Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hillegom

Beleidsregel terrassen gemeente Hillegom

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHillegom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel terrassen gemeente Hillegom
CiteertitelBeleidsregel terrassen gemeente Hillegom
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel Terrassenbeleid Hillegom.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-2023nieuwe regeling

11-04-2023

gmb-2023-175134

Z-23-294569

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel terrassen gemeente Hillegom

De burgemeester van de gemeente Hillegom;

 

Gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 4:81, eerste lid, en 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 

 • -

  in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom is bepaald, dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren;

 • -

  onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorende terras en andere aanhorigheden.

 • -

  de exploitatievergunning voor een terras kan worden geweigerd indien het beoogde gebruik van het terras schade toebrengt aan de openbare plaats dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan of indien het gebruik van het terras een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats.

 • -

  om aanvragen voor exploitatievergunningen waarin een terras is opgenomen te kunnen beoordelen, is het gewenst een beleidsregel vast te stellen waarmee aan deze weigeringsgronden nadere invulling wordt gegeven.

Besluit vast te stellen de volgende Beleidsregel terrassen gemeente Hillegom:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Centrum: het gebied in het centrum van Hillegom zoals aangegeven in oranje op de kaart in bijlage 1.

 • b.

  Centrum – Aanloopgebied: het gebied in het centrum van Hillegom zoals aangegeven in blauw op de kaart in bijlage 1.

 • c.

  Buitengebied: het gebied dat niet onder het gebied ‘Centrum’ of ‘Centrum – Aanloopgebied’ valt.

 • d.

  Straatmeubilair: geplaatste objecten in de openbare ruimte die bedoeld zijn om ter plaatse te functioneren, zoals bijvoorbeeld bloembakken, banken, fietsnietjes en wegwijzers.

 • e.

  Terrasmeubilair: alle losse onderdelen die onderdeel uitmaken van de inrichting van een terras waaronder terrasschermen, schaduwdoeken en parasols met uitzonderding van die onderdelen waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist.

 • f.

  Eilandterras: een terras dat, in de directe nabijheid van het pand, niet direct aan de gevel van het pand gesitueerd en is gelegen op een plein. Het terras is gescheiden van de gevel van het pand door bijvoorbeeld een fietspad, een bijbaan of looppad.

 • g.

  Pleinterras: onbebouwde openbare ruimte veelal omgeven door meerdere gebouwen en omringd door verkeersroutes. Het gaat in ieder geval om het volgende plein: de Houttuin.

 • h.

  Zonnescherm: een inrol- of inklapbaar scherm of markies die duurzaam is bevestigd aan de gevel.

Artikel 2 Indieningsvereisten

 • 1.

  Een aanvraag van een exploitatievergunningen waarin een terras is opgenomen moet zijn voorzien van een goed leesbaar, op schaal gemaakte tekening voorzien van legenda en noordpijl, waarop de situering en inrichting van het terras is aangegeven moet onderdeel uitmaken van de aanvraag.

Artikel 3 Plaats en afmeting terrassen

 • 1.

  De breedte van het terras mag niet groter zijn dan de gevelbreedte van het horecabedrijf waar het terras toe behoort. Bij een hoekpand met een over twee aansluitende gevels doorlopend terras mag het terras zich tevens bevinden in het hoeksegment dat aansluit op de beide voor de gevels gelegen terrassen.

 • 2.

  Een terras dat (deels) is opgesteld op een trottoir, moet zodanig zijn opgesteld dat op het langs het terras gesitueerde trottoir een minimale vrije doorgang voor voetgangers overblijft van:

  • a.

   1.50 meter in het gebied ‘Centrum’;

  • b.

   1.80 meter in het gebied ‘Centrum – Aanloopgebied’;

  • c.

   en 1.80 meter in het gebied ‘Buitengebied’.

 • 3.

  De looproute met de vrije doorgang voor voetgangers moet voor de aangrenzende straatzijde gelijk zijn.

 • 4.

  De minimale afstand van een terras en/of straatmeubilair tot een weg voor auto’s of fietsen is:

  • a.

   0.3 meter in het gebied ‘Centrum’;

  • b.

   0.5 meter in het gebied ‘Centrum - Aanloopgebied’;

  • c.

   en 0.5 meter in het gebied ‘Buitengebied’.

 • 5.

  Lid 4 is niet van toepassing op terrassen die direct grenzen aan een kruising. In dat geval wordt de afstand tot de weg per situatie bepaald op basis van de verkeersveiligheid.

Artikel 4 Verdeling schaarse vergunningen

 • 1.

  Op de Houttuin zijn maximaal tien pleinterrassen toegestaan conform de inrichtingstekening als bijlage 2 bij dit beleid.

 • 2.

  Verdeling van een vrijgekomen exploitatievergunning voor een pleinterras op de Houttuin vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de geldende Aanvraag- en selectieprocedure exploitatievergunning voor een terras op de Houttuin.

