronden die zijn gelegen buiten een bestaand bedrijventerrein, met meer dan 20%, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

Artikel 6. Duurzame energie - advies noodzakelijk

 • 1.

  Het realiseren of uitbreiden van een zonneveld en/of een opstelling van windturbines, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

 • 2.

  Het oprichten of uitbreiden van een installatie voor duurzame energie, waaronder biomassavergisting.

Artikel 7. Verkeer, vervoer en openbare ruimte - advies noodzakelijk

 • 1.

  Grootschalige wijziging, reconstructie en/of aanleg van weginfrastructuur en/of waterhuishoudkundige voorzieningen, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

Artikel 8. Elektriciteit en Telecommunicatie - advies noodzakelijk

 • 1.

  De bouw van antennemasten hoger dan 40 meter.

 • 2.

  Aanleg, wijziging en/of reconstructie van infrastructuur voor elektriciteitsvoorziening, telecommunicatie, en olie- en gaswinning, indien sprake is van hoofdleidingen en/of meer dan 100 m2 aan bouwwerken wordt toegevoegd.

Artikel 9. Overige doeleinden - advies noodzakelijk

 • 1.

  Het vestigen van een voorziening voor educatieve -, sociale -, medische -, culturele -, levensbeschouwelijke -, sport -, recreatieve doeleinden, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

 • 2.

  Het uitbreiden van een functie voor educatieve -, sociale -, medische -, culturele -, levensbeschouwelijke -, sport -, recreatieve doeleinden, met meer dan 20%, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (omgevings)visie, gebiedspaspoort of vastgesteld beleidskader.

Artikel 10. Gevoelige onderwerpen – advies noodzakelijk

 • 1.

  Indien - naar mening van het college - sprake is van politiek gevoelige initiatieven;

Artikel 11. Kruimelgevallen - geen advies noodzakelijk

Advies van de gemeenteraad voor een aanvraag waarvoor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit van toepassing is, is niet nodig in gevallen die voorkomen in de Beleidsregel voor toepassing van planologische kruimelgevallen gemeente Zuidplas.

Artikel 12. Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling en nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld op basis van de regeling die gold voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Zuidplas.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 08/03/2022

De raad voornoemd,

De plv. griffier,

J.J.A. van Houwelingen

De voorzitter,

J.F. Weber

Bijlage 1 – Bebouwde kommen gemeente Zuidplas

Bebouwde kom Moerkapelle

 

 

Bebouwde kom Moordrecht

 

 

Bebouwde kom Nieuwerkerk

 

Bebouwde kom Oud Verlaat

 

 

Bebouwde kom Zevenhuizen

 

 

Bebouwde kom Zelling – Ver Hitland