Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied gemeente Hengelo 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied gemeente Hengelo 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied Hengelo 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Verordening Cameratoezicht Hengelo 2017
 3. Algemene plaatselijke verordening 2019 geconsolideerde versie na 4e wijziging
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2023nieuwe regeling

01-06-2021

gmb-2023-180261

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied gemeente Hengelo 2021

De burgemeester van Hengelo:

Overwegende:

 

Dat de burgemeester op grond van artikel 151c Gemeentewet, de verordening Cameratoezicht Hengelo 2017, wet Politiegegevens en artikel 2:85 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hengelo, kan besluiten tot het instellen van cameratoezicht voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

 

Dat van het cameratoezicht een preventieve werking uitgaat.

 

Dat het cameratoezicht een technische ondersteuning biedt bij het terugdringen van openbare orde en veiligheidsincidenten in het horecagebied van Hengelo. Het kan dienen als hulpmiddel bij het opsporen en vervolgen van daders van strafbare feiten.

 

Dat het belang van de handhaving van de openbare orde zwaarder weegt dan het individuele belang van burgers, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Dat het cameratoezicht voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht; kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit.

 

Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het legitieme doel.

 

Dat overleg met de politie en het Openbaar Ministerie heeft plaatsgevonden.

 

Gelet op:

 • 1.

  artikel 151c Gemeentewet;

 • 2.

  Artikel 2:85 Algemene plaatselijke verordening gemeente Hengelo

 • 3.

  Wet politiegegevens

Besluit:

Artikel 1  

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied Hengelo 2021. Zoals is aangegeven op de plattegrond die als bijlage bij dit besluit is gevoegd als locatie waar cameratoezicht plaatsvindt. Als bedoeld in artikel 2:85 Algemene plaatselijke verordening gemeente Hengelo, de verordening Cameratoezicht 2017 en artikel 151c Gemeentewet.

Artikel 2  

Het cameratoezicht in principe in te zetten tijdens de uitgaansnachten vanaf zaterdagavond 23.00 uur tot zondagochtend 07.00 uur;

Artikel 3  

Af te kunnen wijken van bovengenoemde tijden in geval van grote evenementen of andere omstandigheden waarbij het risico op verstoring van de openbare orde aanwezig is.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2021 en heeft een looptijd van vier jaar.

Artikel 5  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied Hengelo 2021.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Hengelo, Postbus 18, 7500 AA Hengelo. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar bevat. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Nadat een bezwaarschrift is ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (Sector Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Aldus vastgesteld op 31 augustus 2021,

De burgemeester van Hengelo,

Drs. S.W.J.G. Schelberg

Bijlage Locatie Cameratoezicht Industrieplein