Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Mandaatbesluit Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang
CiteertitelMandaatbesluit Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit uitvoering beschermend wonen Wmo 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 171 van de Gemeentewet
 4. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2023nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2023-179407

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Koggenland een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft;

 

overwegende dat:

 

 • -

  de gemeenten Stede Broec, Opmeer, Koggenland, Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Hoorn hebben besloten om ‘Beschermd Wonen’, ‘Beschermd Thuis’ en ‘Maatschappelijke Opvang’, als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, meer bepaald artikel 1.2.1 onderdeel b respectievelijk onderdeel c van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk uit te laten voeren onder regie van de gemeente Hoorn en dat alle betrokken partijen hiertoe een dienstverleningsovereenkomst hebben gesloten;

 • -

  genoemde gemeenten daarbij tevens hebben besloten dat de gemeente Hoorn de uitvoering Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang op zich neemt;

 • -

  genoemde gemeenten tevens hebben besloten dat de gemeente Hoorn naast de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang, verantwoordelijk is voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de ondersteuning;

gelet op:

 

de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 160, eerste lid aanhef en onder e en artikel 171 van de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

Besluit:

Vast te stellen "het Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang" en deze te ondertekenen

Artikel 1 Begrippen

In dit mandaatbesluit wordt verstaan, dan wel mede verstaan, onder:

 • a.

  mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • b.

  volmacht: De bevoegdheid om te besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in naam van het bestuursorgaan;

 • c.

  machtiging: De bevoegdheid feitelijke handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten in naam van het bestuursorgaan;

 • d.

  besluit: Een schriftelijke beslissing, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb;

 • e.

  beschermd Thuis: Wonen in een eigen, zelfstandige (huur)woning met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

 • f.

  beschermd wonen: Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

 • g.

  opvang: Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie (onvrijwillig) hebben verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving, geen personen die de thuissituatie hebben verlaten in verband met acute risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld.

 • h.

  bestuur: Het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Aan het bestuur van de gemeente Hoorn wordt mandaat verleend om:

  • a.

   binnen het regionale beleidskader namens het college van burgemeester en wethouders en onder hun verantwoordelijkheid besluiten te nemen ter uitvoering van de wettelijke taken Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang;

  • b.

   het nemen van besluiten omtrent subsidieverstrekking (namelijk subsidieverlening en subsidievaststelling) aan zorgaanbieders van Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang en in dat kader het aangaan van opdrachten met betrekking tot Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang voor kwetsbare burgers in de regio West-Friesland;

  • c.

   het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015 als bedoeld in artikel 6.1 daarvan, ten aanzien van Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang, het daadwerkelijk toezicht houden en de daaruit voortvloeiende besluiten en uitvoeringshandelingen;

  • d.

   te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten;

  • e.

   de beslissing te nemen om beroep en/of hoger beroep in te stellen;

  • f.

   te beslissen op klachten als bedoeld in titel 9.1 Awb;

  • g.

   te beslissen over de benodigde inkoop met betrekking tot Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang;

  • h.

   het vaststellen van nadere regels als genoemd in de ‘Verordening beschermd wonen, Beschermd Thuis.

 • 2.

  Het mandaat aan het bestuur van Hoorn voor de benodigde inkoop als genoemd in het hierboven bepaalde onder sub g, is niet van toepassing of niet langer geldig als deze taak is of wordt opgedragen aan de Netwerkorganisatie.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan het bestuur van de gemeente Hoorn wordt, om de uitvoering van de eerder bedoelde taken in het kader van Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang mogelijk te maken:

  • a.

   volmacht verleend voor het besluiten tot en het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

  • b.

   machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke handelingen.

 • 2.

  De bevoegdheid om tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling over te gaan, dan wel om een feitelijke handeling te verrichten, houdt tevens in de bevoegdheid tot het wijzigen, opzeggen of anderszins beëindigen van die rechts- of feitelijke handeling.

 • 3.

  Onder machtiging worden mede begrepen de voorbereidende handelingen in het kader van de behandeling van bezwaarschriften en beroepszaken

Artikel 4 Omvang en instructies mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Een verleend mandaat omvat onder meer:

   

  • a.

   het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin;

  • b.

   het ondertekenen van besluiten;

  • c.

   het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

  • d.

   het intrekken van besluiten (niet in kader van bestuurlijke handhaving);

  • e.

   het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen;

  • f.

   het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen;

  • g.

   het behandelen van verzoeken om aanvullende informatie;

  • h.

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • i.

   het verstrekken van inlichtingen over vastgesteld beleid;

  • j.

   het toekennen van voorzieningen met betrekking hebbende op Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang;

  • k.

   het verstrekken van voorschotten persoonsgebonden budget Beschermd Wonen, Beschermd Thuis alsmede de definitieve afrekening aan/met de Sociale Verzekeringsbank;

  • l.

   het bekend maken van besluiten/beschikkingen, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

  • m.

   alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

 • 2.

  Voor de uitoefening van bevoegdheden in mandaat die financiële consequenties hebben, geldt dat daarvoor een toereikend bedrag moet zijn opgenomen het regionaal budget MOBW of middels een separaat raadsbesluit van de gemeente beschikbaar moet zijn gesteld.

 • 3.

  Het bestuur van de gemeente Hoorn is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij:

  • a.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • b.

   uit het besluit financiële gevolgen voortvloeien die niet zijn voorzien in de begroting van het regionaal budget MOBW;

 • 4.

  Indien zich één of meer van de onder a tot en met b in het voorgaande lid omschreven situaties voordoet, dan is instemming van de zes Westfriese gemeenten noodzakelijk.

Artikel 5 (onder)mandaat, volmacht en machtiging bij medewerkers

Het bestuur van de gemeente Hoorn is bevoegd om schriftelijk ondermandaat, ondervolmacht of ondermachtiging te verlenen aan medewerkers voor zover deze medewerkers belast zijn of worden met taken strekkende tot uitvoering van Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang, alsmede aan externen die namens de gemeente Hoorn uitvoering geven aan taken op het gebied van Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang.

Artikel 6 Plaatsvervanging

 • 1.

  De plaatsvervanger van een medewerker met ondermandaat oefent dezelfde bevoegdheid uit als degene die hij vervangt.

 • 2.

  Bij afwezigheid van zowel de medewerker met ondermandaat als diens plaatsvervanger, wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de naast hogere leidinggevende van bedoelde medewerker met ondermandaat.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  In geval van uitoefening van de hiervoor genoemde publiekrechtelijke bevoegdheden worden stukken als volgt ondertekend: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland namens dezen <functienaam met vermelding naam functionaris>.

 • 2.

  In geval van uitoefening van de hiervoor bedoelde privaatrechtelijke bevoegdheden worden stukken als volgt ondertekend: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland, namens deze, <functienaam met vermelding naam functionaris>.

Artikel 8 Informatieverstrekking

 • 1.

  Het bestuur van de gemeente Hoorn informeert gemeente Koggenland tijdens de halfjaarlijkse rapportage over de in mandaat en ondermandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat en ondermandaat worden uitgeoefend.

 • 2.

  Het staat gemeente Koggenland vrij om vaker informatie te vragen, aan welke verplichting door het bestuur van de gemeente Hoorn gevolg dient te worden gegeven.

 • 3.

  Lid 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op volmacht en ondervolmacht en machtiging en ondermachtiging.

Artikel 9 Intrekking oude mandaatbesluit(en)

Eerdere mandaatbesluiten, die betrekking hebben op de aan het bestuur van de gemeente Hoorn of aan onder hun verantwoordelijkheid werkzame personen verleend mandaat, volmacht, machtiging en opdracht inzake Beschermd Wonen, Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, worden ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als 'Mandaatbesluit Beschermd Wonen, Beschermd Thuis en Maatschappelijke Opvang'.

 • 2.

  De inwerkingtredingsdatum wordt bepaald op 1 januari 2023, dan wel de dag na bekendmaking, indien deze later is dan 1 januari 2023.

 • 3.

  Dit besluit heeft na inwerkingtreding onmiddellijke werking voor alle fasen van besluitvorming waarin een procedure zich bevindt.

Aldus vastgesteld op 15-11-2022

Burgemeester van gemeente Koggenland,

Burgemeester en wethouders van gemeente Koggenland,

De secretaris,

Voor akkoord;

Burgemeester van Hoorn

Burgemeester en wethouders van Hoorn

De burgemeester…..

de secretaris………