Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noardeast-Fryslân

Subsidieregeling isolatiemaatregelen energiearmoede gemeente Noardeast-Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoardeast-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling isolatiemaatregelen energiearmoede gemeente Noardeast-Fryslân
CiteertitelSubsidieregeling isolatiemaatregelen energiearmoede gemeente Noardeast—Fryslân
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-202301-01-2025nieuwe regeling

30-01-2023

gmb-2023-177836

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling isolatiemaatregelen energiearmoede gemeente Noardeast-Fryslân

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE NOARDEAST-FRYSLAN;

 

In aanvulling op de Algemene Subsidieverordening gemeente Noardeast-Fryslân (ASV);

 

Gelet op:

 

 • artikel 3 van de ASV;

 

 • artikel 156 van de Gemeentewet;

 

 • het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken tot toekenning van een specifieke uitkering ten behoeve van de aanpak energiearmoede aan de gemeente Noardeast-Fryslân;

 

 • ons besluit van 15 december 2022 inzake het plan van aanpak energiearmoede;

 

b e s l u i t e n

 

vast te stellen de navolgende regeling: Subsidieregeling isolatiemaatregelen energiearmoede gemeente Noardeast-Fryslân

1. Algemeen

1.1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 

 • 1.1

  ASV: Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân;

 •  

  • 1.2

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân;

 •  

  • 1.3

   Subsidiabele kosten: kosten die de aanvrager redelijkerwijs moet maken om de duurzame activiteit uit te voeren en die rechtstreeks verbonden zijn met het initiatief.

 •  

  • 1.4

   Koopwoning: een woning waar de aanvrager eigenaar van is en waar de aanvrager op het moment van aanvragen in woont en als zijn of haar hoofdverblijf heeft.

 •  

  • 1.5

   Energieadviseur: adviseur van Energie Inspectie, die een scan maakt van de woning en gezamenlijk met de bewoner een keuze maakt qua meest geschikte isolatiemaatregelen.

 •  

  • 1.6

   Aannemer: een partij die de isolatiemaatregelen uitvoert en die vanuit deze subsidieregeling is aangesloten bij de Service Level Agreement met Energie Inspectie.

 •  

  • 1.7

   Subsidieplafond: het bedrag dat het college beschikbaar stelt voor de subsidie isolatiemaatregelen en dat ten hoogste beschikbaar is voor verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling.

 •  

  • 1.8

   Huishouden: één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.

 

Artikel 1.2 Algemene Subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân is van toepassing op deze regeling.

 

Artikel 1.3 Doel van deze regeling

Deze regeling heeft ten doel het subsidiëren van:

 • het isoleren van een koopwoning, waar huishoudens in wonen, die een laag inkomen hebben en een woning van slechte energetische kwaliteit.

 

Artikel 1.4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum die in een koopwoning wonen.

Artikel 1.5 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

 

Artikel 1.6 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Noardeast-Fryslân kan een subsidieaanvraag worden geweigerd indien:

a) de aanvrager geen koopwoning bezit;

b) het huishouden van de aanvrager een inkomen heeft dat hoger is dan 150% van het sociaal minimum;

c) de energieadviseur beoordeelt dat na-isoleren niet van toegevoegde waarde is voor de woning van de aanvrager;

d) de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

 

2. Duurzame activiteiten

 

 

Artikel 2.1 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 900.000,-;

 • 2.

  Per woning is eenmalig de hoogte van de subsidie maximaal € 2.500,- indien er minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen;

 • 3.

  Per woning is eenmalig de hoogte van de subsidie € 1.000,- indien er één isolatiemaatregel wordt getroffen;

 • 4.

  Subsidieverzoeken worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 

Artikel 2.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken aan inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân, die in een koopwoning wonen. Deze subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende isolatiemaatregelen:

  • Vloerisolatie

  • Raamisolatie (mits kozijnen niet hoeven te worden vervangen)

  • Muurisolatie van de binnenzijde, niet zijnde spouwmuurisolatie

  • Dakisolatie van de binnenzijde

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid, gelden aanvullende beperkingen voor locaties die gelden als kraamlocaties voor meervleermuizen. Dit betreffen alle woningen in de CBS-wijk Dokkum Fûgellân en alle woningen in de CBS-wijk Kollum. In dat geval kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de volgende isolatiemaatregelen:

  • Vloerisolatie

  • Raamisolatie (mits kozijnen niet hoeven te worden vervangen)

Artikel 2.3 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per woning indien er minimaal twee isolatiemaatregelen worden getroffen;

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per woning indien er één isolatiemaatregel wordt getroffen;

 • 3.

  Uitsluitend kosten die gemaakt zijn voor het isoleren van woning zijn subsidiabel.

Artikel 2.4 Voorwaarden

 • a.

  Inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum, die in een koopwoning wonen, kunnen subsidie voor isolatiemaatregelen aanvragen. Dit betreft de volgende bedragen:

  • Voor alleenstaanden een maximaal bruto jaarinkomen dat niet hoger is dan € 24.821,10;

  • Voor een stel een maximaal bruto jaarinkomen dat niet hoger is dan € 34.820,10.

 • b.

  Aanvrager heeft een bezoek van de energieadviseur gehad, die een positief advies heeft gegeven op het treffen van isolatiemaatregelen.

 • c.

  Voor het in aanmerking komen voor de subsidie overlegt de aanvrager de uiteindelijke factuur van de aannemer naar de gemeente, waarin duidelijk is opgenomen ofwel één ofwel meerdere isolatiemaatregelen zijn getroffen.

 

3. Slotbepalingen

 

 

Artikel 3.1 Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen energiearmoede gemeente Noardeast-Fryslân’.

2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op publicatie

3. Deze regeling eindigt op 1 januari 2025, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 21 maart 2023

Mr. J.G. Kramer

burgemeester

H. Verbunt

Secretaris