Artikel 5 Terrasafscheidingen in het gebied Centrum

 • 1.

  Het gebruik van niet-permanente terrasschermen is toegestaan als afscherming tussen het terras en de openbare weg voor auto’s of fietsen, mits de schermen niet hoger zijn dan 1.80 meter, waarvan alleen de onderste 60 cm ondoorzichtig mag zijn (gemeten vanaf de grond).

 • 2.

  Op het doorzichtige gedeelte staat geen reclame-uiting op. Het is toegestaan om op het doorzichtige gedeelte van de terrasafscheiding maximaal één logo met handelsnaam te vermelden.

 • 3.

  Terrasschermen op de Houttuin zijn niet toegestaan.

Artikel 6 Terrasafscheidingen in het gebied Centrum - Aanloopgebied en het gebied Buitengebied

 • 1.

  Gereserveerd.

Artikel 7 Meubilair

 • 1.

  Het terrasmeubilair moet te allen tijde een verplaatsbaar karakter hebben en mag niet duurzaam in de grond zijn verankerd.

 • 2.

  Het terrasmeubilair moeten zodanig zijn opgesteld, dat vluchtdeuren en vluchtwegen niet worden belemmerd.

 • 3.

  Het terrasmeubilair, waaronder parasols, mag niet uitsteken buiten de grenzen van het terras.

 • 4.

  Elektrische terrasverwarming is toegestaan op het terras.

 • 5.

  Tappunten, een buitenbar of daarmee vergelijkbaar meubilair is op het terras niet toegestaan.

Artikel 8 Zonneschermen

 • 1.

  Aan de gevel van het horecabedrijf bevestigde zonneschermen die over het terras reiken zijn toegestaan voor zover zij niet uitsteken buiten de grenzen van het gevelterras.

 • 2.

  Reclame-uitingen op zonneschermen, anders dan een eigen logo met handelsnaam is niet toegestaan.

Artikel 9 Algemene vergunningsvoorschriften

Aan een exploitatievergunning voor een terras worden de volgende voorschriften verbonden:

 • 1.

  Eten en drinken op het terras mag alleen vanuit de horecagelegenheid worden verstrekt.

 • 2.

  Het terras moet zodanig zijn opgesteld, dat de toegang tot panden of percelen van derden niet wordt versperd, dat het gebruik van nooduitgangen niet wordt belemmerd, dat de vrije doorgang voor hulpdiensten niet wordt belemmerd, dat er geen onduldbare verkeersbelemmering ontstaat, dat er geen verkeersonveilige situatie ontstaat.

 • 3.

  Het terras moet zodanig zijn opgesteld, dat de bereikbaarheid van voor algemeen gebruik bedoelde hulpmiddelen zoals publieke AED’s en blusmiddelen, alsmede de bereikbaarheid van de voor hulpdiensten bedoelde voorzieningen zoals brandkranen, niet wordt belemmerd.

 • 4.

  Het terrasmeubilair mag (zowel tijdens als buiten de exploitatietijden van het terras) geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor derden, waarbij met name maar niet uitsluitend wordt gedoeld op het voorkomen van het kunnen gooien met meubilair en het voorkomen van het wegwaaien daarvan.

 • 5.

  Na sluiting van het terras wordt het terrasmeubilair zodanig opgeruimd, zodat dit niet gebruikt kan worden. Indien het om een terras op een parkeerplaats gaat, moet deze iedere avond na sluitingstijd opgeruimd worden.

 • 6.

  De vergunninghouder treft alle maatregelen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden ter voorkoming of beperking van verstoring van de openbare orde door bezoekers van het terras.

 • 7.

  De vergunninghouder treft alle maatregelen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden om de verspreiding van de afval afkomstig van het terras te voorkomen.

 • 8.

  Tijdens marktdagen, evenementen of andere activiteiten op de openbare plaats wordt het terrasmeubilair verwijderd of opgestapeld, zodat het terras de markt, het evenement of de activiteit niet in de weg staat.

 • 9.

  Alle door toezichthoudend ambtenaren of opsporingsambtenaren gegeven aanwijzingen ter nadere invulling van het gestelde in de aan deze vergunning verbonden voorschriften moeten direct worden opgevolgd.

Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  In een bijzondere situatie kan, in een concreet geval, gemotiveerd van deze beleidsregel worden afgeweken.

 • 2.

  In die gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, besluit de burgemeester zoals het hem geraden voorkomt.

Artikel 11 Intrekking oude beleidsregel en overgangsrecht

 • 1.

  Het Terrassenbeleid Hillegom 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Terrassenbeleid Hillegom 2011 verleende vrijstelling of ontheffing geldt als vrijstelling of ontheffing verleend krachtens deze beleidsregel.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Terrassenbeleid Hillegom 2011 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze beleidsregel, worden afgehandeld overeenkomstig deze beleidsregel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel terrassen gemeente Hillegom.

Bijlage 1 Plankaart

Bijlage 2 Inrichtingstekening Houttuin Hillegom