Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hillegom

Beleidsregel aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHillegom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin 2023
CiteertitelBeleidsregel aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2023nieuwe regeling

11-04-2023

gmb-2023-175141

Z-23-294569

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin 2023

Inleiding

Op grond van de Beleidsregel terrassen gemeente Hillegom (hierna: het beleid) zijn er op de Houttuin maximaal tien pleinterrassen toegestaan conform de inrichtingstekening bij dit beleid. Bij minder gegadigden worden de pleinterrassen samengevoegd tot de 4 terrassen zoals genummerd 1 t/m 4 op de inrichtingstekening.

 

Vanwege het in het beleid opgenomen maximumstelsel bestaat de verwachting dat het aantal (potentiële) aanvragers bij het vrijkomen van een van deze exploitatievergunningen voor een terras groter zal zijn dan het aantal voor verlening beschikbare vergunningen. Daarom geldt de exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin als een zogenoemde schaarse vergunning.

 

Op grond van rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gelden voor de verdeling van schaarse vergunningen specifieke normen. Zo dient het verdelende bestuursorgaan met het oog op het creëren van een gelijk speelveld voldoende mededingingsruimte te creëren door alle gegadigden gelijke kansen te bieden om in aanmerking te komen voor deze vergunningen. Ook is het verdelende bestuursorgaan verplicht om een passende mate van openbaarheid te verzekeren als het gaat om de wijze waarop de beschikbare schaarse vergunningen worden verdeeld en verleend. De beschikbare schaarse vergunningen gelden tenslotte niet voor onbepaalde tijd, maar hebben een beperkte looptijd c.q. werkingsduur.

 

Concreet betekent dit dat de burgemeester voorafgaand aan de verdeling en verlening van de beschikbare schaarse exploitatievergunningen voor een terras op de Houttuin duidelijkheid moet bieden over zowel de procedurele behandeling van de in te dienen vergunningaanvragen als over de inhoudelijke beoordelings- en afwegingscriteria op basis waarvan aanvragen worden verleend dan wel geweigerd.

 

Deze procedure werkt de toe te passen verdelingsmethode op basis van loting nader uit en bevat de procedurele spelregels aan de hand waarvan de burgemeester de beschikbare schaarse exploitatievergunningen voor een terras op de Houttuin zal verdelen.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Terrasvlak: de tien beschikbare terrasgedeelten zoals weergegeven op de inrichtingstekening bij dit beleid.

 • b.

  Terrasblok: een geheel van terrasvlakken zoals op de inrichtingstekening genummerd 1 t/m 4.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Onderstaande procedure is van toepassing op de verdeling en verlening op grond van 2:28, eerste en vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van een in de gemeente Hillegom beschikbaar gekomen exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin.

Artikel 3 Bekendmaking beschikbaar gekomen vergunning

 • 1.

  De burgemeester maakt in ieder geval via de gemeentelijke website en de lokale media bekend dat er een exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin beschikbaar is. In deze bekendmaking wordt verwezen naar het geldende beleid en deze aanvraag- en selectieprocedure. Gegadigden kunnen uiterlijk binnen 4 weken hun belangstelling kenbaar maken.

Artikel 4 Kenbaar maken belangstelling

 • 1.

  Openbare inrichtingen als bedoeld in art. 2:27 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom komen in aanmerking voor een pleinterras op de Houttuin als zij is gesitueerd (schuin) tegenover ligt en/of eraan grenst.

 • 2.

  Inschrijving is niet mogelijk voor een pleinterras wanneer deze vanaf de locatie van de openbare inrichting gelegen is aan de overzijde van de Houttuin.

 • 3.

  Inschrijving voor een terras op de Houttuin bevat in elk geval de volgende gegevens en documenten:

  • a.

   Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van de aanvrager;

  • b.

   Een bewijs van inschrijving in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;

  • c.

   Situatietekening zoals opgenomen bij deze selectieprocedure met daarop ingetekend de locatie van het aan te vragen terrasvlak.

 • 4.

  De inschrijving moet uiterlijk op de in de bekendmaking genoemde datum zijn ingediend bij de gemeente Hillegom.

 • 5.

  Van iedere gegadigde wordt één inschrijving geaccepteerd.

 • 6.

  Een inschrijving mag alleen betrekking hebben op één van de tien terrasvlakken.

 • 7.

  De inschrijving is persoonsgebonden: de indiener moet dezelfde zijn als de degene die na het winnen van de loting de aanvraag voor de exploitatievergunning gaat indienen en na vergunningverlening als exploitant op de vergunning vermeld gaat worden.

Artikel 5 Minnelijke verdeling

 • 1.

  Indien voor één terrasblok minder inschrijvingen worden gedaan dan het aantal beschikbare terrasvlakken worden de terrasvlakken samengevoegd.

 • 2.

  Indien hierin niet in onderling overleg overeenstemming wordt bereikt over de verdeling, vindt loting plaats zoals hieronder beschreven gericht op de verdeling en situering van de terrasvlakken.

Artikel 6 Loting

 • 1.

  Indien toepassing van artikel 5 geen overeenstemming en voor één terrasvlak meer inschrijvingen worden gedaan dan het aantal beschikbare terrasvlakken wordt door middel van een openbare loting de volgorde van behandeling van aanvragen voor een exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin bepaald.

 • 2.

  De loting als bedoeld in het eerste lid geschiedt door een notaris.

 • 3.

