Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrechtse Heuvelrug

Afwegingskader kindregeling kinderopvangtoeslagaffaire 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrechtse Heuvelrug
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfwegingskader kindregeling kinderopvangtoeslagaffaire 2023
CiteertitelAfwegingskader kindregeling kinderopvangtoeslagaffaire gemeente Utrechtse Heuvelrug 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet hersteloperatie toeslagen
 3. Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2023nieuwe regeling

30-03-2023

gmb-2023-176581

ZAAK-2023-0000001666

Tekst van de regeling

Intitulé

Afwegingskader kindregeling kinderopvangtoeslagaffaire 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, Wet hersteloperatie toeslagen, de Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

 

Overwegende dat

 • Kinderen van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire eveneens slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal;

 • Deze kinderen bovenop de eenmalige, ambtshalve, tegemoetkoming vanuit de Rijkoverheid, recht hebben op brede ondersteuning door gemeenten op de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk;

 • de gemeentelijke ondersteuning als doel heeft het bieden van een steun in de rug en het bereiken van een nieuwe start voor deze kinderen

 • Er voor kinderen van gedupeerde ouders geen Rijks brede schuldenaanpak (kwijtschelding van schulden) mogelijk is.

 • De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten een Handreiking Kindregeling en toelichting op de Kindregeling (versie 1.2) heeft opgesteld.

 • De gemeente geen causaal verband hoeft te leggen tussen de ondersteuning en de gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire.

Besluit

Het Afwegingskader kindregeling kinderopvangtoeslagaffaire 2023 gemeente Utrechtse Heuvelrug vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek aan het college om een herstelmaatregel

 • b.

  Kind: een kind, geboren tussen 1 januari 1984 en 5 november 2022, van erkend gedupeerde ouders volgens UTH

 • c.

  UTH: Uitvoering Hersteloperatie Toeslagen

 • d.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 • e.

  Brede ondersteuning: hulpverlening of ondersteuning op de vijf leefgebieden: wonen, zorg, financiën, gezin, werk.

Artikel 2 Doelstellingen

Het faciliteren van een steun in de rug of een nieuwe start door:

 • a.

  Het bieden van brede ondersteuning op (één van) de vijf leefgebieden: wonen, zorg, financiën, gezin, werk. Het gaat hierbij om hulpverlenings- en/of ondersteuningstrajecten. Bijvoorbeeld op het gebied van begeleiding naar werk of budgetcoaching.

 • b.

  Financiële ondersteuning voor materiële goederen of aflossing van schulden is mogelijk. Hierbij dient de onderzoeker uit artikel 4 lid 1 te onderzoeken en aan te geven waarom de materiële goederen of de aflossing van schulden noodzakelijk via deze regeling vergoed dienen te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de eigen (financiële) draagkracht van aanvrager en mogelijke andere (gemeentelijke) voorzieningen.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De aanvrager is een kind van gedupeerde ouders zoals vastgesteld door Uitvoering Hersteloperatie Toeslagen.

 • 2.

  De aanvrager is geboren tussen 1 januari 1984 en 5 november 2022.

 • 3.

  De aanvraag ziet op brede ondersteuning en hulpverlening op (één van) de vijf leefgebieden: financiën, wonen, zorg, gezin en werk.

 • 4.

  De aanvraag kan worden ingediend via de Stichting Sociale Dorpsteams.

 • 5.

  Na indienen van de aanvraag neemt de Stichting Sociale Dorpsteams binnen twee weken contact met u op.

Artikel 4 Onderzoek

 • 1.

  Het college of de Stichting Sociale Dorpsteams doet onderzoek naar de situatie van de aanvrager. Dit onderzoek omvat een of meerdere gesprek(ken) over de vijf leefgebieden met aanvrager en heeft tot doel duidelijk te krijgen wanneer voor de aanvrager een nieuwe start bereikt is, wat het doel is van de ondersteuning, welke ondersteuning daarvoor benodigd is en welke eigen draagkracht daarbij ingezet kan worden.

 • 2.

  Het college of de Stichting Sociale Dorpsteams stelt een schriftelijk plan van aanpak op met daarin het gespreksverslag, een onderbouwing voor de benodigde brede ondersteuning op de vijf leefgebieden en monitoring op de voortgang. In het plan van aanpak staat welke hulp aanvrager krijgt en aan welk doel met de hulp wordt gewerkt.

 • 3.

  Er hoeft geen causaal verband aangetoond te worden tussen de ondersteuning en de gevolgen van de kinderopvangtoeslagaffaire.

 • 4.

  Het plan van aanpak bevat een conclusie en een advies.

 • 5.

  Het plan van aanpak wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met de aanvrager.

 • 6.

  De aanvrager krijgt de gelegenheid om een zienswijze te geven op het plan van aanpak. De zienswijze maakt deel uit van het plan van aanpak.

Artikel 5 Beschikking

 • 1.

  Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van het plan van aanpak uit artikel 4.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn bedoeld in lid 1 met een redelijke termijn uitstellen. Het college houdt aanvrager binnen de eerste vier weken op de hoogte indien er sprake is van uitstel en noemt daarbij om hoeveel weken uitstel het gaat.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van dit afwegingskader. Dit in het geval dat toepassing van het afwegingskader leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling is vastgesteld in de vergadering van donderdag 30 maart 2023 van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en treedt, na publicatie, onmiddellijk in werking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Afwegingskader kindregeling kinderopvangtoeslagaffaire gemeente Utrechtse Heuvelrug 2023”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug,

De secretaris,

Drs. M.J.T.H. Havekes,

de burgemeester,

G.F. Naafs.