  Middels het zaaksysteem van de gemeente Hillegom wordt aan de gegadigden die deelnemen aan de loting een uniek nummer toegekend. Deze lijst met unieke nummers wordt aan de notaris verstrekt.

 • 4.

  De notaris trekt in totaal maximaal twintig gegadigden.

 • 5.

  De notaris maakt van de loting een proces-verbaal op dat zo spoedig mogelijk aan de burgemeester wordt overgelegd.

 • 6.

  Het proces-verbaal is gedagtekend en vermeldt de wijze waarop de loting is uitgevoerd, de uitslag en de datum van de loting en is ondertekend door de notaris.

 • 7.

  De uitslag van de loting wordt als volgt in het proces-verbaal vermeld:

  • a.

   een lijst met daarop de unieke nummers in de rangorde van trekking gekoppeld aan de nummers één tot en met maximaal twintig (hierna: plaatsingslijst);

  • b.

   een lijst met daarop de overige unieke nummers welke niet zijn getrokken.

Artikel 7 Informatievoorziening na loting

 • 1.

  De burgemeester informeert per brief de gegadigden zo snel mogelijk na ontvangst van het in artikel 6, vijfde lid, bedoelde proces-verbaal indien zij bij de getrokken nummers als genoemd in artikel 6, zevende lid onder a, behoren.

 • 2.

  De gegadigden wiens nummers op de plaatsingslijst, als bedoeld in artikel 6, zevende lid onder b, staan worden per brief geïnformeerd dat zij niet behoren tot de getrokken nummers.

Artikel 8 Termijn en werking wachtrij

 • 1.

  De burgemeester houdt een wachtrij in stand van de nummers dertien tot en met maximaal twintig. De getrokken gegadigden worden in de wachtrij geplaatst tenzij een gegadigde te kennen geeft niet of niet langer van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

 • 2.

  De volgorde van de wachtrij komt overeen met de rangorde van de uitslag van de loting, als bedoeld in artikel 6, zevende lid, onder a.

 • 3.

  Indien een aanvraag uit de wachtrij verder in behandeling wordt genomen, schuift de volgorde van de aanvragen in de wachtrij dienovereenkomstig op en worden de gegadigden die in de wachtrij zijn geplaatst daarover geïnformeerd.

 • 4.

  Het derde lid is van overeenkomstige toepassing indien een gegadigde te kennen heeft gegeven niet of niet langer van de wachtrij gebruik te willen maken.

 • 5.

  Na het verlenen van de vergunning worden de gegadigden die in de wachtrij waren geplaatst geïnformeerd dat de vergunning verleend is.

Artikel 9 Uitnodiging indienen aanvraag

 • 1.

  Afhankelijk van het aantal beschikbare exploitatievergunningen voor een terras op de Houttuin zullen de eerste gegadigden op de plaatsingslijst worden verzocht een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  De aanvraag en de daarbij behorende stukken worden uiterlijk acht weken na de datum waarop de uitnodiging om een aanvraag in te dienen is verzonden ingediend. Alleen wanneer de aanvraag tijdig is ontvangen en met inachtneming van deze procedure is ingediend komt deze in aanmerking voor verdere behandeling.

Artikel 10 Vervolgprocedure bij niet verlenen aangevraagde vergunning

 • 1.

  Als de aanvraag niet leidt tot het verlenen van een exploitatievergunningen voor een terras op de Houttuin dan wordt de eerstvolgende uit de wachtrij uitgenodigd een aanvraag in te dienen.

 • 2.

  Een volgende aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn ongebruikt is verlopen, de bezwaarprocedure is afgerond en/of gedurende de bezwaarfase een verzoek door de aanvrager om een voorlopige voorziening is ingesteld en door de rechter is afgewezen.

 • 3.

  Deze procedure herhaalt zich totdat een exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin is verleend.

 • 4.

  Indien de volgende aanvraag, als bedoeld in het tweede lid, heeft geleid tot een onherroepelijke vergunning dan kan een beroepsprocedure van de voorgaande aanvraag tegen afwijzen van zijn aanvraag niet meer leiden tot een andere uitkomst. De vergunning blijft dan van de volgende aanvrager en gaat niet alsnog naar de eerdere aanvrager.

 • 5.

  Indien het doorlopen van de aanvraag- en selectieprocedure niet leidt tot de verlening van één, twee of drie onherroepelijke vergunningen dan zal er een geheel nieuwe aanvraag- en selectieprocedure worden opgestart.

Artikel 11 Vervolgprocedure bij geen belangstelling

 • 1.

  Als de procedure niet leidt tot het verlenen van een exploitatievergunningen voor een terras op de Houttuin, omdat er binnen de periode van de in de bekendmaking genoemde data geen belangstelling kenbaar wordt gemaakt, dan wordt de procedure gesloten.

 • 2.

  De procedure wordt pas opnieuw gestart nadat een gegadigde zijn/haar belangstelling bij de gemeente heeft kenbaar gemaakt middels een melding bij de gemeentelijk.

 • 3.

  De burgemeester kondigt de start van de procedure aan via de gemeentelijke website en de lokale media. Hierbij wordt verwezen naar het geldende beleid en deze aanvraag- en selectieprocedure.

Artikel 12 Looptijd vergunning

 • 1.

  De exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin wordt verleend voor een periode van vijf jaar.

 • 2.

  Na afloop van deze termijn komt de vergunning beschikbaar en zal er een nieuwe aanvraag- en selectieprocedure worden opgestart.

   

Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregel aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin 2023.

Bijlage 1 Inrichtingstekening Houttuin Hillegom behorende bij beleidsregel aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin